1. „Szczawnica – historia i atrakcje miasta” Gołdyn Joanna – wykład 11 maja 2021 r. godz. 8:00

2. „Geologia Beskidu wyspowego na wybranych przykładach i obiektach” Dyląg Wojciech – wykład 11 maja 2021 r. godz. 9:10

3. „Parki i Ogrody Muszyny” Kulig Sobiesław – wycieczka wirtualna 13 maja 2021 r. godz. 10:25

4. „Walory przyrodnicze Beskidu Wyspowego jako podstawa rozwoju turystyki i rekreacji na Limanowszczyźnie” Dyląg Anna – wykład 13 maja 2021 r. godz. 14:30

5. „Beskid Sądecki interaktywnie – będzie ciekawie” Długosz Zuzanna – wycieczka wirtualna 14 maja 2021 r. godz. 13:30

6. „Wycieczka Percią Sosnowskiego w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej” Borkowski Mariusz – wycieczka wirtualna 17 maja 2021 r. godz. 8:30

7. „Stacje narciarskie Beskidu Sądeckiego” Kulig Sobiesław – wycieczka wirtualna 18 maja 10:30

8. „Osobliwości przyrody nieożywionej i walory pograniczna polsko-słowackiego” Czeluśniak Krzysztof wykład 19 maja godz. 11:30

9. „Życiodajne dary lasów Beskidu Sądeckiego i Pienin” Saczka Krzysztof – wykład 19 maja 2021 r. godz. 12:30

10. „Nowica – wyjątkowa wieś na Łemkowszczyźnie w Beskidzie Niskim” Pazdur Regina – wykład 19 maja 2021 r. godz. 14:30

11. „Świat biegów Ultra pograniczem polsko-słowackim” Śliwa Arkadiusz – wykład 24 maja 2021 r.

12. „Lecznicze i mineralne wody południowej małopolski” Fiut Gabriela – wycieczka wirtualna 24 maja 2021 r.

13. „Magiczny krajobraz Małych Pienin” Gałda Jerzy – wycieczka 26 maja 2021 r.

14. „Szlaki przyrodnicze, różne warianty tras” Kowalik Albert – wycieczka 27 maja 2021 r.

15. „Velo Dunajec” Kulig Grzegorz – wycieczka 1 czerwca 2021 r.

16. „Rowerem wzdłuż Doliny Popradu” Kulig Mikołaj – wycieczka 2 czerwca 2021 r.

17. „Aktywność sportowa na pograniczu Polsko Słowackim” Szkaradek Mariusz wycieczka – 8 czerwca 2021 r.

18. „Podróże po czasie w przestrzeni – śladami człowieka” - Przędzak Małgorzata – wycieczka 8 czerwca 2021 r.

 

Kolejne tematy i terminy wkrótce.

poland slovakia pl 01fund rgb

 

Partner wiodący projektu: Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Realizacja projektu: 01.09.2019–31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 295 126,56 euro

Strona projektu: https://cestovaniebezhranic.eu/

Zapraszamy też na strony Facebook w wersji polskiej oraz Facebook w wersji słowackiej.  

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności, skali promocji wszystkich środków transportu zlokalizowanych w regionach przygranicznych Słowacji i Polski, wzbudzenie zainteresowania wykorzystaniem i łączeniem regionalnych środków transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego wykorzystania dostępnych opcji transportowych.

 

Realizacja projektu generuje powstanie nowych e-produktów, ale też wymianę kulturalną i edukacyjną zarówno wśród mieszkańców regionów jak i osób go odwiedzających. Połączenie wymienionych produktów będzie w różnym stopniu uwzględniać różne grupy docelowe. Wybór produktów jest celowo tak dobrany, aby mógł dotrzeć do wszystkich grup pokoleniowych bez względu na poziom wykształcenia, z poszanowaniem grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dzięki prezentacji możliwości wydajnego, taniego, płynnego oraz oryginalnego wykorzystania dostępnego transportu, podniesie się stopień zainteresowania tym obszarem o szczególnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających. W ten sposób zostanie osiągnięte poznanie transgranicznych obszarów partnera, a jednocześnie obszar ten będzie prezentowany jako jedna całość historyczna, kulturowa i przyrodnicza.

Produktem projektu jest stworzenie wspólnych zrównoważonych innowacyjnych produktów, tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, które zapewnią wyczerpujące informacje na temat możliwości środków transportu transgranicznego i aktywnego wykorzystania tego terenu. W ten sposób spodziewamy się podnieść poziom świadomości odwiedzających na temat prezentowanych opcji transportowych, a tym samym zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar. Wymienione produkty po stronie słowackiej i polskiej stanowią innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu wsparcia informatycznego ew. nieformalnego informowania (po obu stronach granicy) w celu podnoszenia świadomości aktywnego korzystania z dostępnych środków transportu. Wsparciu wymienionych celów towarzyszy także zbiór miękkich działań związanych z wymianą transgraniczną, z informowaniem, z organizowaniem różnych wydarzeń społecznych. Ten zestaw produktów i działań przyczyni się do pogłębienia wzajemnego poznania nie tylko między partnerami projektu (którzy już mają długotrwałe intensywne relacje), ale przede wszystkim między różnymi grupami docelowymi obu krajów. Szersze zaangażowanie członków różnych grup docelowych jako bezpośrednich beneficjentów produktów projektu, stwarza znacznie wyższą stabilność trwałości projektu, ale także znacznie przyczynia się do realizacji głównej filozofii programów transgranicznych.

Uczelnia uczestnicząc w realizacji projektu przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w regionie małopolskim jako aktywnego lidera w trosce o realizację zainteresowań i potrzeb turystycznych mieszkańców Sądecczyzny, przyczyni się do zachowania naturalnego środowiska, niezagrażającego zdrowiu ludzi i przyrodzie. Przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu małopolskiego i preszowskiego, promocji prośrodowiskowych środków transportu, bezpiecznych dla dziedzictwa kulturowego i różnorodnych form turystyki transgranicznej. Nasi studenci współuczestnicząc w realizacji projektu zdobędą dodatkowe doświadczenie, przydatne w życiu zawodowym, a także będą rozwijać własne zainteresowania i pasje oraz kompetencje społeczne takie jak: współpraca w zespole, podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Uczelnia dzięki realizacji projektu zostanie także doposażona w sprzęt i środki dydaktyczne, które w przyszłości będą wykorzystywane także w procesie kształcenia studentów oraz rozwijania ich zainteresowań. Projekt ten przyczyni się także do realizacji podstawowych zadań statutowych Uczelni.

Pozytywna współpraca pomiędzy Uczelniami przy realizacji projektu stworzy dobre podstawy do dalszej współpracy pomiędzy partnerami przy realizacji innych przedsięwzięć międzyregionalnych, a zwłaszcza przy popularyzacji nowych środków przekazu, służących rozwojowi obu regionów. Zacieśnienie współpracy przyczyni się także do zwiększenia efektywności wymiany międzynarodowej studentów i pracowników obu Uczelni.

 

Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 na realizację projektu nr PLSK.02.02.00-SK-0180/18–00 pn. Podróżowanie bez granic