kom nr2 2021 2 1

kom nr2 2021 22

kom nr2 2021 33


komunikat nr1 2021 11

komunikat nr1 2021 22

komunikat nr1 2021 33

 


kom 11 2020 1


komunikat10 2020


komunikat9 2020


kom rektora nr8 1

kom rektora nr8 2


kom 7 2020


zarz nr106 2

Zarządzenie Nr 106 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


komunikat nr 6

 

KOMUNIKAT w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w PWSZ w Nowym Sączu.

 


 

Komunikat Nr 4/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 15 września 2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

 


 

 

 


Zasady funkcjonowania Uczelni określa:

ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

UWAGA!

Student w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku badania w kierunku Covid-19 informuje niezwłocznie o swojej sytuacji Dyrektora Instytutu/Sekretariat Instytutu.

Studenci, którzy w trakcie zajęć mieli kontakt z osobą, która otrzymała wynik dodatni Covid-19, od momentu powzięcia informacji przez Dyrektora Instytutu organizowane mają kształcenie zdalne przez okres 10 dni kalendarzowych a w sytuacji braku możliwości zrealizowania takich zajęć przesunięty terminy ich realizacji. Wszystkie inne działania prowadzi się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną.

Dyrektorzy Instytutów informację o zmianach przekazują studentom przez Wirtualny Dziekanat.

Studenci objęci kwarantanną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informują drogą poczty elektronicznej prowadzących zajęcia - zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu studiów.

Zestawienie aktów wewnętrznych PWSZ w Nowym Sączu (COVID-19)