Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374) z dniem od 26 marca do 26 kwietnia 2020 r zarządzam, co następuje:

I.

 1. Wprowadzam zmiany dotyczące charakteru i formy pracy pracowników administracji zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, zwanej dalej „Uczelnią”, a w szczególności:
 1. ograniczam czas wykonywania obowiązków w miejscu pracy do godzin: od 9.00 do 14.00;
 2. upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dyrektorów instytutów, do umożliwienia pracownikom wykonywania części zadań służbowych poza miejscem pracy, w tym w formie tzw. pracy zdalnej.
 1. Wykonywanie zadań w formie tzw. pracy zdalnej może nastąpić w szczególności:
 1. w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, spowodowanych ich sytuacją rodzinną, osobistą, opieką nad dziećmi pozbawionymi opieki przedszkolnej i szkolnej, dojazdami do pracy itp.;
 2. wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania koronawirusa;
 3. pogorszenia stanu zdrowia pracownika charakterystycznego dla objawów zarażenia koronawirusem;
 4. podejrzenia zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Zalecam kierownikom jednostek organizacyjnych umożliwienie wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Uczelni, zatrudnionym seniorom, pozostającym w grupie osób najwyższego ryzyka zakażenia koronawirusem, którzy przekroczyli 60 rok życia.
 2. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi mającemu wykonywać pracę zdalnie, dostępu do programów PWSZ na jego służbowym komputerze, które niezbędne są do właściwego wykonywania powierzonych mu zadań, a także do nadzorowania efektów tak świadczonej pracy.

II.

 1. Zobowiązuję pracowników do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o zaistnieniu sytuacji zwiększającej ryzyko zachorowania wywołanego koronawirusem poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniemu przełożonemu.
 2. Bezpośredni przełożony bezzwłocznie przekazuje tę informację do Działu Spraw Osobowych i następnie uzgadnia z pracownikiem zakres oraz czas trwania pracy zdalnej. Jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

 III.

 1. Wprowadzam obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników administracji ze studentami oraz  pracownikami, a także innymi interesantami.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zalecam wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, dostępnych na stronie internetowej Uczelni, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych w formie korespondencji papierowej.
 3. Korespondencję w formie papierowej, w tym faktury VAT, należy składać wyłącznie w Sekretariacie Ogólnym w budynku Rektoratu, przy ul. Staszica 1, parter, a nie bezpośrednio w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 4. Zalecam, aby w miarę możliwości we wszystkich obiektach Uczelni, pozostawić otwarte jedynie jedno wejście główne, które umożliwia monitorowanie osób wchodzących do obiektu.

IV.

 1. Za organizację pracy, w instytutach odpowiadają dyrektorzy instytutów, a w pozostałych jednostkach organizacyjnych kierownicy tych jednostek,  w porozumieniu z kanclerzem.
 2. Organizacja pracy powinna zagwarantować ciągłość wykonywania wszystkich obowiązków służbowych.

 

 

  Kanclerz PWSZ

/-/ Zbigniew Gorgosz