Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce, zwana także „Ustawą 2.0” lub „Konstytucją dla Nauki” weszła w życie 1 października 2018 r. Od tego dnia wszystkie uczelnie zostały zobowiązane do wprowadzenia zmian z niej wynikających w różnych obszarach życia akademickiego: organów Uczelni, struktury i organizacji, dydaktyki, zatrudniania pracowników itp.

W przypadku naszej Uczelni, zarówno Senat, jak i Rektor mają przedłużoną kadencję do 31 sierpnia 2020 r. Natomiast należy, najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2019 roku, dokonać wyboru nowego organu Uczelni, jakim jest Rada Uczelni.

Najważniejszymi dokumentami, jakie społeczność akademicka musi wypracować i przyjąć w terminie do 1 października 2019 roku są Statut Uczelni, Regulamin Studiów.

Na tej stronie będą publikowane istotne akty prawne, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, służące wszystkim pracownikom i studentom do wprowadzania zmian wynikających z procesu wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego.

 

Zewnętrzne akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Inne

Wewnętrzne akty prawne

STATUT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU uchwalony w dniu 28 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 61/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni

Zarządzenie Nr 82 /2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji rektorskiej ds. opracowania projektu Statutu PWSZ w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni

Uchwała Nr 8/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni

Uchwała Nr 9/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni

Zarządzenie Nr 55/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy

Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Kalendarium wprowadzenia w PWSZ w Nowym Sączu założeń ustawowych

1 października 2018

 1. Wejście w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U.2018 poz.1668) – zwana dalej „ustawą 2.0”
 2. Wejście w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o Szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2018, poz.1669), zwana dalej ustawą „Przepisy wprowadzające”
 3. Tracą moc:
 • ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).;
 • ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r. (dalej jako ustawa uchylana);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 1. Zniesienie Konwentu
 2. Szkoły zawodowe stają się uczelniami zawodowymi

Listopad 2018

 1. Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych
 • Osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują - Art. 219. ust.10-11 ustawy Przepisy wprowadzające;
 • Inne osoby prowadzące zajęcia do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią - Art. 219. ust.12 ustawy przepisy wprowadzające;
 1. Dostosowanie uchwał:
 • Określających warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
 • na rok akademicki 2019/2020 Art. 266. 1.ustawa przepisy wprowadzające;
 • Przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich Art. 266. 2. ustawa przepisy wprowadzające;
 1. Określenie sposobu powołania pierwszej Rady UczelniArt.230 ust.2 ustawy przepisy wprowadzające

Grudzień 2018

 1. Zgłaszanie kandydatów do pierwszej Rady Uczelni – do 31 grudnia 2018;
 2. Dostosowanie umów o pracę dla nauczycieli akademickich w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w . Art. 246.ust.3-4 ustawy przepisy wprowadzające w związku 137 ust. 1 Ustawy 2.0 ;
 3. Regulamin antyplagiatowy - Art. 76. 4.ustawy 2.0;
 4. Opracowanie wytycznych do opracowania i dostosowania programów studiów do wymogów ustawowych

Styczeń 2019

 1. Wprowadzenie do systemu POL-on – do 15 stycznia - informacji pochodzących z oświadczeń w sprawie reprezentowania przez naukowca dyscypliny oraz w zakresie prowadzenia działalności naukowej w danym podmiocie i w danej dyscyplinie, a także danych dotyczących wymiaru czasu pracy oraz udziału czasu pracy w danej dyscyplinie - Art. 219 ust.5 ustawy przepisy wprowadzające;
 2. Poinformowanie Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych z funduszu pomocy materialnej na fundusz zasadniczy Art. 241 ust.6 ustawy przepisy wprowadzające;
 3. Przekazanie z dniem 01.01.2019 r. niewykorzystanych środków FPMS na konto Funduszu Stypendialnego, a środki Domu Studenta – zysk oraz niewykorzystany fundusz remontowy na Fundusz zasadniczy i poinformowanie o tym MN i SW do 15.01.2019r. - Art. 241 ustawy przepisy wprowadzające;
 4. Przekazanie z dniem 01.01.2019 r. niewykorzystanych środków z dotacji dla osób niepełnosprawnych na wyodrębnione konto - Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (może zostać tylko 30% przyznanej dotacji z roku bieżącego na rok następny, niewykorzystane środki musimy zwrócić!!!). Poinformowanie o tym MN i SW do 15.01.2019 r.

 Luty 2019

 1. Powołanie Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2020 r. Art. 230, ust.5 ustawy przepisy wprowadzające;
 2. Przyporządkowanie kierunków studiów do dziedzin i dyscyplin naukowych oraz do dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych - Art. 214 ustawy przepisy wprowadzające;
 3. Uchwalenie regulaminu studiów Art. 263. 1.ustawy przepisy wprowadzające oraz Art. 75. 1. Ustawy 2.0;
 4. Dostosowanie programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w art.268 ust.2 ustawy 2.0;
 5. Nowy wzór dyplomu - Art. 265. ustawy przepisy wprowadzające

Maj 2019

 1. Od 1 maja postępowania w sprawie nadawania uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku odbywają się według nowych zasad;
 2. Prowadzenie studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela wymaga zawarcia porozumienia z uczelnia akademicką lub posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych – ostatni nabór w rok.akad.2021/2022 - Art. 212.ust.2 ustawy przepisy wprowadzające;
 3. Dostosowanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w art. 71 ustawy 2.0 - Art. 269 ustawy przepisy wprowadzające;
 4. Dostosowanie programów studiów realizowanych w ramach standardów kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Art. 268.ust.2 ustawy przepisy wprowadzające;

Czerwiec 2019

 1. Uchwalenie statutu, w tym uregulowanie kwestii prorektorów ( funkcje kierownicze) oraz innych stanowisk kierowniczych
 2. Uchwalenie regulaminu pracy - Art. 249. 1.ustawy przepisy wprowadzające oraz Art. 116 ust 6 oraz art. 126 ustawy 2.0;
 3. Opracowanie Regulaminu świadczeń dla studentów - Art. 95. 1 ustawy 2.0 . (Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim)

Wrzesień 2019

 1. Powołanie przez Rektora:
  • prorektorów do pełnienia funkcji - art.228 ustawy (przepisy przejściowe);
  • dyrektorów instytutów i ich zastępców,
 2. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnegoart. 23 ust. 3 oraz Art. 34. 1. pkt 11 ustawy 2.0;

1 października 2019

 1. Wejście w życie:
 • nowego Statutu
 • regulaminu organizacyjnego
 • regulaminu pracy
 • regulaminu studiów
 • regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 • zmodyfikowanych programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20
 • regulaminu oceny pracy nauczycieli akademickich
 1. Dostosowanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w art. 71 ustawy 2.0
 2. Przygotowanie projektu „Strategii rozwoju Uczelni”

1 stycznia 2020

 1. Wejście w życie regulaminu Samorządu Studenckiego określającego organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni i do kolegium elektorów
 2. Gromadzenie środków z subwencji na odrębnym rachunku bankowym BGK
 3. Przekazanie do BGK środków zgromadzonych na rachunkach funduszu stypendialnego oraz funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością
 4. Opracowanie regulaminu wynagradzania lub zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy - Art. 249. 2 ustawy przepisy wprowadzające

Luty 2020

Powołanie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów:

 1. Kolegium Elektorów;
 2. Członków Senatu;
 3. Rady Uczelni;

31 marca 2020

 1. Wprowadzenie do POL-on informacji o osiągnięciach naukowych i artystycznych nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu – za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie Ustawy 2.0; ( aktualizacja za okres od wejścia w życie ustawy
 2. Wdrożenie regulaminu wynagradzania lub zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy – upływa termin - Art. 249. 2. ustawy przepisy wprowadzające
 3. Wybory Kolegium Elektorów

Kwiecień – maj 2020

Wybory organów Uczelni:

 • Rektora 2020-2024
 • Senatu 2020 -2024

Sierpień 2020

31 sierpnia kończą się kadencje:

 • dotychczasowego Senatu
 • Rektora
 • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

30 września 2020

 • Dostosowanie umów o pracę do przepisów ustawy i stanowisk określonych w statucie
 • Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na lata 2020 -2024

Listopad 2020

 • Wybory Rady Uczelni na kadencję 2020-2024

31 grudnia 2020

 • Przeprowadzenie w roku akademickim 2019/20 pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich wg zasad określonych Ustawą 2.0 i regulaminem oceny grudzień - zakończenie procesu oceniania
 • Kończy się kadencja pierwszej Rady Uczelni