Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy po raz 21. przedstawiło najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Liderem rankingu jest Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, na trzecim - Politechnika Warszawska. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród publicznych uczelni zawodowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu awansowała na 9 miejsce rankingu! Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Dwie z nich mają także uprawnienia doktorskie. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika. Nasza Uczelnia uzyskała 67,40 pkt.

Ranking uczelni wyższych składa się z następujących części

Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych)
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się
w kształceniu na poziomie praktycznym;

Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków
Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Poniżej Metodologia Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy.

Informacja na podstawie materiałów Wydawnictwa Edukacyjnego Perspektywy.

 

 

Jego Magnificencja dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Wojciech Mróz, prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Jelnej podpisali 27 lipca br. porozumienie o współpracy dydaktycznej i organizacji zamkniętych treningów.

Partnerzy porozumienia są zgodni. Jego realizacja będzie z korzyścią dla obu stron. Podsądecki UKS zyska dostęp do nowoczesnej bazy, którą posiada Uczelnia, co pozwoli zawodniczkom na walkę o punkty i dobre miejsce w I lidze, do której awans wywalczyły w czerwcu br., a w przyszłości może o Ekstraligę. PWSZ – jako partner naukowy - będzie mogła wesprzeć swoje działania dydaktyczne i proces przygotowania zawodowego studentów PWSZ umożliwiając im zdobywania doświadczenia i umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację treningów dla zawodniczek UKS.

Działający od 10 lat Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej adresuje swoją ofertę do dziewcząt, a chwali się znaczącymi osiągnięciami. Jego drużyna zdobyła w tym roku mistrzostwo Polski w halowej piłce nożnej, w kategorii zawodniczek do lat 16. To trzeci medal wywalczony na krajowych mistrzostwach.

Pierwszy zespół UKS gra w rozgrywkach I ligi kobiet, a zespoły młodzieżowe w Centralnej Lidze Juniorek U-17 i U-15. Z Jelnej rekrutuje się 6 zawodniczek w młodzieżowej reprezentacji Polski i 12 - Małopolski. Część piłkarek z Klubu uczy się w klasach sportowych IV Liceum Sportowego w Nowym Sączu.

W podpisanym na dwa lata porozumieniu zawarto również zapisy o udziale studentów Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w treningach drużyn Klubu celem realizacji kształcenia na poziomie wyższym w ramach Krajowego Systemu Edukacji, w tym zapoznanie z warsztatem szkoleniowym, sposobem organizacji zajęć, budowania cyklu treningowego, metodyki pracy trenera, sędziego, itp.

Klub zobowiązał się też do współpracy z AZS PWSZ w Nowym Sączu oraz kołami naukowymi działającymi w Uczelni.

Kto wie, może na rozpoczęcie nowego roku akademickiego, jeśli znajdzie się grupa uczelnianych studentek – zawodniczek, dojdzie do pojedynku żeńskich drużyn PWSZ i pierwszoligowego UKS Jelna?

W spotkaniu uczestniczył też Tomasz Michałowski – szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz prorektorzy: dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju spotkali się dzisiaj (24 czerwca, środa) na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych.

Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej dr Tomasz Zacłona przedstawił wyniki wyborów władz uczelni.

Do ubiegania się stanowisko rektora Rada Uczelni zgłosiła tylko jednego kandydat spełniającego obligatoryjne wymagania: dr. hab. inż. Mariusza Cygnara. W bezpośrednim głosowaniu elektorów reprezentujących społeczność akademicką Uczelni (19 czerwca br.) kandydat na rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w Członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar podsumował osiągnięcia uczelni w minionej kadencji i przedstawił program działań na kolejne 4 lata.

W krajobraz edukacyjny Nowego Sącza i regionu Uczelnia wpisuje się od 22 lat. W minionych 5 uruchomiono aż 10 nowych kierunków kształcenia: 5 pierwszego stopnia, 3 drugiego i 2 jednolite magisterskie. W tych dniach komisja akredytacyjna przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego przyznała nowosądeckiej PWSZ uprawnienia do uruchomienia od 1 października br. nowego kierunku: PR i reklama.

W ostatnich czterech latach Uczelnia podjęła działania, które zaowocowały m.in.: usprawnieniem i podniesieniem jakości kształcenia, zwiększeniem nakładów finansowych na rozwój pracowników naukowych, poprawę warunków nauki i pracy tak kadry akademickiej jak i studentów. 33 pracowników uzyskało stopnie naukowe: 26 obroniło przewody doktorskie, 6 habilitacje, 3 uzyskało tytuły profesorskie.

Mariusz Cygnar podkreślił, że dla większości tych osób Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest podstawowym miejscem pracy.

Na podniesienie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów pozyskano z różnych źródeł zewnętrznych ok. 28 mln zł.

Uczelniane wydawnictwo uzyskało 80 pkt za publikacje monografii naukowych i znalazło się w gronie tylko 6 uczelni tego typu, tak wysoko ocenionych.

Zmodernizowano budynek Biblioteki PWSZ. Wybudowano Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej kształcące przyszłe pielęgniarki i ratowników medycznych. Finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia w br. budowy budynku dla Instytutu Ekonomicznego, a w kolejnych latach do rozbudowy Instytutu Technicznego i Pedagogicznego. Uczelnia złożyła wniosek o środki na budowę komory hiperbarycznej w Instytucie Kultury Fizycznej.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił coraz lepszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, co pozwala studentom na odbywanie praktyk zawodowych, pisanie prac dyplomowych, a także na wspólne z partnerami aplikowanie o granty finansowe na konkretne projekty naukowe i badawcze.

W kolejnych 2 latach Uczelnia podejmie starania o przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej w wybranych dyscyplinach.

Prorektor Halina Potok informowała o rozpoczętym elektronicznym procesie rekrutacji studentów na pierwszy rok nowego roku akademickiego 2020/2021. W 6 instytutach: ekonomicznym, języków obcych, kultury fizycznej, pedagogicznym, technicznym i zdrowia na 16 kierunkach pierwszego stopnia, 8 – drugiego i 2 jednolitych magisterskich Uczelnia przygotowała bez mała 1700 miejsc na studiach stacjonarnych i ok. 950 na niestacjonarnych. Nowosądecka PWSZ kształci rocznie ok. 3,5 tys. studentów, a od początku jej działalności dyplom jej ukończenia ma ok. 19 tys. absolwentów.

Prorektor Marek Reichel skupił się głównie na wyzwaniach, jakie przed pracownikami naukowymi i studentami postawiła pandemia koronawirusa. Do nowej, specyficznej pracy online musiał się przystosować tak mistrz – nauczyciel akademicki, jak i uczeń – student. Wymagania programowe w tych obszarach, w których mogły być prowadzone na platformach internetowych, zostały zrealizowane. Dzięki poluzowaniu obostrzeń można było zrealizować praktyki i zajęcia praktyczne. Obrony prac odbywają się w systemie tradycyjnym, ale też – na życzenie studenta i za zgodą promotora, mogą być przeprowadzone zdalnie, a wtedy są rejestrowane. Tak wykładowcy, jak i studenci zgodni są jednak, że w procesie kształcenia nic nie zastąpi bezpośrednich relacji.

 

W związku z kończącą się kadencją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się wybory Rektora i członków Senatu Uczelni na kolejną kadencję w latach 2020 - 2024.

Prawomocnie do ubiegania się stanowisko Rektora został zgłoszony przez Radę Uczelni tylko jeden kandydat spełniający obligatoryjne wymagania: dr hab. inż. Mariusz Cygnar. Działając na podstawie ordynacji wyborczej Uczelniana Komisja Wyborcza, pracująca pod przewodnictwem dr Aldony Woty, przeprowadziła elekcję Rektora PWSZ na kadencję 2020-2024 oraz Członków Senatu Uczelni. Wyboru rektora dokonało 20 elektorów reprezentujących: nauczycieli akademickich legitymujących się stopniem naukowym przynajmniej doktora (12), pozostałych nauczycieli akademickich (2), pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi (2) i studentów (4). W bezpośrednim głosowaniu elektorów (19 czerwca br.) kandydat na Rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w kadencji w latach 2020 – 2024, zasiądą 23 osoby wybrane w bezpośrednich wyborach. Wybrani członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, (rocznik 1971), urodzony w Szerzynach w powiecie tarnowskim. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach i Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej (doktorat - 2002 r.), habilitacja w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – 2014 r.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu związany od 2002 roku jako pracownik naukowy Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technicznym, prorektor ds. studenckich i kształcenia 2003–2011. W 2014 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ, rektor w latach 2015-2020, wybrany na drugą kadencję – 2020-2024.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na konstrukcji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Przedmiotem jego badań naukowych jest też zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 140 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie o profilu przemysłowym i technicznym w partnerskich przedsiębiorstwach w Nowosądeckiem. Doceniany przed studentów. Kilkukrotnie wyróżniony tytułem Belfra Instytutu Technicznego przyznawane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów wybrało jednogłośnie (20 głosów na TAK, 0 głosów na NIE) dra hab. inż. Mariusz Cygnara, prof. PWSZ na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024.

uchwala nr4 1

komunikat nr 32


 

kandydat na rektora

karta zgloszenia osoby11


karta zgloszenia osoby22


karta zgloszenia osoby33

 

 

Komunikat nr 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych

kom7 11 copykom7 33 copykom7 22 copy

Komunikat nr 15/2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych

 

 komunikat nr 15 1 1

 

komunikat nr 15 2 2komunikat nr 15 3 3komunikat nr 15 4 4