Certyfikat Lider Rozwoju Regionalnego 2019

PWSZ w Nowym Sączu laureatem Nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego 2019 na VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Olsztynie

W dniach 24–25 października w Olsztynie miał miejsce VII Polski Kongres Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyli JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel. Organizatorem kongresu była Polska Agencja Przedsiębiorczości, a gościem specjalnym tego wydarzenia był Jurgen Tiedje – przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności.

Najważniejszym celem kongresu było utworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm, naukowców, samorządowców oraz administracji centralnej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było hasło „Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo – perspektywy rozwoju”.

W trakcie kongresu nagrodzono również najprężniej działające polskie firmy, uczelnie oraz samorządy, które otrzymały wyróżnienia przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Ponadto, podczas wydarzenia odbył się konkurs Start to The Future, w ramach którego wręczono nagrodę jury dla startupu Glaze Prosthetics oraz nagrodę publiczności, którą zdobył startup IQ.Screen. Wśród nagrodzonych jest nasza Uczelnia a JM Rektor Mariusz Cygnar uroczyście odebrał przyznaną nam nagrodę w formie statuetki Lider Rozwoju Regionalnego 2019 oraz certyfikat potwierdzający ten tytuł.

W ramach kongresu odbyło się blisko 30 paneli dyskusyjnych, podczas których podejmowane były najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, jak m.in. poziom polskich innowacji, rola uczelni wyższych w kształtowaniu rynku pracy, wyzwania rynku energetycznego, rozwój regionalny w perspektywie 2014–2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Podczas wydarzenia odbyły się również warsztaty e-faktoringowe oraz liczne spotkania B2B.

Info na podstawie materiałów PAP.

Zobacz wywiad z JM Rektorem

wywiad

Certyfikat Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie realizuje projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” (ZPB). Projekt ten jest funkcjonuje m.in. w uczelniach wyższych na obszarze województwa małopolskiego. Wdrożenie projektu pozwoliło na ocenę przyczyn i skutków zjawisk patologicznych, zdiagnozowanie problemów związanych z przestępczością na terenie Uczelni, a także określenie stopnia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników PWSZ.

ZPB w latach 2015-2019

certyfikat uczelnia wyzsza promujaca bezpieczenstwo 2015

W wyniku ankietyzacji przeprowadzonej w społeczności akademickiej w grudniu 2014 r. Zespół uczelniany ds. ZPB pod przewodnictwem doc. dr Marka Reichela, Prorektora ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy opracował szczegółowy raport prezentujący poczucie bezpieczeństwa społeczności Państwowej Wyższe Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Opracowanie składa się z siedmiu części oraz podsumowania będącego syntetycznym omówieniem wyników badań. W pierwszej części sformułowano metodologię badań nad poczuciem bezpieczeństwa w Uczelni oraz poszczególne problemy badawcze. Kolejne części stanowią opracowanie wyników ilościowych i jakościowych, uzyskanych w drodze ankietyzacji czterech grup: studentów, pracowników dydaktycznych, pracowników administracji i obsługi oraz mieszkańców Domu Akademickiego. Należy zaznaczyć, że przyjęto zasadę niezmieniania narzędzi badawczych, dzięki czemu będzie możliwość przeprowadzenia w dłuższym okresie czasu porównania i określenia tendencji.

W zrealizowanych badaniach oraz w opracowywaniu niniejszego raportu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Instytutów, pracownicy dydaktyczni, administracyjni, a także studenci delegowani przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. Koordynacją zadań związanych z przeprowadzeniem badań zajął się dr Robert Rogowski. Szczególny wysiłek związany był z przeprowadzeniem ankietyzacji oraz zakodowaniem i wpisaniem danych do programu statystycznego. Do realizacji badań i w efekcie niniejszego raportu przyczyniły się następujące osoby: Katarzyna Dziedzina, Katarzyna Górowska, Jolanta Grygiel, Jarosław A. Handzel, Grzegorz Juda, Katarzyna Kornaś-Małucha, Elżbieta Maliszewska, Maria Merklinger-Soma, Bogdan Mężyk, Michał Pulit, Marek Reichel, Robert Rogowski, Krzysztof Sułkowski, Krzysztof Szymbara, Jan Walicki.

W marcu 2015 r. Zespół złożył sprawozdanie z realizacji zadań w latach 2011-2015 oraz raport i plan działania na lata 2015-2019. Następnym działaniem był audyt certyfikujący przeprowadzony przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Krakowie – kom. Wojciecha Chechelskiego oraz asp. szt. mgr Barbarę Leśniak Specjalistę Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Audyt odbył się w dniu 25 czerwca 2015 r. i był dopełnieniem złożonych wcześniej dokumentów.

8 października 2015 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/16 odbyło się wręczenie Certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo na lata 2015-2019, który z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu insp. mgr inż. Marka Rudnika odebrał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

ZBP w latach 2011-2015

certyfikat 1

W dniu 27 stycznia 2011 r. pod przewodnictwem doc. dr Zdzisławy Zacłony, Prorektora ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy, odbyło się posiedzenie zespołu roboczego wdrażającego projekt. Kolejne spotkanie, w którym uczestniczyła asp. szt. Beata Frohlich, koordynator ZPB z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, miało miejsce 3 lutego 2011 r.
W dniach od 22 lutego do 5 marca 2011 r. zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród studentów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Celem badań była próba odpowiedzi na postawione pytania badawcze: jakie jest poczucie bezpieczeństwa społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na terenie Uczelni?

Tak określony problem ogólny pozwolił na zdefiniowanie problemów szczegółowych:

 • czy członkowie społeczności akademickiej spotkali się z przemocą wobec własnej osoby przebywając na terenie Uczelni?
 • z jakiego rodzaju przemocą spotkały się badane osoby najczęściej?
 • jak często członkowie społeczności akademickiej spotkali się z przemocą wobec własnej osoby przebywając na terenie Uczelni?
 • czy badane osoby były świadkami przemocy wobec innego członka społeczności akademickiej?
 • z jakim rodzajem przemocy spotkały się badane osoby jako świadkowie?jak często spotkały się z przemocą jako świadkowie?
 • w jakich miejscach dochodzi najczęściej do aktów przemocy?w jaki sposób świadkowie przemocy reagowali wobec zaistniałej sytuacji?
 • czy badane osoby znają studentów używających środków odurzających?czy badane osoby używają środków odurzających?
 • czy studenci znają miejsca na terenie Uczelni lub w jej najbliższej okolicy, w których można zdobyć środki odurzające?
 • jakie działania powinny podjąć władze Uczelni w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Uczelni?
 • jakie działania powinni podjąć studenci, nauczyciele i pracownicy obsługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Uczelni?
 • czy poszczególne instytuty różnią się ze względu na poczucie bezpieczeństwa?
 • jaki rodzaj przemocy pojawia się najczęściej w poszczególnych instytutach?
 • w którym instytucie jej społeczność czuje się najbezpieczniej?
 • jakie roczniki studiów doświadczają najwięcej agresji?

Wyniki badań zostały opracowane w programie statystycznym i na ich podstawie sporządzono raport końcowy: „Poczucie bezpieczeństwa społeczności akademickiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”.

W dniu 12 kwietnia 2011 r., czyli po zakończeniu ankietyzacji, odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Zespół dokonał analizy wyników badań. W efekcie zostały sformułowane priorytety działań, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa na terenie Uczelni. Zapisano je w Zintegrowanym Planie Działania na lata 2011-2013.

W dniu 14 czerwca 2011 r. złożono w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu komplet dokumentów określonych przez regulamin ZPB: wniosek o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu certyfikatu "Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo", Zintegrowany Plan Działań na lata 2011-2013 oraz dokumentację fotograficzna z wizji lokalnej przeprowadzonej w budynkach uczelni w dniu 18 kwietnia 2011 r.

W dniu 13 lipca 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbył audyt certyfikujący w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, do której Uczelnia przystąpiła w dniu 10 czerwca 2010 r. Audyt przeprowadzili kom. Wojciech Chechelski i mł. asp. Katarzyna Cygal z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności policyjnego koordynatora z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Elżbiety Mężyk oraz byłego koordynatora z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu asp. szt. Beaty Frohlich. Uczelnię reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, uczelniany koordynator ds. realizacji projektu Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Zdzisława Zacłona oraz Kanclerz inż. Zbigniew Zieliński.

W trakcie spotkania uczelniany koordynator ds. realizacji projektu ZPB przedstawił przebieg prac merytorycznych związanych z przystąpieniem do projektu, projektowaniem i przeprowadzeniem badań sondażowych techniką ankiety dotyczących stanu bezpieczeństwa w społeczności akademickiej. Omówione zostały wyniki badań diagnostycznych, które przedstawiono w raporcie „Poczucie bezpieczeństwa społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” oraz zamierzenia zawarte w „Zintegrowanym Planie Działań na lata 2011-2013”.

W efekcie przeprowadzonych czynności sprawdzających obszar merytoryczny, organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny związany z realizacją projektu, sposób wypełnienia zamierzeń i osiągnięte cele, dokonano oceny punktowej za pomocą policyjnego arkusza oceny.

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie postanowił przyznać Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”.

Uroczyste wręczenie certyfikatu z rąk insp. Andrzeja Rokity Małopolskiego Komendanta Policji odbyło się 10 października 2011 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012.

Lider Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce – Lider Małopolski po raz XIII wyróżniło najważniejsze inicjatywy o wymiarze społecznym istotne dla sfery duchowej, tożsamości edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Wśród Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce LIDER MAŁOPOLSKI 2012 znalazł się również Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu:

Dzięki inwestycji PWSZ w Nowym Sączu wzbogaciła się o nowoczesny kompleks dydaktyczno-sportowy, składający się z dobrze wyposażonych sal wykładowych i laboratoriów, hali sportowej o powierzchni 3192 m2, pływalni o powierzchni 1959m2, a także boisk i urządzeń sportowych. Całkowity koszt budowy Instytutu Kultury Fizycznej wyniósł ok. 42 mln zł, a część prac o wartości ponad 27 mln zł sfinansowana została z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kompleks obiektów powstał na terenach przekazanych uczelni przez samorząd Nowego Sącza. Na kierunku wychowanie fizyczne studiuje aktualnie blisko czterystu studentów.

Skan wyróżnienia

Prezentacja Instytutu Kultury Fizycznej

Certyfikat Uberrima Fide

Certyfikat Uberrima Fide dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

certyfikat antyplagiat 0

Uczelnia Liderów

Uczelnia Liderów 2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
w prestiżowym gronie „Uczelni Liderów”

uczelnia liderow logo 2020

 

29 czerwca 2020 roku w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Po raz dziesiąty, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski.

 

Rektor PWSZ w Nowym Sączu z wyróżnieniem

 

Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy. Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz ósmy uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza, że instytucja akademicka nim wyróżniona może poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. W tym roku, z okazji 10 rocznicy uruchomienia Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja przyznała nam również wyróżnienie dodatkowe - WYRÓŻNIENIE „Akademicki Oscar” w formie statuetki i certyfikatu, które trafiło do wybranych uczelni najwyżej ocenionych w dotychczasowych edycjach Konkursu „Uczelnia Liderów”. Warto zaznaczyć, że poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” i Wyróżnieniem „Akademicki Oskar” PWSZ w Nowym Sączu otrzymała Certyfikat Platynowy, wręczany uczelniom wyższym, które po raz ósmy uzyskały Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Poświadcza on ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

SYNTEZA recenzji przygotowanej przez komisję oceniającą w ramach Programu „Uczelnia Liderów”

 

 

Uczelnia Liderów 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
w prestiżowym gronie „Uczelni Liderów”

ul2019 logo

24 czerwca br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Po raz ósmy, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie.

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz siódmy uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza, że instytucja akademicka nim wyróżniona prowadzi studia w taki sposób aby kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany.

zd1

Warto zauważyć, że poza wspomnianym certyfikatem Fundacja przyznała nam także Wyróżnienie Specjalne. Poświadcza ono szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym od zakończenia ostatniego postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto, poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” i „Wyróżnieniem Specjalnym” PWSZ w Nowym Sączu otrzymała również Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (w formie statuetki).

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymują uczelnie w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy.

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

SYNTEZA recenzji przygotowanej przez komisję oceniającą w ramach Programu „Uczelnia Liderów”

 

Uczelnia Liderów 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
w prestiżowym gronie „Uczelni Liderów”

ul2018

28 czerwca 2018 r. w sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Po raz ósmy, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów, świetnie radzących sobie na rynku pracy.

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz szósty uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza wysoką jakość kształcenia i nieustanne doskonalenie oferty edukacyjnej, wsparcie dla studentów w zakresie naukowym oraz materialnym, a także rozwój bazy dydaktycznej i sportowej. Warto zauważyć, że poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” przyznano jej też wyróżnienie „Aurea Practis” (w formie statuetki i certyfikatu), które poświadcza, że znalazła się ona w wąskiej grupie tych jednostek, które wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w kierowanych przez siebie instytucjach akademickich idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

image0003

Ponadto, poza certyfikatami „Uczelnia Liderów” i „Aurea Practis” PWSZ otrzymała również Certyfikat Złoty, które otrzymują z mocy prawa szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które po raz szósty uzyskują znak jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Po raz drugi otrzymaliśmy również wyróżnienie „PRIMUS”. Nagrodę Nadzwyczajną – wyróżnienie „PRIMUS” (w formie statuetki i certyfikatu), przyznawane jednostkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich szkół certyfikowanych w programie.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, stawiające na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną i misyjność. Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia Liderów 2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
w prestiżowym gronie „Uczelni Liderów”

ul2017

14 czerwca br. w historycznej Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie Pałacu Polskiej Akademii Nauk im. Staszica w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.
Po raz siódmy, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów, świetnie radzących sobie na rynku pracy. Założeniem tegorocznej edycji programu było nagrodzenie uczelni, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzają się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego.

oxrl0qcceyk7bsf1u2max

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała 22. uczelniom, które są ukierunkowane na rozwój studenta, a także charakteryzują się efektywnością oraz skutecznością w dziedzinie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wśród tych uczelni znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz piąty uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza wysoką jakość kształcenia i nieustanne doskonalenie oferty edukacyjnej, wsparcie dla studentów w zakresie naukowym oraz materialnym, a także rozwój bazy dydaktycznej i sportowej. Warto zauważyć, że poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” po raz drugi przyznano jej też wyróżnienie „Najlepsza jakość studiów” (w formie statuetki i certyfikatu), które poświadcza, że znalazła się ona w wąskiej grupie tych jednostek, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Ponadto w 2015 roku, poza certyfikatem „Uczelnia Liderów”, PWSZ otrzymała również Nagrodę Nadzwyczajną – wyróżnienie „PRIMUS” (w formie statuetki), przyznawane jednostkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich szkół certyfikowanych w programie.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, stawiające na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną i misyjność. Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Pełny tekst uzasadnienia przyznania certyfikatu „Uczelnia Liderów”

 

 

 

Uczelnia Liderów 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
w prestiżowym gronie „ Uczelni Liderów”

ul poziom3

5 lipca br. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk im. Staszica w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Po raz szósty, w ramach tego Programu, w 4 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy, cechujące się innowacyjnymi działaniami, ukierunkowanymi na praktyczną edukację studentów i aktywną współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy.

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów”, Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznała 30- stu uczelniom, które są nowoczesne, innowacyjne, ukierunkowane na rozwój studenta, charakteryzujące się wysoką jakością kształcenia.

Wśród tych uczelni, znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, którą reprezentowali JM Rektor dr. hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. i Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel.

Uczelnia nasza już po raz czwarty uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”, a także wyróżnienie „Najlepsza jakość studiów” (w formie statuetki i certyfikatu),

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zakończył wykład prof. dra hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów
i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami
i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uczelnia Liderów 2015

uczelnia liderow 2015

2 lipca 2015 roku, w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu już po raz trzeci uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który w szczególności potwierdza wysoką jakość kształcenia i nieustanny rozwój oferty edukacyjnej, wsparcie dla studentów w zakresie naukowym oraz materialnym, a także ekspansję bazy dydaktycznej i sportowej.

uczelnia liderów 2015

Warto zauważyć, iż poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” PWSZ przyznano również Nagrodę Nadzwyczajną: wyróżnienie „PRIMUS” (w formie statuetki), które poświadcza, że Uczelnia znalazła się w wąskiej grupie tych, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich szkół certyfikowanych w programie.

Uczelnia, dodatkowo została uhonorowana certyfikatem srebrnym „Uczelnia Liderów”, który jest przyznawany szkołom wyższym, które trzy razy pod rząd otrzymują to wyróżnienie.

W trakcie Gali, dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrali: Rektor prof. dr. hab. inż. Zbigniew Ślipek, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Janusz Pater.

Według zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uczelnie wyróżnione w projekcie „Uczelnia Liderów” cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Ocena ekspertów ma charakter jakościowy i odbywa się na podstawie analizy wielu informacji: raportów samooceny przygotowanych przez uczelnie, dokumentacji prawnej (np. regulaminów studiów, programów kształcenia, strategii i misji uczelni), raportów akredytacyjnych przygotowanych przez publiczne instytucje monitorujące jakość kształcenia (np. Polską Komisję Akredytacyjną, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), danych systemu POLON, badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji lokalnych itd.

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia Liderów 2014

wyr2

18 czerwca 2014 roku w barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu już po raz drugi uzyskała cenny certyfikat, który w szczególności potwierdza wysoką jakość kształcenia i nieustanny rozwój oferty edukacyjnej, wsparcie dla studentów w zakresie naukowym oraz materialnym, a także ekspansję bazy dydaktycznej i sportowej.

Warto zauważyć, iż poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” naszej uczelni przyznano również certyfikat PRIMUS, który poświadcza, iż uczelnia znalazła się w wąskiej grupie tych, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich szkół certyfikowanych w programie.

W trakcie Gali dokumenty poświadczające pozytywny wynik akredytacji przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrali Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Janusz Pater.

Według zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uczelnie wyróżnione w projekcie „Uczelnia Liderów” cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gościem honorowym uroczystości finałowej był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił przygotowany dla laureatów „Uczelni Liderów” wykład – gawędę pt. „We Wrocławiu na Śląsku”.

Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Ocena ekspertów ma charakter jakościowy i odbywa się na podstawie analizy wielu informacji: raportów samooceny przygotowanych przez uczelnie, dokumentacji prawnej (np. regulaminów studiów, programów kształcenia, strategii i misji uczelni), raportów akredytacyjnych przygotowanych przez publiczne instytucje monitorujące jakość kształcenia (np. Polską Komisję Akredytacyjną, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), danych systemu POLON, badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji lokalnych itd.

Uczelnia Liderów 2013

W środę (12 czerwca) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu została nagrodzona prestiżowym certyfikatem „Uczelnia Liderów” w dowód uznania za dotychczasowe działania na rzecz jakości edukacji pod kątem rynku pracy. Odebrali go Prorektorzy: doc. dr Marek Reichel i dr Janusz Pater.

Laur przyznany został podczas uroczystej gali finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim wieńczącej III edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Program ten ma na celu promować uczelnie publiczne i niepubliczne, które starają się kształcić absolwentów świetnie przygotowanych teoretycznie i (przede wszystkim) praktycznie do wymagań dzisiejszego rynku pracy. Docenia się także innowacyjność oferty i działalności uczelni oraz umiejętności współpracy z podmiotami gospodarczymi i społecznymi. Patronat nad projektem objął prof. Jerzy Buzek, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Certyfikat