wstep47W dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji odbyło się spotkanie władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z władzami tamtejszej Uczelni. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony PWSZ JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel. Uniwersytet Preszowski reprezentowali: JM Rektor prof. PhDr. Peter Konya, PhD i Prorektor ds. rozwoju, informatyzacji i oceny jakości doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. Celem spotkania było omówienie możliwości i warunków intensyfikacji wspólnych działań, jak również promocja Uczelni i regionu.

Obie Uczelnie aktywnie współdziałają już od 2004 r. W lipcu 2015 roku zawarto umowę o współpracy pomiędzy PWSZ a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Preszowskiego. Na spotkaniu uzgodniono rozszerzenie współpracy obejmujące pozostałe Wydziały Uniwersytetu. Wizyta była także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz omówienia planu działań na kolejny rok, w tym m.in. wymiany studentów i kadry, projektów edukacyjnych, publikacji naukowych, współpracy kół naukowych, konferencji oraz realizacji programu Erasmus+. Ponadto zaplanowano nowe przedsięwzięcia, w które zaangażowane będą wszystkie Instytuty PWSZ i Wydziały UP, np. wspólne prace badawcze, organizację uczelnianych imprez artystycznych i sportowych itp.