Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uczelni!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r., które czasowo ograniczało funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając równocześnie na uwadze nadal obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wydane przez organy władzy publicznej ze względu na ten stan przepisy, zalecenia oraz wytyczne, przekazuję najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni i organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 1. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu 8. października 2021 r. – ten dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zajęć w siedzibie Uczelni. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych Instytutów.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w terminie i trybie określonym w harmonogramie zajęć dostępnym poprzez system Wirtualny Dziekanat lub opublikowanych na stronach internetowych instytutów.
 4. Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne do dnia 14 października 2021 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w sposób tradycyjny. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczyć mogą wykładów, co nie wyklucza równocześnie możliwości prowadzenia ich w sposób tradycyjny.

Realizacja procesu kształcenia prowadzona będzie zgodnie z przepisami:

 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 661)
 • paragraf 12 ww. rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w paragrafie 13 ww. rozporządzenia określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia;
 1. rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) wskazujących na zasady realizacji kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia (zawody: pielęgniarza, fizjoterapeuty, nauczyciela), w tym określających limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie innej niż wykłady (np. ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, warsztatowe i inne) będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta.
 2. Zajęcia na terenie Uczelni będą się odbywały w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i prowadzących zajęcia w budynkach zachowując równocześnie dbałość o jakość kształcenia.
 3. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022 zamieszczona jest na stronie Uczelni, w zakładce Dla Studenta („Kalendarz akademicki”).
 4. Wszelkie informacje, komunikaty, zarządzenia dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni m.in.:
 • baner „KORONAWIRUS” – informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zakładka „DLA STUDENTA” –m.in. zarządzenia Rektora, informacje dotyczące świadczeń dla studentów,
 • system Wirtualny Dziekanat,
 • strony internetowe poszczególnych instytutów – bieżące informacje dotyczące realizacji procesu kształcenia.

Proszę o monitorowanie ogłoszeń.

 1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamieszczone w niniejszym komunikacie informacje mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju (a w szczególności w naszym regionie) lub zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie decyzje władz PWSZ w Nowym Sączu w zakresie funkcjonowania Uczelni w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 powodowane są i będą troską o zdrowie społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia.

 

w zastępstwie Rektora

dr Marek Reichel

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju