Szanowni Państwo,
Oddajemy do konsultacji społeczności akademickiej PWSZ w Nowym Sączu projekt „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na lata 2021 – 2027”. Dokument został opracowany przez zespół pracowników i studentów, przy udziale wszystkich jednostek Uczelni, na podstawie rzetelnej diagnozy stanu Uczelni, otoczenia w jakim się znajduje oraz bieżących uwarunkowań prawnych. Fundamentem strategii jest wizja i misja, a w strukturze wyodrębniono cele strategicznie i poszczególne cele operacyjne. Kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie PWSZ, najwyższą jakość kształcenia oraz rozwój kadry zapraszamy do wspólnej analizy, która pozwoli podjąć istotne decyzje i wyznaczyć kierunek na kolejne lata. Chcemy, aby ostatecznie strategia była wyrazem woli całej społeczności akademickiej.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 14 września 2021 r. do godz. 12:00. Projekt strategii został przesłany wszystkim pracownikom na uczelniane adresy e-mail oraz przewodniczącemu URSS, w celu zebrania opinii społeczności studentów. Po zakończeniu konsultacji projekt dokumentu zostanie przekazany Radzie Uczelni w celu zaopiniowania, a następnie Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.