Najlepszy poster podczas Ogólnopolskiej konferencja naukowej „Człowiek-Żywność-Środowisko”

Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Człowiek-Żywność-Środowisko" organizowanej 15.10.2021 r. - poster pt. „Pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 a zachowania żywieniowe studentów PWSZ w Nowym Sączu” autorstwa mgr inż. Marka Zborowskiego oraz dr inż. Anny Mikulec otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszy poster prezentowany podczas konferencji.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych wyników w obszarze nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia oraz rolnictwo i ogrodnictwo, wpływu różnych czynowników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka oraz środowiska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na płaszczyźnie badawczej !

 

Poster

Na zdjęciu poniżej: Marek Zborowski podczas konferencji

 

Pomysłodawcami ogłaszanego od 13 lat rankingu gmin subregionu nowosądeckiego są: wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu - dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dr Marek Reichel i Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Fundacji Sądeckiej. W Centrum konferencyjnym Casablanca w Niskowej, w piątek (15 października) ogłoszono wyniki kolejnego, za miniony, 2020 rok.

Przesłanie rankigu

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ prof. Tadeusz Kudłacz we wprowadzeniu do publikacji „Ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego w 2020 roku” napisał m.in.: „W przeprowadzonej w kolejnych latach ocenie branych jest pod uwagę kilka komponentów obrazujących różne dokonania gmin. Główne znaczenie mają jednak, dokumentowane wskaźnikami finansowymi, osiągnięcia rozwojowe. Warto to podkreślić, gdyż tego rodzaju dokonania, pomimo że odnotowane w skali jednego roku, swym efektem oddziaływać będą na warunki życia mieszkańców przez szereg kolejnych lat. W wielu z nich widzieć można podstawę do dalszego, trwałego rozwoju wskazywanych gmin.”

W pięciu pierwszych rankingach oceniano jedynie gminy powiatu nowosądeckiego i Nowy Sącz. Dzięki staraniom zespołu odpowiednio wystandaryzowane wskaźniki pozwoliły na obiektywne porównanie miejskiej aglomeracji z małymi gminami. Do szóstej i kolejnych edycji włączono gminy z powiatów limanowskiego i gorlickiego.

Co oceniał zespół Instytutu Ekonomicznego PWSZ?

Kierujący zespołem przygotowującym analizę i publikację prorektor PWSZ w Nowym Sączu, dr Marek Reichel wyjaśnia, że zespół pracowników Instytutu Ekonomicznego: dr Monika Danielska, dr Piotr Serafin i mgr Judyta Witowska oceniał wyniki gmin w pięciu modułach. Były to: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna i efekty polityki społecznej jednostek samorządu terytorialnego z subregionu nowosądeckiego, powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Analizą aktywności objęto 39 jednostek, w tym: z powiatu gorlickiego 10, limanowskiego 12, nowosądeckiego 16 oraz Nowy Sącz na prawach powiatu.

Suma punktów uzyskana w poszczególnych pięciu kategoriach, w których brano pod uwagę 24 wskaźniki, decyduje o miejscach w generalnej klasyfikacji.

Gminy o rankingu 

Marek Reichel porównując wyniki z poprzednich lat z tymi uzyskanymi w roku 2020 punktuje, w niektórych kategoriach, słabsze wyniki spowodowane obostrzeniami wywołanymi pandemią koronawirusa. Widać to zwłaszcza na przykładzie gmin uzdrowiskowych.

Wyróżnieni przedstawiciele samorządów podkreślają, iż śledzą coroczne rankingi, bowiem pozwalają one zobaczyć się im na tle innych samorządów. Są one sygnałem na co zwrócić uwagę w kolejnych działaniach i planach, co poprawić, co jest ważne i istotne dla mieszkańców, na przykład w sąsiednich gminach.

Gminy powiatu nowosądeckiego lokują się w tym rankingu zwykle trochę lepiej niż w powiatach limanowskim i gorlickim, ale tuż za nimi, co może być pewnym zaskoczeniem, lokują się, w niektórych modułach, także jednostki samorządu terytorialnego, z tak zwanych obrzeży powiatów.

Najwyżej punktowane gminy w poszczególnych modułach

Generowanie dochodów:

 1. Gmina Sękowa,
 2. Gmina Chełmiec,
 3. Gmina Rytro.

Pozainwestycyjna działalność gospodarcza:

 1. Gmina Laskowa,
 2. Miasto Limanowa,
 3. Gmina Muszyna.

Aktywność inwestycyjna gminy:

 1. Gmina Bobowa,
 2. Gmina Lipinki,
 3. Gmina Sękowa.

Efekty polityki społecznej:

 1. Miasto Nowy Sącz,
 2. Gmina Uście Gorlickie,
 3. Miasto i gmina Krynica-Zdrój.

Dynamika:

 1. Gmina Sękowa,
 2. Gmina Uście Gorlickie,
 3. Gmina Rytro.

W generalnej ocenie końcowej trzy pierwsze miejsca przypadły:

 1. Gminie Sękowa,
 2. Miastu Limanowa,
 3. Miastu Nowy Sącz.

Naukowcy z Instytutu Ekonomicznego prezentują

Dr Monika Danielska i mgr Judyta Witowska prezentowały na gali rankingu w Niskowej kryteria i wskaźniki na podstawie których dokonano oceny gmin w poszczególnych modułach, a prorektor PWSZ w Nowym Sączu dr Marek Reichel wręczał też dyplomy przedstawicielom wyróżnionych gmin.

Marek Reichel podkreślił również nieocenioną pomoc Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, bez pomocy której, i przekazanych danych, przygotowanie rankingu nie byłoby możliwe.

Zaangażowanie w opracowanie kolejnej „Oceny” i podziękowania pracownikom Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu składał Zygmunt Berdychowski.

Szersze, bardziej generalne analizy i oceny dokonań, i osiąganych wyników przez gminy zespół pracowników naukowych Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu przygotowuje w cyklu pięcioletnim, a więc kolejna zostanie przygotowana za 2 lata.

Na zdjęciach poniżej, fotoreportaż z gali podsumowującej ranking gmin za rok 2020 przygotowany przez pracowników Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, od lewej: 1, 2: dr Marek Reichel prezentuje wydawnictwo „Ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego w 2020 roku”; 3. Na pierwszym planie zespół przygotowujący publikację: mgr Judyta Witowska, dr Marek Reichel, dr Monika Danielska; 4. Przemawia Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Fundacji Sądeckiej; 5. Dr Marek Reichel prezentuje wyniki jednego z modułów; 6. Od lewej: Zygmunt Berdychowski, mgr Judyta Witowska, dr Monika Danielska, dr Marek Reichel; 7. Dr Marek Reichel udziela wywiadu Telewizji Sądeczanin; 8, 9, 10. Dr Marek Reichel wręcza dyplomy wyróżnionym gminom; 11, 12. Dr Marek Reichel z przedstawicielami wyróżnionych gmin; 13. Dr Monika Danielska prezentuje wyniki jednego z modułów; 14,15. Mgr Judyta Witowska prezentuje wyniki jednego z modułów.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie realizuje projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” (ZPB). Projekt ten jest funkcjonuje m.in. w uczelniach wyższych na obszarze województwa małopolskiego. Jego wdrożenie pozwoliło na ocenę przyczyn i skutków zjawisk dotyczących bezpieczeństwa na terenie Uczelni, zdiagnozowanie problemów związanych z przestępczością na terenie Uczelni, a także określenie stopnia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników PWSZ. Uzyskanie wyróżnienia poprzedził proces przygotowań, na który złożyło się zrealizowanie badań na temat poczucia bezpieczeństwa w społeczności akademickiej, raport z analizą badań, a także audyt certyfikacyjny przeprowadzony w czerwcu 2021 r. przez zespół Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod kierownictwem podinsp. Wojciecha Chechelskiego.

8 października 2021 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbyło się wręczenie Certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo na lata 2021–2025, który z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu młodszego inspektora magistra Adama Bukańskiego odebrał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ. Warto zauważyć, że to nie pierwszy tego typu certyfikat. Uczelnia uzyskała taki dokument także w latach 2011–2015 i 2015-2019.

Na zdjęciach poniżej, fotoreportaż z wręczenia certyfikatu w dniu 8 października 2021 r., od lewej: 1, 2: podinsp. Wojciech Chechelski, dr Marek Reichel, młodszy inspektor mgr Adam Bukański wręczający certyfikat JM Rektorowi dr hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. PWSZ; 3: Certyfikat Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr hab. inż. Mariusz Cygnar udzielił wywiadów redaktorom radia RDN i telewizji TV Sądeczanin.

Redaktorzy dopytywali się m.in. o: inwestycje, nowy rok akademicki, nowe kierunki, ilu studentów podjęło kształcenie w naszej Uczelni, w jakiej kondycji studenci po koronawirusie rozpoczęli w normalnym trybie, olimpijce – Klaudii Zwolińskiej – studentce PWSZ i innych osiągnięciach sportowych studentów PWSZ, a także o to czy Uczelnia ubiegać się będzie o status akademii nauk stosowanych?

 

RDN

logo RDN

Słowo za słowo, 14 października 2021 r.

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w radiu RDN: https://www.youtube.com/embed/XkukVNUXy2c?feature=oembed

 

 

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu już w 2022 roku?

 

RDN, 14.10.2021

rektor studiu radiowym RDN

Sądecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w przyszłym roku ma zyskać status akademii nauk stosowanych. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak powiedział w porannej rozmowie RDN Nowy Sącz Mariusz Cygnar, rektor PWSZ, uczelnia spełnia wszystkie kryteria. Chodzi między innymi o minimum 10 lat działania placówki.

– Niedługo wystosujemy wniosek do ministra edukacji i nauki, by uczelnia mogła stać się akademią nauk stosowanych. Miejmy nadzieję, że będzie to czysta formalność. Cieszę się, że odbywa się to w czasie, gdy zbliża się 25. lecie naszego funkcjonowania – podkreślił Cygnar.

Po uzyskaniu statusu akademii nauk stosowanych, PWSZ zamierza też zmienić nazwę uczelni w 2022 roku. Rektor chce zaangażować całą społeczność akademicką do pomocy przy wyborze nowej nazwy.

W październiku rozpoczął się 24. rok akademicki w nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

 

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w radiu RDN: https://www.rdn.pl/news/zmiana-nazwy-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-w-nowym-saczu-juz-w-2022-roku-wideo

 

 

TV Sądeczanin, 13 października 2021 r.

 redaktor prowadzacy wywiad z rektorem

Rozmawiamy z dr. hab. inż. Mariuszem Cygarem, rektorem PWSZ w Nowym Sączu

O nowym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozmawiamy z dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, rektorem PWSZ w Nowym Sączu.

 

Link do wywiadu z rektorem Mariuszem Cygarem w TV Sądeczanin: https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/rozmawiamy-z-dr-hab-inz-mariuszem-cygnarem-rektorem-pwsz-w-nowym-saczu

 

 

 

Zapraszamy studentów oraz pracowników PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

 

 

logo erasmus

 

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Powiat Nowosądecki organizują 21 października br. Konferencję nt. „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

Od porozumienia do konferencji

22 września br. w Sali Senackiej Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie organizatorów, przedstawicieli: PWSZ, Urzędu Miasta Nowego Sącza i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w sprawie wspólnej organizacji Konferencji. Dokument podpisali: gospodarz spotkania - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Cele konferencji

Konferencja jest elementem wzmocnienia współpracy podmiotów na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu nowosądeckiego, Nowego Sącza, a także subregionu sądeckiego.

Uczestnicy, moderatorzy i paneliści

Do udziału w konferencji zaproszeni są: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, burmistrzowie i wójtowie samorządów, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Wstępem do dyskusji panelowej będzie wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego z  Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania, byłego przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, pn. „Zintegrowana współpraca terytorialna ważnym wyznacznikiem siły rozwoju subregionu”.

Wprowadzenia do pierwszego panelu dyskusyjnego, pn. „Sądecki Obszar Funkcjonalny w świetle możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” wygłosi Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Moderatorem tej dyskusji będzie prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, a uczestniczyć w niej będą: Ludomir Handzel - prezydent Nowego Sącza, Paweł Fyda - burmistrz Grybowa, Zbigniew Konieczek - prezes Zarządu Newagu i Andrzej Hotloś – prezes Zarząd firmy Tokai Cobex.

Przedmowę do drugiego panelu dyskusyjnego nt. „Bieguny rozwoju Sądecczyzny – ograniczenia i konieczne do przełamania bariery”, wygłosi Grzegorz Biedroń - przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dyskusję będzie moderował dr Marek Reichel - prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Nowym Sączu, a wezmą w niej udział: Marek Kwiatkowski - starosta nowosądecki, Jan Golba – burmistrz Miasta i Gminy Muszyna, Jan Golonka - prezes Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” oraz Wiesław Pióro - prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A.

Program konferencji

Podobnie jak rok temu, tak i w tym, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, inauguracja 24. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu odbyła się (8 października, piątek, br.) w skromniejszym gronie i była transmitowana przez Internet na uczelnianej stronie.

W inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, uczestniczyli członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty, a także grono gości, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni technicznych.

JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ rozpoczął spotkanie od wspomnienia. Minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie pracowników Uczelni: prof. dr. hab. Bogdana Fijałkowskiego, prof. dr hab. Marię Chrzanowską, dr Renatę Filipowicz oraz mgr. inż. arch. Jerzego Półtoraka.

Przemówienie Rektora

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Mariusz Cygnar powiedział m.in.:

- Zgodnie z nowelizacją Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniając określone kryteria, uzyskaliśmy status akademii nauk stosowanych. To jednoznacznie potwierdza naszą wartość nie tylko wśród uczelni zawodowych. Pomimo wciąż trwającej pandemii, dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi zapewniamy naszym studentom nie tylko właściwy proces kształcenia, ale dajemy poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działalności Uczelni. Poprzedni rok akademicki był, niestety, okupiony brakiem możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny na większości kierunków, był znacznym dyskomfortem zarówno dla nauczycieli akademickich jak i studentów. Nie można uzyskać kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych jedynie w formie online, tym bardziej, że jesteśmy Uczelnią, która prowadzi kierunki o profilu praktycznym. W obecnym roku akademickim mogliśmy wrócić do przysłowiowej normalności. (…)

Bogata oferta kształcenia

- Pomimo wielu trudności związanych z pandemią aktywnie poszerzamy ofertę kształcenia, co jest bardzo istotne dla rozwoju naszej Uczelni, uzupełniamy kierunki, które mają uzasadnienie na naprawdę trudnym dzisiaj rynku pracy. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym - projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych - lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia, co też jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Uczelni. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, 8 kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie - jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich 6 latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021/2022, na wszystkich latach, kształcenie rozpoczęło około 3500 studentów. (…)

Rektor Mariusz Cygnar punktował także prowadzone i planowane dla Uczelni inwestycje, które również mają znaczenie dla jej rozwoju. Jest to budowa budynku dla Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest rozbudowa Instytutu Pedagogicznego i, w kolejności, Instytutu Technicznego.

Kadry podnoszą kwalifikacje

Podkreślił też, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w subregionie sądeckim.

- (…) Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października bieżącego roku w Uczelni pracuje 292 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 67 procent ogółu zatrudnionych. Aż 62 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało 7 nauczycieli akademickich: jedna - tytuł naukowy profesora, jedna - doktora habilitowanego, a 5 - stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie.

Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe.

Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia Uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nagrody i wyróżniania dla Uczelni

- Doceniamy aktywność pracowników i zaangażowanie w codzienną pracę. W rankingach i ogólnopolskich konkursach po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią liderów. W tym rankingu wyróżnia się uczelnie kształcące studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz wykazujące aktywną współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy, władzami miasta i regionu. Jako jedyna uczelnia otrzymaliśmy w Berlinie nagrodę Made in Poland. Kilka dni temu otrzymaliśmy w Krakowie na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości nagrodę Grand Prix 2021. To jest wymiar współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bez pracodawców, bez przedsiębiorców Uczelnia, tak naprawdę, nie miałaby racji bytu. (…)

Przesłanie do studentów pierwszego roku

- W sposób szczególny zwracam się do studentów pierwszego roku. To dla was bardzo ważny etap w życiu. Za chwilę złożycie ślubowanie, które będzie formalnym aktem przyjęcia w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rozpoczynacie kolejny etap edukacji. Dokonaliście ważnego i, w moim przekonaniu, bardzo dobrego wyboru. Jesteśmy uczelnią o jasno zdefiniowanych wymaganiach wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy, ale także kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, zarówno w naszych pracowniach i laboratoriach, jak i w ramach praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy. Przed wami ciekawa, ale i niełatwa droga. (...)

- Cieszy nas fakt, że spośród innych uczelni wybraliście właśnie nas, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa da wam coś co zapamiętacie na całe życie i będziecie uprawiać zawód, który da wam satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Ale to, czego się nauczycie, zależy tylko i wyłącznie od was. Dla każdego człowieka wykształcenie powinno być niezwykle ważne, bowiem daje poczucie posiadania rzeczy niematerialnych, ale na zawsze trwałych, których nikomu nie można odebrać. (…)

Quod bonum…

 - Życzę wszystkim satysfakcji w wykonywaniu codziennych zadań jakie przed nami stawia codzienne życie uczelniane. Od nas samych zależy kształt wzajemnej współpracy i rozwój otaczającej nas rzeczywistości. Z optymizmem i nadzieją otwieram 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

- Niech będzie dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny. „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”

Immatrykulacja

Ślubowanie studentów pierwszego roku – przedstawicieli wszystkich instytutów Uczelni oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok, a symbolicznego przyjęcia ich do uczelnianej społeczności dokonał rektor Mariusz Cygnar.

Immatrykulację zakończyła pieśń żaków: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Student do studentów…

Z przesłaniem i życzeniami dla rozpoczynających studia i uczelnianej społeczności wystąpił przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, student pierwszego roku pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Szymon Bochenek.

Odznaczenia, medale, nagrody

Uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu było też okazją do wyróżnienia i uhonorowania pracowników Uczelni.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym.

Grupa pracowników Uczelni wyróżniona została złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę, które przypinał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę uhonorowano również zmarłą w czerwcu bieżącego roku prof. dr hab. Marię Chrzanowską – profesor w Instytucie Kultury Fizycznej. W Jej imieniu medal odebrała córka - dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Prorektor dr Marek Reichel poinformował o nagrodach rektora dla pracowników uczelni, a także o uzyskanych w minionym roku akademickim tytułach i stopniach naukowych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego - dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej. Wyróżnionym dyplomy wręczył rektor Mariusz Cygnar.

PWSZ - Uczelnia promująca bezpieczeństwo

Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszy inspektor magister Adam Bukański wraz z ekspertem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektorem Wojciechem Chechelskim wręczyli rektorowi Mariuszowi Cygarowi kolejny certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”.

Puchary dla sportowców

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część inauguracji roku akademickiego, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach.

Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

Życzenia dla uczelnianej społeczności

Życzenia dla uczelnianej społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazali: wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który też odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, który odczytał list prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podarował miniaturkę znakomitego nowosądeckiego plastyka Wacława Jagielskiego..

Wykład inauguracyjny ph. „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h. c. multi.

Goście uczelnianej uroczystości

Gośćmi Uczelni podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 byli także: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele firmy Wiśniowski: dyrektor pionu konstrukcyjnego Dariusz Złocki oraz dyrektor rozwoju technologicznego Tomasz Długopolski, przedstawiciele duchowieństwa: proboszcz parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu ksiądz doktor Jan Siedlarz, duszpasterz akademicki Uczelni ksiądz Łukasz Plata.

Na zaproszenie rektora Mariusza Cygnara odpowiedzieli również: prorektor do spraw strategii i marketingu Uniwersytetu w Preszowie docent doktor inżynier Peter Adamišin, prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu doktor inżynier Ryszard Pukała, prorektor ds. nauczania i rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu doktor Katarzyna Wadoń – Kasprzak.

Na inaugurację przybyli również: przewodniczący Rady Uczelni Janusz Komurkiewicz, były rektor PWSZ, profesor doktor habilitowany Zbigniew Ślipek i były prorektor Uczelni doktor Janusz Peter.

Msza święta w intencji akademickiej społeczności

Przed inauguracją, w kościele p.w. św. Kazimierza, przy ul. Długosza, odprawiona została msza święta w intencji społeczności akademickiej naszej Uczelni, którą koncelebrował ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż.

Link do zapisu wideo uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Nowym Sączu: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4396-inauguracja-roku-akademickiego-2021-2022-transmisja-on-line

W najbliższym czasie zamieścimy audioseskrypcję do wideo inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu.

Poniżej: fotoreportaż z inauguracji 24. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, od lewej: 1. Birety studentów PWSZ; 2. Studenci pierwszego roku PWSZ przed immatrykulacją; 3. Prorektor dr Halina Potok prowadzi immatrykulację; w na drugim planie, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar; 4,5,6. Rektor Mariusz Cygnar immatrykuluje studentów pierwszego roku PWSZ; 7, 8. Studenci pierwszego roku po immatrykulacji; 9.Władze Uczelni, od lewej: prorektor Marek Reichel, rektor Mariusz Cygnar, prorektor Halina Potok; 10, 11. Aula PWSZ z uczestnikami inauguracji: goście, pracownicy Uczelni, studenci; 12. Rektor Mariusz Cygnar odbiera z rąk zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszego inspektora Adama Bukańskiego certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”, na drugim planie: ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektor Wojciech Chechelski; 13, 14. Rektor Mariusz Cygnar wręcza Medale Komisji Edukacji Narodowej: dr inż. Annie Mikule i dr. Jarosławowi Handzlowi; 15. Rektor Mariusz Cygnar wręcza dyplomy pracownikom Uczelni, którzy uzyskali kolejne tytuły i stopnie naukowe; 16,17. Medale Za Długoletnią Służbę i Komisji Edukacji Narodowej; 17, 18, 19. Wicewojewoda Józef Leśniak odznacza pracowników Uczelni Medalami Za Długoletnią Służbę; 20, 21. Rektor Mariusz Cygnar gratuluje odznaczonym; 22, 23. Od lewej: wiceprezes uczelnianego AZS Zbigniew Małek, olimpijka – Klaudia Zwolińska z pucharem, rektor Mariusz Cygnar; 24. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszy inspektor Adama Bukańskiego przekazuje Uczelni certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”, obok: podinspektor Wojciech Chechelski, prorektor Marek Reichel; 25, 26, 27, 28. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h.c. multi prowadzi wykład ph.:„Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii”; 29. Prorektor Halina Potok w wizjerze kamery telewizyjnej; 30. Prorektor Halina Potok prowadzi immatrykulację studentów pierwszego roku; 31. Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Szymon Bochenek składa życzenia akademickiej społeczności PWSZ, na pierwszym planie, na scenie, za stołem władze Uczelni; 32. Starosta Marek Kwiatkowski składa życzenia na ręce rektora Mariusza Cygnara; 33. Wicewojewoda Józef Leśniak składa życzenia na ręce rektora Mariusza Cygnara; 34. Życzenia składa zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek 35. Rektor Mariusz Cygnar honoruje medalowych zawodników reprezentujących Uczelnię w piłce nożnej w Akademickich Mistrzostwach Polski; 36. Rektor Mariusz Cygnar honoruje Klaudię Litawę i Paulinę Tokarczyk, które wywalczyły złoto w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce plażowej; 37. Byli rektorzy prof. Zbigniew Ślipek (PWSZ w Nowym Sączu), prof. Józef Gawlik (PK Kraków); 38. Władze Uczelni, na scenie za stołem prezydialnym przystrojonym bukietami kwiatów, od lewej: prorektor Marek Reichel, rektor Mariusz Cygnar, prorektor Halina Potok, 39. Zza mównicy przemawia rektor Mariusz Cygnar, w tle logotyp PWSZ z napisem Inauguracja roku akademickiego 2021-2022; 40. Konferencja prasowa przed inauguracją roku akademickiego władz Uczelni, od lewej: rektor Mariusz Cygnar, prorektor Halina Potok, prorektor Marek Reichel; 41, 42, 43, 44, 45. Orszak rektorski: pracownicy i dyrekcje instytutów wchodzą do auli w togach i biretach w kolorach odpowiadających rangom i instytutom, 46. Orszak rektorski zamyka rektor Mariusz Cygnar w rektorskiej todze, 47. Rektor Mariusz Cygnar berłem rektorskim uderzając w mównicę ogłasza inaugurację 24. roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Fotoreportaż z mszy świętej odprawionej w kościele pw. św. Kazimierza w intencji społeczności akademickiej PWSZ; na zdjęciach: koncelebrant biskup tarnowski Andrzej Jeż, duszpasterz Uczelni ks. Łukasz Plata, władze Uczelni, proboszcz ks. Jan Siodlarz.

 

ósmego października 2021 roku transmisja na żywo

 

PWSZ Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

 

Zgodnie z tradycją, 1 października, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2021/2022. W przeciwieństwie do minionego roku akademickiego tym razem normalnie, zwyczajnie: face to face. Oficjalne, uroczyste rozpoczęcie odbędzie się za kilka dni (8 bm.), ale wykładowcy akademiccy i studenci zaczęli zajęcia już w czwartek.

Pierwszy dzień dla pierwszego rocznika był jeszcze z taryfą ulgową. W instytutach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się spotkania organizacyjno – informacyjne.

Sądecką Uczelnię wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób, w tym: 872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne.

Warto podkreślić, że rekrutacja na studia zaoczne nie została zakończona i można jeszcze aplikować o przyjęcie.

Dyrekcje instytutów, opiekunowie grup i lat przedstawiali świeżo upieczonym studentom naszą Uczelnię, jej zwyczaje, obowiązki i tradycje. Przekazali moc bardzo praktycznych informacji o toku studiów, harmonogramach, stawianych wymogach i oczekiwaniach, by możliwie bezkolizyjnie mogli wejść w swoje nowe role.

Ze studentami pierwszych lat spotkali się także przedstawiciele samorządu studenckiego Uczelni, a dopełnieniem było prozaiczne, a obowiązkowe i użyteczne (tak na wszelki wypadek) szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zdjęciach: świeżo upieczeni studenci pierwszego roku na spotkaniu organizacyjnym pierwszego roku kierunków: ekonomia, zarządzanie i e-administracja w Instytucie Ekonomicznym PWSZ, w auli Uczelni im. prof. dr. hab. Andrzeja Bałandy. Prowadzi je: wicedyrektor Instytutu Ekonomicznego, dr Honorata Trzcińska.

Także tegoroczna edycja Nocy Naukowców nie mogła się odbyć bez naszej Uczelni. Bogata oferta przygotowana przez instytuty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej: pokazy, wykłady, quizy adresowane były tak dla młodszych i starszych odbiorów – uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i całkiem dorosłych.

Podobnie jak rok temu, tegoroczne, jubileuszowe – piętnaste święto naukowców odbyło się wirtualnie, przez Internet.

Podobnie też z oferty instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej największą popularnością i najwięcej odsłon miała prezentacja: „Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?” przygotowana przez pracownika Instytutu Technicznego, a w czołówce tej statystyki znalazł się również pokaz ph. „Roboty mobilne”.

Spore audytorium zgromadził wykład przygotowany przez Instytut Języków Obcych poświęcony najważniejszym pisarzom współczesnej literatury rosyjskiej i prelekcja o autoprezentacji, prezentacja technik samoobrony (Instytut Kultury Fizycznej) i wirtualne zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Instytucie Zdrowia.

W konkursach dla uczniów: „Mój wymarzony zawód" (plastyczny i multimedialny) oraz Quizie z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego - Niemiec, Austrii i Szwajcarii wzięło udział 20 osób. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i dyplomy.

W sumie, z oferty naszej Uczelni, na którą złożyło się 45 aktywności, skorzystało ok. 1500 internatów.

Na zdjęciach, od lewej: 1. Plakat 15. Małopolskiej Nocy Naukowców, 2.  Studenci IKF prezentują techniki samoobrony, 3. Zdrowe żywienie omawia mgr inż Marek Zborowski, 4. Dr Izabela Adamowicz informuje o możliwościach pracowni odnowy biologicznej, 5. Mgr Agata Rolka prezentuje jak zrobić mozaiki, 6. mgr Anna Pych wyjaśnia zasady autoprezentacji, 7. Mgr Piotr Dobosz prezentuje ze studentami techniki samoobrony, 8. Mgr inż Piotr Obrzut omawia działanie robotów mobilnych, 9. Prof. dr hab. Wojciech Kudyba - warsztaty ze sztuki twórczego pisania

Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Województwo Małopolskie.

Do zobaczenia za rok!