Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.455) ustala się, co następuje:

I.

 1. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, zwanej dalej Uczelnią, ogranicza się do niezbędnego minimum obowiązek bezpośredniego świadczenia pracy przez nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Ograniczenia określone w ust. 1 dotyczą bezpośredniego przyjmowania interesantów spośród grup studentów, pracowników i interesantów zewnętrznych. W wyjątkowych sytuacjach Kanclerz/Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym dyrektorzy instytutów są zobowiązani do zorganizowania:
 1. systemu zgłaszania i załatwiania wszelkich spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów;
 2. dyżurów pracowników niebędących nauczycielami akademickim w godz. od 9.00 do 14.00 i ograniczenia ich liczby do niezbędnego minimum;
 3. wydawania dokumentów, zaświadczeń, tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki, szczególnie w sprawach losowych;
 4. systemu przekazywania dokumentów, poczty bez bezpośredniego kontaktu stron;
 5. podania na stronie jednostki organizacyjnej szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów.

II.

 1. Od dnia 18 marca (środa) wprowadzam ograniczenie w dostępie do wszystkich budynków Uczelni osób nie będących pracownikami.
 2. Polecam umieszczenie na drzwiach wejściowych budynków Uczelni pisemnych informacji o godzinach dyżurów do załatwiania spraw niecierpiących zwłoki.
 3. Zobowiązuję:
 1. Kierownika Domu Studenta do określenia i wdrożenia ograniczonego dostępu do domu studenckiego;
 2. Kwestora do zorganizowania pracy Działu Spraw Finansowo-Księgowych w systemie dyżurów w taki sposób, aby zobowiązania takie, jak wynagrodzenia i stypendia, były realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe powinny być załatwiane zgodnie z informacjami podanymi na stronie Kwestury.
 3. Kanclerza do ustalenia dyżurów pracowników administracji uczelnianej w Rektoracie oraz pracowników obsługi.

III.

Powyższy Komunikat nie wyłącza możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej wg dotychczasowych zasad.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ