Utworzenie Uczelni

10 września 1997r. roku sygnatariusze powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: wojewoda nowosądecki - Marek Olesiński, prezydent miasta - Andrzej Czerwiński, przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych - Rudolf Borusiewicz oraz przewodniczący Sejmiku Samorządu Wojewódzkiego - Edward Paszek złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie uczelni publicznej.
Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

Powstały wówczas trzy instytuty:

 • Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;
 • Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;
 • Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W roku akademickim 1998/1999 studia rozpoczęło w ramach 8 specjalności kształcenia 458 studentów: 385 na studiach stacjonarnych i 73 na studiach niestacjonarnych.
Pierwszym rektorem PWSZ, powołanym na jeden rok akademicki przez Ministra Edukacji Narodowej, a potem wybranym przez społeczność akademicką na dwie czteroletnie kadencje (1999-2003 i 2003-2007) został prof. dr hab. Andrzej Bałanda.

Uczelnia z perspektywy 10-lecia

W roku akademickim 2008/2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu obchodziła 10-lecie powstania. Pierwsza dekada funkcjonowania Uczelni była okresem jej dynamicznego rozwoju i postępu we wszystkich obszarach działania. Do szczególnych osiągnięć zaliczono przede wszystkim:

 • dziesięciokrotny wzrost liczby studentów: w roku 2008/2009 kształciło się 4478 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3296, a na studiach niestacjonarnych 1182;
 • niebagatelną liczbę absolwentów: w tym okresie studia pierwszego stopnia ukończyło 4530 osób;
 • utworzenie dwóch nowych instytutów: Instytutu Technicznego (rok 2000), Instytutu Zdrowia (rok 2004);
 • bogatą ofertę edukacyjną: uczelnia kształciła studentów aż na 10 kierunkach i 31 specjalnościach;
 • dwuprzedmiotowe kształcenie przyszłych nauczycieli: każdy student, który ukończył studia o specjalności nauczycielskiej nabywał uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów;
 • wdrożenie w roku 2008/2009 zamawianego kształcenia na kierunku „mechatronika”;
 • zdecydowany wzrost zatrudnienia kadry dydaktycznej: w roku 2008/2009 Uczelnia zatrudniała łącznie 311 nauczycieli akademickich, w tym 15 profesorów tytularnych, 31 doktorów habilitowanych, 90 doktorów i 175 magistrów;
 • możliwość pozyskiwania przez około 65% studentów stypendiów: socjalnych, naukowych, a także stypendiów dla osób niepełnosprawnych;
 • rozwój samorządności studenckiej, kół naukowych, organizacji studenckich, różnych form wolontariatu studenckiego;
 • utworzenie od roku akademickiego 1999/2000 studiów podyplomowych dla osób z wykształceniem wyższym, co najmniej na poziomie licencjata;
 • studia podyplomowe w latach 2000-2008 ukończyło 1355 osób (nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji samorządowej, banków oraz innych instytucji);
 • systematyczną poprawę bazy lokalowej Uczelni: w roku 2001 oddano do użytku nowy obiekt Instytutu Języków Obcych, a w roku 2007 budynek Instytutu Technicznego;
 • wysoką jakość kształcenia potwierdzoną przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnymi ocenami 9 kierunków kształcenia. Pozostałe kierunki kształcenia będą akredytowane w najbliższej przyszłości.

10 lat działalności Uczelni wpisywało się w strategię rozwoju królewskiego miasta Nowy Sącz oraz w strategię rozwoju regionu sądeckiego, zwanego często „polską Toskanią”.
Celem nadrzędnym procesu kształcenia prowadzonego w Uczelni było i jest przygotowanie młodzieży pochodzącej przede wszystkim z Nowego Sącza i okolic do sprostania potrzebom lokalnego rynku pracy zgodnie z przyjętą misją: „Uczelnia we współpracy ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych”.

Współpraca z otoczeniem, a zwłaszcza z: przedsiębiorstwami, instytucjami życia publicznego, samorządami lokalnymi, szkołami i przedszkolami stanowi istotny element procesu edukacji, mający wpływ na dobre, praktyczne przygotowanie studentów do zawodu.
W ramach podpisanych porozumień Uczelnia aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, z uniwersytetami: Jagiellońskim, Ekonomicznym, Pedagogicznym, Rolniczym; Akademią Sztuk Plastycznych, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Politechniką Śląską oraz uniwersytetami w: Preszowie i w Koszycach na Słowacji, w Narwiku i Harstad w Norwegii, w Peczu na Węgrzech, w Weronie we Włoszech, w Osijeku na Chorwacji, a także w Rosji: Petersburgu, Kaliningradzie, Moskwie; w Belgradzie oraz z Wyższą Szkołą Informatyki w Limoges we Francji.

Współpraca ta sprzyjała podejmowaniu przez co najmniej 65% absolwentów PWSZ uzupełniających studiów magisterskich w dużych ośrodkach akademickich regionu Małopolski, a także coraz większemu zainteresowaniu podejmowaniem edukacji w uczelniach zagranicznych w ramach stypendiów finansowanych z programu Erasmus.
Efektem tej współpracy były także staże zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w zaprzyjaźnionych uczelniach.
Dotychczasowe, dziesięcioletnie, osiągnięcia i zaufanie, jakim cieszy się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wśród lokalnej społeczności, daje nadzieję na zrealizowanie kolejnych, ambitnych planów rozwojowych zarówno w zakresie tworzenia nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb lokalnego, jak i europejskiego rynku pracy, podnoszenia jakości kształcenia, rozbudowy bazy dydaktyczno-lokalowej.

Album na 5-lecie uczelni

Album na 10-lecie uczelni

Uczelnia w roku akademickim 2009/2010

Obecny rok akademicki to kolejne, zrealizowane i już historyczne, zadania. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • utworzenie nowego kierunku kształcenia: „ratownictwo medyczne” w Instytucie Zdrowia. Oferta edukacyjna na studiach pierwszego stopnia to: 11 kierunków i 33 specjalności kształcenia;
 • dalszy wzrost liczby studentów; łącznie w roku akademickim 2009/2010 studiuje 4759 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3393 i na studiach niestacjonarnych 1356;
 • wzbogacenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających - zarówno komercyjnych, jak i finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z których w bieżącym roku akademickim skorzystało 572 uczestników: w tym na studiach podyplomowych 339 i na kursach dokształcających 233;
 • utworzenie Instytutu Kultury Fizycznej;
 • rozpoczęcie prac nad budową obiektów dla Instytutu Kultury Fizycznej;
 • aktywne wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez realizację różnorodnych projektów dydaktycznych, rozwojowych i inwestycyjnych;
 • wykształcenie 1105 absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Uczelnia w roku akademickim 2010/2011

Do istotnych zadań realizowanych w roku akademickim 2010/2011 należy zaliczyć:

 • dalszy wzrost liczby studentów: łącznie w tym roku studiuje 5075 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3596, a na studiach niestacjonarnych 1479;
 • wykształcenie 1147 absolwentów studiów pierwszego stopnia, w tym 830 absolwentów studiów stacjonarnych i 317 studiów niestacjonarnych;
 • wzbogacenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • realizację ośmiu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z czego sześć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt: „Rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni pod kątem nowoczesnych kierunków studiów, dostosowanych do strategii rozwoju województwa małopolskiego” oraz budowa obiektów sportowych i dydaktycznych dla Instytutu Kultury Fizycznej;
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym;
 • współpracę z uczelniami w kraju i za granicą.

Uczelnia w kadencji 2011 - 2015

Funkcję rektora po raz drugi pełnił prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, a funkcje prorektorów:

 • doc. dr Marek Reichel – prorektor ds. nauki rozwoju i współpracy;
 • dr Janusz Pater - prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Na stanowisku kanclerza, do grudnia 2014 r. zatrudniony był inż. Zbigniew Zieliński, a po Jego śmierci (od stycznia 2015 do końca kadencji ) obowiązki kanclerza pełnił Zbigniew Gorgosz. Kwestorem w tej kadencji była mgr Halina Marcisz.

Dyrektorami instytutów byli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Instytut Ekonomiczny;
 • dr Monika Madej - Cetnarowska – Instytut Języków Obcych;
 • dr Tomasz Cisoń – Instytut Kultury Fizycznej;
 • doc. dr Zofia Muzyczka – Instytut Pedagogiczny;
 • doc. dr inż. Marek Aleksander – Instytut Techniczny;
 • dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz – Instytut Zdrowia

Wymienione osoby, z wyjątkiem dra Tomasza Cisonia, pełniły funkcje dyrektorów instytutów także w poprzedniej kadencji.

Kadencja 2011-2015 była okresem intensywnych zmian zarówno organizacyjnych, jak i w zakresie filozofii kształcenia. W tym czasie, dwukrotna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( 2011 i 2014) oraz zmiany przepisów wykonawczych do niej, wymusiły konieczność zaktualizowania wewnętrznych aktów prawnych, a w szczególności Statutu Uczelni, regulaminów: studiów, studiów podyplomowych, oraz podjęcia wielu uchwał Senatu. Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (2011), w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, będące opisem efektów dla ustalonych obszarów kształcenia, dała uczelniom autonomię w tworzeniu własnych programów kształcenia (określanie zakładanych efektów kształcenia, tworzenie na ich podstawie programów studiów, w tym planów). Dokument nałożył na uczelnie obowiązek przykładania większej wagi do kształcenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niż do wyposażania studentów w wiedzę teoretyczną.
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2014) zobligowała wyższe szkoły zawodowe do kolejnej modyfikacji programów kształcenia oraz reorganizacji procesu kształcenia z uwagi na konieczność dostosowania dotychczasowego profilu ogólnoakademickiego do profilu praktycznego na wszystkich kierunkach studiów. W naszej Uczelni proces ten został rozpoczęty w roku 2015.

Do najważniejszych zadań w zakresie kształcenia, jakie w minionej kadencji zostały zrealizowane, należy zaliczyć:

 • dostosowanie programów kształcenia dla funkcjonujących w Uczelni kierunków studiów do opisów efektów kształcenia ustalonych dla poszczególnych obszarów kształcenia, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
 • rozpoczęcie, w roku akademickim 2014/15, procesu dostosowywania studiów o profilu ogólnoakademickim do studiów o profilu praktycznym na niektórych kierunkach kształcenia;
 • systematyczne doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia, a zwłaszcza jego procedur;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej, a w szczególności: utworzenie studiów drugiego stopnia: w Instytucie Technicznym na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym (2012), uzyskanie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie od 1 października 2015 r. studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Instytucie Zdrowia oraz na kierunku „Pedagogika” w Instytucie Pedagogicznym;
 • utworzenie dwóch kierunków kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym: „Fizjoterapia” (2013) w Instytucie Kultury Fizycznej, „e- Administracja” (2013) w Instytucie Ekonomicznym, rozbudowywanie oferty edukacyjnej na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach;
 • uzyskanie pozytywnych akredytacji dla 7 kierunków kształcenia: Matematyka (2012), Pedagogika (2012), Pielęgniarstwo (2013), Informatyka (2014), Zarządzanie i inżynieria produkcji (2014), Mechatronika (2015), Wychowanie Fizyczne (2015);
 • przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody miliona złotych:
  • w konkursie „Najlepszy program studiów oparty o KRK” dla kierunku „Mechatronika”, w Instytucie Technicznym (2012),
  • w konkursie na dofinansowanie działań związanych z wdrażaniem systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia drugiego stopnia, w Instytucie Technicznym (2013);
 • utrzymanie liczby studentów studiów stacjonarnych na dobrym poziomie, poprzez prowadzenie intensywnej kampanii promującej Uczelnię, a zwłaszcza jej ofertę edukacyjną;
 • wdrożenie Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych, zintegrowanego z systemem antyplagiatowym oraz wielu innych, wewnętrznych programów informatycznych, ułatwiających pracę administracji uczelnianej oraz pracę nauczycieli akademickich;
 • znaczącą poprawę warunków studiowania we wszystkich instytutach, ze szczególnym uwzględnieniem oddanych do użytku nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów sportowo-dydaktycznych w Instytucie Kultury Fizycznej wraz z pełnym wyposażeniem laboratoryjno-sportowym;
 • utrzymanie, na poziomie poprzedniej kadencji, zainteresowania ofertą kształcenia ustawicznego: studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami;
 • dostosowanie programów kształcenia na studiach podyplomowych do zmian, wynikających z dwukrotnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uczelnia w roku akademickim 2015/2016

Od 1 października 2015 roku rozpoczęła się kolejna, już piąta kadencja władz Uczelni: rektora, Senatu oraz Konwentu.

Rektorem Uczelni, w wyniku wyborów, został dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., a prorektorem ds. studenckich i kształcenia wybrano dr Halinę Potok. Rektor powierzył funkcję prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Markowi Reichelowi, a funkcję dyrektorów instytutów:

 • prof. dr hab. Tadeuszowi Kudłaczowi – Instytut Ekonomiczny;
 • dr Monice Madej - Cetnarowskiej – Instytut Języków Obcych;
 • dr hab. Tomaszowi Pałce – Instytut Kultury Fizycznej
 • dr Zofii Muzyczce – Instytut Pedagogiczny;
 • dr hab. inż. Andrzejowi Woźniakowi – Instytut Techniczny;
 • dr hab. n. med. Ryszardowi Gajdoszowi - Instytut Zdrowia.

Po raz pierwszy stanowiska dyrektorów instytutów powierzono: dr. hab. Tomaszowi Pałce i dr. hab. inż. Andrzejowi Woźniakowi.

Rok akademicki 2015/16 był rokiem intensywnej pracy w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni, a także rokiem budowania właściwych relacji pomiędzy nowymi władzami rektorskimi a organami kolegialnymi takimi, jak: Senat i Konwent oraz pracownikami zarówno dydaktycznymi jak i niebędącymi nauczycielami akademickimi.

Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć:

 • uruchomienie od 1 października 2015 studiów drugiego stopnia na kierunkach:
 1. „Pedagogika” w Instytucie Pedagogicznym”,
 2. „Pielęgniarstwo” w Instytucie Zdrowia;
 • przygotowanie programów kształcenia wynikających z konieczności ich dostosowania do profilu praktycznego. Należy przyznać, że rozpoczęte w roku akademickim 2014/15, prace nad ich dostosowaniem przez poprzedniego Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka, zostały w roku akademickim 2015/16 całkowicie zakończone. Tym samym wszystkie kierunki kształcenia, funkcjonujące w Uczelni zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia, od roku akademickiego 2016/17, stały się kierunkami o profilu praktycznym;
 • otrzymanie uprawnień, nadanych przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, do prowadzenia studiów drugiego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w Instytucie Ekonomicznym;
 • przedłożenie wniosku do Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Uczelni uprawnień do prowadzenia od roku akademickiego 2016/17, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Mechatronika” w Instytucie Technicznym;
 • przygotowanie dokumentacji programowo-organizacyjnej dla nowo tworzonego kierunku „Lingwistyka dla biznesu” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Instytucie Języków Obcych;
 • uzyskanie pozytywnej akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku „Ekonomia”;
 • zwiększenie naboru na pierwszy rok studiów o 124 osoby, w porównaniu z rokiem akademickim 2014/15;
 • utrzymanie prawie na tym samym poziomie co w roku 2014/15 ogólnej liczby studentów – 3617, pomimo zniżkowych tendencji demograficznych, zawieszenia naboru na kierunek „Matematyka” oraz mniejszego zainteresowania kandydatów studiami niestacjonarnymi;
 • osiągnięcia w zakresie rozwoju naukowego własnej kadry nauczycieli akademickich: osiem osób uzyskało stopień naukowy doktora, dwóch nauczycieli jest w trakcie wszczęcia procedury nostryfikacji dyplomu: na stopień naukowy doktora oraz na stopień naukowy doktora habilitowanego; uzyskanie stopni naukowych przyczyniło się do poprawy struktury zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora;
 • aktywny udział nauczycieli akademickich w organizowanych w kraju bądź za granicą konferencjach naukowych; łącznie uczestniczyły w nich 62 osoby;
 • organizację w Uczelni 4 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 • zwiększenie zainteresowania nauczycieli akademickich własnymi publikacjami, zarówno w Wydawnictwie Naukowym Uczelni, jak i w innych wydawnictwach (odnotowano 121 tytułów publikacji z afiliacją PWSZ);
 • zdecydowana poprawa w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskiem lokalnym, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, a także z różnymi firmami i zakładami pracy. W roku akademickim 2015/16, w ramach umów bilateralnych podpisano porozumienia między innymi z: Uniwersytetem w Brnie (Czechy), Instytutem Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, firmą Fakro Sp. z o.o., Fiatem Chrysler Automobiles Poland S.A. Podpisane porozumienia przyczynią się, w kolejnym roku akademickim, do prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Kontynuowana była także międzynarodowa wymiana pracowników oraz studentów w ramach programu Erasmus+. Z wymiany skorzystało 66 osób – pracowników i studentów naszej Uczelni, a do PWSZ przyjechało 36 obcokrajowców.
 • działania związane z różnymi formami promocji Uczelni, prowadzonymi przez Dział Nauki, Rozwoju i Współpracy, rzecznika prasowego, instytuty, bibliotekę;
 • utrzymanie Uczelni w dobrej kondycji finansowej.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Uczelni w roku akademickim 2015/16, znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za rok akademicki 2015/16”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 65/2016 Senatu z dnia 30 września 2016 roku.

Uczelnia w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/17 rozpoczął się od dokonania zmiany na stanowisku dyrektora Instytutu Technicznego. Po śmierci dr. hab. inż. Andrzeja Wożniaka, stanowisko dyrektora tego Instytutu,  od 1 października 2016 r. objął prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj. W roku akademickim doszło do kolejnych zmian na stanowiskach kierowniczych. W związku ze złożoną 30 grudnia 2016 r. rezygnacją ze stanowiska dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej przez dr. hab. Tomasza Pałkę, rektor powierzył tę funkcję dr. Tomaszowi Cisoniowi, który już zarządzał Instytutem w latach 2011-2015. Z dniem 30 września 2017 r. o rozwiązanie stosunku pracy poprosiła dr Zofia Muzyczka, dotychczasowy dyrektor Instytutu Pedagogicznego, prorektor ds. studenckich w latach 1998-2003, wieloletni członek Senatu, jeden z inicjatorów utworzenia w roku 1998 PWSZ w Nowym Sączu.

Do najważniejszych osiągnięć tego roku akademickiego należy zaliczyć:

 • dalszy rozwój oferty edukacyjnej zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Uruchomiono na studiach II stopnia o profilu praktycznym kierunek – „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w Instytucie Ekonomicznym oraz kierunek „Mechatronika” w Instytucie Technicznym. Uzyskano uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Fizjoterapia” oraz studiów I stopnia na kierunku „Lingwistyka dla biznesu”,
 • przygotowanie programów studiów, w tym planów do utworzenia kolejnych, nowych kierunków studiów takich, jak : "Transport i logistyka” oraz efekty kształcenia dla kierunków: ”Położnictwo” oraz „Dietetyka” . W roku akademickim 2017/18 Uczelnia wystąpi do MNiSW o nadanie uprawnień do prowadzenia tych kierunków,
 • realizację sześciomiesięcznych, płatnych praktyk zawodowych dla 194 zainteresowanych studentów,
 • utrzymanie stanu rekrutacji na I rok studiów na poziomie lat ubiegłych (przyjęto 1299 studentów), z zaznaczeniem, iż zmniejszyła się liczba osób zainteresowanych studiami pierwszego stopnia o 140, natomiast zwiększyła się liczba osób przyjętych na studia drugiego stopnia o 116,
 • uzyskanie pozytywnej akredytacji kierunku „Filologia”,
 • odniesienie kolejnego sukcesu w zakresie rozwoju kadry naukowej: 9 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora, a 14. ma otwarte przewody doktorskie, wzrost liczby nauczycieli akademickich (z 62 w roku 2015/16 do 73 obecnie), biorących udział w konferencjach naukowych; najaktywniejsi są nauczyciele Instytutów: Technicznego i Ekonomicznego,
 • podpisanie porozumień o współpracy z 3 uczelniami wyższymi: Politechniką Rzeszowską, AWF w Poznaniu, Uniwersytetem Sprawy Celnej w Dnieprze na Ukrainie) oraz z 11 instytucjami i przedsiębiorstwami środowiska lokalnego,
 • aktywność pracowników w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Na realizację 7 projektów pozyskano kwotę 5 812 198,35 zł.
 • dobrą kondycję finansową i ciągłe utrzymanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie lat ubiegłych,
 • dobrą współpracę z organami kolegialnymi Uczelni: Konwentem i Senatem oraz z lokalnymi samorządami.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni znajdują się w sprawozdaniu rektora, przyjętym uchwałą Senatu w dniu 29 września 2017 r.

Uczelnia w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2017/18 był rokiem jubileuszowym, w którym obchodziliśmy 20-lecie naszej Uczelni, pod honorowym patronatem Jarosława Gowina - wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obchodów był bardzo bogaty i realizowany przez zdecydowaną większość jednostek organizacyjnych: wszystkie instytuty, Bibliotekę, organizacje studenckie, rektorat. Wśród form organizacyjnych znalazły się między innymi: nadanie imienia prof. Andrzeja Bałandy auli PWSZ, konferencje naukowe, wykłady otwarte, koncerty okolicznościowe, wernisaże i wystawy artystyczne, akcje charytatywne, zawody sportowe, itp.

Opracowano także bogato ilustrowane wydawnictwo jubileuszowe „20 lat PWSZ w Nowym Sączu 1998-2018”. Centralne uroczystości jubileuszu zorganizowano 15 czerwca, bowiem 16 czerwca 1998 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W roku jubileuszowym doszło do kilku zmian na stanowiskach kierowniczych w instytutach. Na emeryturę przeszła dr Zofia Muzyczka – dyrektor Instytutu Pedagogicznego, współinicjatorka założenia Uczelni, prorektor ds. studenckich, dyrektor instytutu. Dyrektorem Instytutu od 1 października 2017 r. została dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ (prorektor ds. nauki i rozwoju w latach 2001-2011). Funkcję zastępcy dyrektora IP powierzono mgr Bogusławie Gaweł, po złożeniu rezygnacji przez dr Beatę Lisowską. Powołano także, po raz pierwszy, inspektora danych osobowych, którym został mgr Wojciech Popławski.

W roku akademickim 2017/18 odnotowano następujące osiągnięcia:

 • uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: „Dietetyka”, „Transport i logistyka”, "Zarządzanie”, które zostaną uruchomione od 1 października roku akademickiego 2018/19,
 • utworzono na niektórych kierunkach studiów nowe specjalności kształcenia, bardziej dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy,
 • utworzono na studiach podyplomowych specjalność „Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce”,
 • utrzymano stan rekrutacji na I rok studiów na poziomie roku akademickiego 2016/17. Od 1 października 2017 roku przyjęto na studia 1295 studentów (993 osoby na studia pierwszego stopnia i 292 osoby na studia drugiego stopnia). Trzeba dodać, iż zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie kształceniem niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia, natomiast odnotowano znaczący spadek zainteresowania kształceniem niestacjonarnym na studiach drugiego stopnia,
 • kierunek Pedagogika uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • uzyskano pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dla kierunku „Pielęgniarstwo” i w konsekwencji akredytację na kolejne 5 lat;
 • odnotowano dalszy rozwój kadry naukowej: 1 nauczyciel akademicki uzyskał stopień naukowy doktora, a 13 ma otwarte przewody doktorskie. Ponadto dr hab. Wojciech Kudyba, nauczyciel Instytutu Pedagogicznego, uzyskał tytuł naukowy profesora;
 • nastąpił wzrost liczby nauczycieli akademickich, biorących aktywny udział w konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (z 73 w roku 2016/17 do 91 obecnie). Najaktywniejszymi uczestnikami konferencji byli nauczyciele akademiccy instytutów: Języków Obcych i Pedagogicznego;
 • kontynuowano współpracę z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz z krajowymi instytucjami, przedsiębiorstwami i środowiskiem lokalnym. W roku sprawozdawczym podpisano 7 nowych porozumień z różnymi partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • odnotowano wzrost aktywności pracowników Uczelni w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. W roku akademickim 2017/18 pozyskano 18 720 128,87 zł na realizację różnorodnych projektów zarówno z dotacji unijnych, jak i innych źródeł finansowania, a wydatkowano na ich realizację kwotę 5 559 783,-zł;
 • zapewniono dobrą kondycję finansową Uczelni i utrzymano dodatni wynik finansowy na poziomie lat ubiegłych;
 • przeprowadzono w różnych obiektach Uczelni szereg remontów i drobnych inwestycji, poprawiających bezpieczeństwo oraz jakość studiowania i pracy;
 • rozpoczęto budowę Centrum Symulacji Medycznej dla Instytutu Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni znajdują się w sprawozdaniu Rektora, przyjętym uchwałą Senatu Nr 54/2018 w dniu 28 września 2018 r.

Uczelnia w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2018/19 był rokiem szczególnie ważnym nie tylko dla naszej Uczelni, ale także dla całego polskiego systemu szkolnictwa wyższego między innymi dlatego, że 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana również „konstytucją dla nauki” lub „ustawą 2.0”, opublikowana 20 lipca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1668. Ustawa wprowadziła nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, między innymi poprzez delegację utworzenia w uczelniach nowego organu kolegialnego z dużymi kompetencjami - rad uczelni. Umocniła również pozycję rektora, jako organu jednoosobowego, a także zwiększyła udział samorządu studenckiego w procesie zarządzania i kierowania uczelnią. Wprowadziła zmiany w organizacji procesu kształcenia, w tym w programach studiów.

Ustawa zobligowała uczelnie do zmiany dotychczasowego porządku prawnego we wszystkich obszarach funkcjonowania, a w szczególności do zmiany Statutu Uczelni.

W roku akademickim 2018/19 na szczególne wyróżnienie zasługują następujące działania:

 • uzyskanie uprawnienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia „Bezpieczeństwo narodowe”;
 • utrzymanie stanu rekrutacji na pierwszy rok studiów na poziomie poprzedniego roku akademickiego. Na pierwszy rok studiów, od 1 października 2019 roku, przyjęto łącznie 1425 studentów, w tym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 1097, a na studia drugiego stopnia 328. W roku tym rekrutacja na studia pierwszego stopnia wzrosła o 104 osoby, a na studia drugiego stopnia o 36 osób, w porównaniu do roku akademickiego 2017/18. Odnotować również należy systematyczne zwiększanie się zainteresowania studiami niestacjonarnymi. I tak na studia pierwszego stopnia przyjęto o 98 osób więcej, niż w roku akademickim 2017/18, a na studia drugiego stopnia o 28 osób więcej;
 • dalszy rozwój kadry naukowej: dwóch nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a sześciu-stopień naukowy doktora. Ponadto, jeden nauczyciel Instytutu Pedagogicznego, zatrudniony na dodatkowym miejscu pracy w naszej Uczelni, uzyskał tytuł naukowy profesora;
 • wzrost publikacji w uczelnianym Wydawnictwem Naukowym; w roku 2018/19 wydano łącznie 25 publikacji, o 13 więcej, niż w roku akademickim 2017/18;
 • dalszy, aktywny udział w konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, nauczycieli akademickich, a także studentów zrzeszonych w kołach naukowych;
 • aktywną działalność wszystkich instytutów na rzecz środowiska lokalnego (między innymi organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów, wystaw, imprez dla dzieci, itp.);
 • utrzymanie dodatniego wyniku finansowego Uczelni;
 • kontynuację pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych przez pracowników Uczelni, zwłaszcza poprzez realizację projektów, finansowanych z pozauczelnianych źródeł ;
 • wybudowanie, wyposażenie i oddanie do użytku Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Zdrowia.

Uczelnia w tym okresie prowadziła intensywne działania na rzecz wdrożenia zmian, wynikających z założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Działania te polegały w szczególności na:

 • ustaleniu procedur związanych z powołaniem pierwszej Rady Uczelni, przeprowadzeniem wyborów i określeniem zasad współpracy Senatu i rektora z Radą Uczelni;
 • opracowaniu i uchwaleniu nowego Statutu Uczelni;
 • opracowaniu projektu regulaminu pracy a także prowadzeniu prac nad przygotowaniem regulaminu wynagradzania;
 • opracowaniu i wdrożeniu regulaminów: studiów, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń;
 • dostosowaniu wszystkich, dotychczasowych programów kształcenia do programów studiów;
 • dostosowaniu programów studiów dla kierunków przygotowujących do zawodów: nauczyciela, pielęgniarki, ratownika medycznego i fizjoterapeuty do obowiązujących standardów kształcenia;
 • dostosowaniu wszystkich kierunków studiów do dyscyplin naukowych;
 • uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przekształcenie kierunku „Pedagogika” ze specjalnościami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej na kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” – jednolite studia magisterskie;
 • rezygnacji z prowadzenia kształcenia na specjalnościach kształcenia, a wprowadzeniu na kierunkach studiów grup zajęć specjalizacyjnych, wybieranych przez studentów;
 • ustaleniu zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w grupach pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych;
 • dostosowaniu zarządzania gospodarką finansową do wymogów ustawy zarówno w zakresie procedur ustalania i realizacji planu rzeczowo-finansowego, jego nadzoru, jak też prowadzenia stosownej dokumentacji finansowej.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni znajdują się w sprawozdaniu rektora, przyjętym uchwałą Senatu Nr 114/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r

Uczelnia w kadencji 2015-2020

Funkcję Rektora przez 5 lat pełnił dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ. Automatyczne wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat nastąpiło w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z póż. zm.).Wydłużenie kadencji dotyczyło także organu kolegialnego, jakim był Senat.

Funkcję prorektorów w tym okresie pełnili: dr Marek Reichel – prorektor ds. nauki rozwoju i współpracy oraz dr Halina Potok – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Stanowisko kanclerza zajmował Zbigniew Gorgosz, a kwestora – mgr Halina Marcisz.

W minionej kadencji funkcję dyrektorów instytutów pełnili w:

 • Instytucie Ekonomicznym - prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz;
 • Instytucie Języków Obcych: dr Monika Madej–Cetnarowska (2015-30.IX.2019) oraz dr Robert Rogowski (od1.X 2019);
 • Instytucie Kultury Fizycznej: dr hab. Tomasz Pałka (2015 – 31.XII.2016), dr Katarzyna Zwolińska-Mirek (1.01.2017 – 16.03.2017-p.o.dyrektora), dr Tomasz Cisoń (17.03.2017 – 30.IX. 2019), dr Katarzyna Zwolińska-Mirek (od 1.X.2019);
 • Instytucie Pedagogicznym: dr Zofia Muzyczka (2015 –31.VIII. 2017 r.), dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ (od 1.IX.2017);
 • Instytucie Technicznym: dr hab. inż. Andrzej Wożniak (1.IX.2015 –25.VIII.2016), prof. dr hab. Adam Ruszaj (od 1.IX.2016);
 • Instytucie Zdrowia: dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ.

Zmiany w pełnieniu funkcji dyrektorów instytutów następowały z różnych przyczyn, między innymi po śmierci dra hab. inż. Andrzeja Woźniaka, przejścia na emeryturę dr Zofii Muzyczki i innych powodów w przypadku pozostałych osób.

W minionej kadencji następowały również zmiany na funkcjach zastępców dyrektorów. W Instytucie Zdrowia od 1.XI 2015 funkcję tę pełni mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz, w Instytucie Technicznym od 10.IV.2017 r. dr inż. Annę Kochanek, zastąpił prof. dr hab. inż. Stanisław Pytel. W Instytucie Pedagogicznym od 1.IX.2017 r. dr Beatę Lisowską zastąpiła mgr Bogusława Gaweł, a w Instytucie Kultury Fizycznej od 1.X.2019 r funkcję zastępcy pełni mgr Iwona Szewczyk, natomiast w Instytucie Języków Obcych od 1.X.2019 r. dr Elżbietę Stanisz zastąpiła mgr Anna Cetnarowska. Przez cały okres kadencji zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomicznego była dr Honorata Trzcińska.

Kadencja władz Uczelni 2015-2020 obfitowała w różnorodne wydarzenia, a tym samym była niezwykle pracowita. Wystarczy wspomnieć:

 • konieczność wprowadzania różnorodnych zmian organizacyjnych, programowych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zmienianej kolejnymi ustawami z 2014 r., 2016 r. i 2017 r.;
 • dostosowanie zasad funkcjonowania Uczelni do zmian prawnych, organizacyjnych, programowych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zorganizowanie obchodów jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Uczelni, włącznie z nadaniem imienia prof. Andrzeja Bałandy - auli PWSZ;
 • wyjątkowe wydłużenie kadencji organów Uczelni z 4 do 5 lat;
 • powołanie Rady Uczelni a wygaszenie działalności Konwentu Uczelni;
 • wdrożenie kształcenia zdalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 oraz pracy zdalnej dla pracowników Uczelni i organów kolegialnych, a także innych komisji funkcjonujących w Uczelni z powodu trwającej w kraju od marca 2020 r. pandemii koronawirusa COVID–19.

Uczelnia była wielokrotnie obligowana do ciągłego dostosowywania swoich wewnętrznych aktów prawnych do zmieniających się aktów zewnętrznych, w szczególności ustawowych. I tak:

 • kilkakrotnie wprowadzano zmiany do Statutu przyjętego uchwałą Senatu Nr 41/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.;
 • uchwalono nowy Statut, przyjęty uchwałą Nr 50/2019 Senatu z dnia 28 czerwca 2019 r. i wprowadzono do niego zmiany uchwałą zmieniającą Nr 20/2020 Senatu z dnia 29 maja 2020;
 • powołano w dniu 15 lutego 2019 r. nowy organ kolegialny, jakim jest Rada Uczelni, w miejsce funkcjonującego dotychczas Konwentu;
 • zmieniono między innymi regulaminy: studiów, studiów podyplomowych, okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich;
 • opracowano regulamin pracy i wynagradzania;
 • w latach 2018-19 przyporządkowano kierunki studiów do dyscyplin naukowych, a w ślad za tym wprowadzono zmiany w programach studiów, w tym w efektach uczenia się;
 • dokonano zmian w organizacji kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów ze względu na wprowadzenie profilu praktycznego jako obowiązkowego;

W roku akademickim 2015/16 zawieszono nabór na kierunek „Matematyka”. W latach 2015-2020 dotychczasową ofertę edukacyjną wzbogacono o nowe kierunki studiów odpowiadające potrzebom środowiska lokalnego i zainteresowaniom kandydatów. I tak na studiach pierwszego stopnia utworzono:

 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Dietetykę,
 • Lingwistykę dla biznesu,
 • Transport i Logistykę,
 • Zarządzanie;

Na studiach drugiego stopnia ofertę wzbogacono o takie kierunki jak:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • Informatyka,
 • Mechatronika;
 • Pedagogika;
 • Pielęgniarstwo.

Na jednolitych studiach magisterskich utworzono:

 • Fizjoterapię;
 • Pedagogika przedszkolną i wczesnoszkolną.

W tej kadencji uzyskano pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla 4 kierunków: Ekonomia, Filologia, Informatyka, Pedagogika oraz pozytywną ocenę komisji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dla kierunku Pielęgniarstwo. Planowane w roku akademickim 2019/2020 wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Pielęgniarstwo zostały odwołane z powodu panującej pandemii wirusa COVID-19.

Należy odnotować, iż pomimo systematycznego uatrakcyjniania oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów, nabór na studia w kadencji 2015-2020 był mniejszy od naboru w kadencji 2011-2015. W kadencji 2011-2015 średni wskaźnik liczby studiujących wynosił 4359, a w kadencji 2015-2020 tylko 3407. Przyczyną obiektywną takiego spadku studiujących jest między innymi niż demograficzny,

Stwierdzić należy także malejące w każdym roku akademickim zainteresowanie studiami podyplomowymi i kursami.

Do ważnych osiągnięć w latach 2015-2020 należy między innymi zaliczyć:

 • rozwój naukowy nauczycieli akademickich: 26 nauczycieli uzyskało stopień doktora, 7 stopień doktora habilitowanego oraz 3 tytuł naukowy profesora;
 • duże zainteresowanie pracowników rozwojem zawodowym poprzez aktywny udział w różnych konferencjach naukowych, seminariach krajowych i zagranicznych;
 • aktywność wydawniczą – nauczyciele akademiccy opublikowali ponad 80 publikacji, w poprzedniej kadencji - 58;
 • uwzględnienie w roku 2019 Wydawnictwa Naukowego PWSZ w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • aktywność pracowników w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych poprzez aplikowanie i realizację różnych projektów. W kadencji realizowano 14 projektów na łączną kwotę 20 308 943,54 zł.;
 • znaczącą poprawę warunków studiowania i pracy. W kadencji przeprowadzono między innymi kapitalny remont i modernizację auli mieszczącej się w budynku Biblioteki, oddano do użytku Centrum Symulacji Medycznej, zorganizowano laboratorium dla kierunku Dietetyka, doposażono w środki dydaktyczne poszczególne instytuty, zmodernizowano sieć informatyczną, a także rozpoczęto prace projektowe dla nowej inwestycji, jaką będzie budowa obiektu Instytutu Ekonomicznego;
 • działalność promocyjną Uczelni poprzez współpracę z mediami, organizację cyklicznych imprez środowiskowych takich, jak: „Festiwal Nauki”, „Małopolska Noc Naukowców”, „Dni Otwarte”, „Juwenalia” oraz współpracę z instytucjami gospodarczymi, samorządami, szkołami, uczelniami krajowymi i zagranicznymi na mocy podpisanych porozumień i umów bilateralnych;
 • aktywną działalność Akademickiego Biura Karier na rzecz studentów, absolwentów i pracodawców;
 • aktywną działalność studentów, w tym działalność kół naukowych, AZS oraz samorządu studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w kadencji 2015 - 2020 znajdują się w sprawozdaniu Rektora, przyjętym uchwałą Senatu Nr 49/2020 w dniu 28 sierpnia 2020 r.