„Uwarunkowania współczesnego zarządzania” – pod takim tytułem na platformie ZOOM, 24 listopada br., obyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Zarządzania Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (PWSZ) oraz Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Patronat honorowy na debatą objęli: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK, dr hab. Stanisław Mazur, którzy otworzyli obrady punktując między innymi celowość włączenia do udziału w konferencjach naukowych przedstawicieli biznesu i zachęcali do jeszcze aktywniejszej współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych z szeroko pojętą praktyką gospodarczą.

Inicjatorem przedsięwzięcia był prof. PWSZ oraz UEK dr hab. Bogusz Mikuła – kierownik Zakładu Zarządzania Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na konferencji wygłoszono 20 referatów dotyczących różnych zagadnień z zakresu uwarunkowań współczesnego zarządzania, a wzięło w niej udział blisko 100 osób - pracowników naukowych i studentów studiów doktoranckich oraz około 20 pracowników przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych.

Referaty zaprezentowano w trzech sesjach.

Pierwszą poprowadził prof. dr hab. Bernard Ziębicki, dziekan Kolegium Nauk o Zarządzania i Jakości UEK; kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, a wzięło w niej udział pięciu prelegentów:

 • o. prof. dr. Wolfgang Mayrhofer – Vienna University of Economics and Business,
 • prof. dr hah. Mieczysław Morawski – Politechnika Warszawska,
 • prof. UŁ, dr hab. Beata Glinkowska-Krauze – Uniwersytet Łódzki,
 • prof AGH, dr hab. Piotr Górski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • mgr Marek Adamski – członek Zarządu PMConsulting Sp. z o.o.

Wystąpienia poświęcone były aspektom dotyczącym praktyk zarządzania, pracownikom wiedzy w warunkach Przemysłu 4.0 oraz uwarunkowaniom współczesnego zarządzania, roli kultury w zarządzaniu i przywództwa – jako czynnika warunkującego efektywne zarządzanie w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Bardzo interesujące wystąpienie miał gość specjalny konferencji prof. zw. dr Wolfgang Mayrhofer, kierownik Interdyscyplinarnego Instytutu Zarządzania i Zachowań Organizacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, który poddał w wątpliwość najlepsze praktyki zarządzania, wskazując na zasadność korzystania z kontekstualnych praktyk zarządzania. Interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych badań w dobie pandemii COVID-19 przedstawił prezes PMConsulting Marek Adamski, który rozwinął zagadnienie przywództwa w organizacjach w specyficznych warunkach – pandemii i pracy zdalnej.

Sesję drugą moderował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu; kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji, a z referatami wystąpili:

 • dr Kamil Wiśniewski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr Michał Widlak – PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr inż. Tomasz Stefaniuk – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Renata Winkler – UEK w Krakowie,
 • mgr Piotr Przewrocki – praktyk biznesowy reprezentant środowiska Aniołów Biznesu,
 • mgr Konrad Szczukiewicz – praktyk biznesowy, doświadczony start-upowiec, reprezentant Szkoły Doktorskiej UEK,
 • mgr Wacław Wykrytowicz – dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Gamfi Sp. z o.o.

Z założenia organizatorzy konferencji położyli nacisk na promowanie współpracy z biznesem, stąd jednym z partnerów był Dział Transferu Wiedzy i Projektów UEK, a wystąpienia mieli biznesmeni – praktycy, z którymi współpracuje Katedra Zachowań Organizacyjnych oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Prezentacje praktyków biznesowych dotyczyły m.in.: funkcjonowania i rozwoju rynku Aniołów Biznesu w Polsce, platform crowdfundingu udziałowego – jako źródła pozyskiwania kapitału finansowego przez start-upy oraz grywalizacji, która może pomagać w efektywnym onboardingu pracownika w organizacji. Ciekawe wystąpienia przybliżały aspekty i zagadnienia bardzo popularne, zwłaszcza w ostatnim czasie w Polsce. Pojawiły się także aspekty dotyczące: społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowania studentów do nauczania zdalnego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz satysfakcji pracowników w pracy zdalnej.

W trzeciej sesji debatowano pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych UEK oraz kierownika Zakładu Ekonomii i Finansów PWSZ w Nowym Sączu.

Wzięli w niej udział reprezentanci polskich uczelni wyższych, ale także praktycy biznesowi:

 • dr Jeremiasz Salomon –Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Małgorzata Gajowiak – Politechnika Poznańska,
 • mgr inż. Anna Gąsiorowska, Executive MBA – prezes Zarządu spółki Aribo,
 • dr Teresa Myjak – PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr Joanna Samul – Politechnika Białostocka,
 • mgr Agnieszka Oleksy – UEK w Krakowie,
 • mgr inż. Angelika Nigbor-Drożdż – UEK w Krakowie,
 • prof. UEK, dr hab. Bogusz Mikuła – UEK w Krakowie.

W tej części konferencji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące: zarządzania różnorodnością wiekową, wpływu gier poważanych na kształtowanie postaw ludzi, czynników determinujących zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach w Małopolsce, przywództwa duchowego wśród polskich pracowników, funduszy private equity, start-upów i aspektów dotyczących Przemysłu 4.0, ale także rodzajów, poziomów i sposobów uczenia się przedsiębiorstw.

Podczas konferencji można było wziąć udział w dyskusjach, które każdorazowo, po zakończeniu kolejnych sesji, mocno się rozbudowywały o różne dodatkowe wątki, a poruszane zagadnienia i duża aktywność uczestników – potwierdziły, że tematy zostały dobrane właściwie i tematy są interesujące dla słuchaczy.

Z jednej strony bardzo zasadne było dobranie prelegentów w taki sposób, by wystąpienia praktyków biznesowych przeplatały się z referatami pracowników naukowych, a w dyskusjach potwierdziło się, że wątki poruszane przez przedsiębiorców są bardzo aktualne i wymagają dodatkowych badań i eksplorowania, gdyż nie na wszystkie pytania i wątpliwości zostały udzielone odpowiedzi. Jest to też dodatkowy impuls i sugestia dla organizatorów, by w przyszłym roku, jako kontynuację działań zorganizować drugą edycję takiej konferencji.

Konferencja była doskonałą okazją do podzielenia się poglądami i najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz przyczynkiem do ożywionej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń. Niewątpliwie pozwoliła również na wielopłaszczyznowe poszerzenie wiedzy i dostrzeganie zjawisk w szerokich kontekstach teoretyczno-praktycznych biorących w niej udział pracowników naukowych oraz studentów naszej Uczelni.

Pracownicy naukowi i studenci studiów doktoranckich reprezentowali:

 • Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie;
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu;
 • Politechnikę Białostocką;
 • Politechnikę Poznańską;
 • Politechnikę Warszawską;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 • Uniwersytet Zielonogórski;
 • Vienna University of Economics and Business.

Przewidziano, że zgłoszone na konferencję teksty naukowe – po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w Wydawnictwie Naukowym PWSZ w Nowym Sączu, w pracy zbiorowej, poświęconej uwarunkowaniom współczesnego zarządzania oraz w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne. Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko”.