Pomysłodawcami ogłaszanego od 13 lat rankingu gmin subregionu nowosądeckiego są: wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu - dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dr Marek Reichel i Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Fundacji Sądeckiej. W Centrum konferencyjnym Casablanca w Niskowej, w piątek (15 października) ogłoszono wyniki kolejnego, za miniony, 2020 rok.

Przesłanie rankigu

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ prof. Tadeusz Kudłacz we wprowadzeniu do publikacji „Ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego w 2020 roku” napisał m.in.: „W przeprowadzonej w kolejnych latach ocenie branych jest pod uwagę kilka komponentów obrazujących różne dokonania gmin. Główne znaczenie mają jednak, dokumentowane wskaźnikami finansowymi, osiągnięcia rozwojowe. Warto to podkreślić, gdyż tego rodzaju dokonania, pomimo że odnotowane w skali jednego roku, swym efektem oddziaływać będą na warunki życia mieszkańców przez szereg kolejnych lat. W wielu z nich widzieć można podstawę do dalszego, trwałego rozwoju wskazywanych gmin.”

W pięciu pierwszych rankingach oceniano jedynie gminy powiatu nowosądeckiego i Nowy Sącz. Dzięki staraniom zespołu odpowiednio wystandaryzowane wskaźniki pozwoliły na obiektywne porównanie miejskiej aglomeracji z małymi gminami. Do szóstej i kolejnych edycji włączono gminy z powiatów limanowskiego i gorlickiego.

Co oceniał zespół Instytutu Ekonomicznego PWSZ?

Kierujący zespołem przygotowującym analizę i publikację prorektor PWSZ w Nowym Sączu, dr Marek Reichel wyjaśnia, że zespół pracowników Instytutu Ekonomicznego: dr Monika Danielska, dr Piotr Serafin i mgr Judyta Witowska oceniał wyniki gmin w pięciu modułach. Były to: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna i efekty polityki społecznej jednostek samorządu terytorialnego z subregionu nowosądeckiego, powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Analizą aktywności objęto 39 jednostek, w tym: z powiatu gorlickiego 10, limanowskiego 12, nowosądeckiego 16 oraz Nowy Sącz na prawach powiatu.

Suma punktów uzyskana w poszczególnych pięciu kategoriach, w których brano pod uwagę 24 wskaźniki, decyduje o miejscach w generalnej klasyfikacji.

Gminy o rankingu 

Marek Reichel porównując wyniki z poprzednich lat z tymi uzyskanymi w roku 2020 punktuje, w niektórych kategoriach, słabsze wyniki spowodowane obostrzeniami wywołanymi pandemią koronawirusa. Widać to zwłaszcza na przykładzie gmin uzdrowiskowych.

Wyróżnieni przedstawiciele samorządów podkreślają, iż śledzą coroczne rankingi, bowiem pozwalają one zobaczyć się im na tle innych samorządów. Są one sygnałem na co zwrócić uwagę w kolejnych działaniach i planach, co poprawić, co jest ważne i istotne dla mieszkańców, na przykład w sąsiednich gminach.

Gminy powiatu nowosądeckiego lokują się w tym rankingu zwykle trochę lepiej niż w powiatach limanowskim i gorlickim, ale tuż za nimi, co może być pewnym zaskoczeniem, lokują się, w niektórych modułach, także jednostki samorządu terytorialnego, z tak zwanych obrzeży powiatów.

Najwyżej punktowane gminy w poszczególnych modułach

Generowanie dochodów:

 1. Gmina Sękowa,
 2. Gmina Chełmiec,
 3. Gmina Rytro.

Pozainwestycyjna działalność gospodarcza:

 1. Gmina Laskowa,
 2. Miasto Limanowa,
 3. Gmina Muszyna.

Aktywność inwestycyjna gminy:

 1. Gmina Bobowa,
 2. Gmina Lipinki,
 3. Gmina Sękowa.

Efekty polityki społecznej:

 1. Miasto Nowy Sącz,
 2. Gmina Uście Gorlickie,
 3. Miasto i gmina Krynica-Zdrój.

Dynamika:

 1. Gmina Sękowa,
 2. Gmina Uście Gorlickie,
 3. Gmina Rytro.

W generalnej ocenie końcowej trzy pierwsze miejsca przypadły:

 1. Gminie Sękowa,
 2. Miastu Limanowa,
 3. Miastu Nowy Sącz.

Naukowcy z Instytutu Ekonomicznego prezentują

Dr Monika Danielska i mgr Judyta Witowska prezentowały na gali rankingu w Niskowej kryteria i wskaźniki na podstawie których dokonano oceny gmin w poszczególnych modułach, a prorektor PWSZ w Nowym Sączu dr Marek Reichel wręczał też dyplomy przedstawicielom wyróżnionych gmin.

Marek Reichel podkreślił również nieocenioną pomoc Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, bez pomocy której, i przekazanych danych, przygotowanie rankingu nie byłoby możliwe.

Zaangażowanie w opracowanie kolejnej „Oceny” i podziękowania pracownikom Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu składał Zygmunt Berdychowski.

Szersze, bardziej generalne analizy i oceny dokonań, i osiąganych wyników przez gminy zespół pracowników naukowych Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu przygotowuje w cyklu pięcioletnim, a więc kolejna zostanie przygotowana za 2 lata.

Na zdjęciach poniżej, fotoreportaż z gali podsumowującej ranking gmin za rok 2020 przygotowany przez pracowników Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, od lewej: 1, 2: dr Marek Reichel prezentuje wydawnictwo „Ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego w 2020 roku”; 3. Na pierwszym planie zespół przygotowujący publikację: mgr Judyta Witowska, dr Marek Reichel, dr Monika Danielska; 4. Przemawia Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Fundacji Sądeckiej; 5. Dr Marek Reichel prezentuje wyniki jednego z modułów; 6. Od lewej: Zygmunt Berdychowski, mgr Judyta Witowska, dr Monika Danielska, dr Marek Reichel; 7. Dr Marek Reichel udziela wywiadu Telewizji Sądeczanin; 8, 9, 10. Dr Marek Reichel wręcza dyplomy wyróżnionym gminom; 11, 12. Dr Marek Reichel z przedstawicielami wyróżnionych gmin; 13. Dr Monika Danielska prezentuje wyniki jednego z modułów; 14,15. Mgr Judyta Witowska prezentuje wyniki jednego z modułów.