14 czerwca br., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów 24. roku akademickiego - 2021/20212. Oferta edukacyjna naszej Uczelni jest zróżnicowana i, jak pokazuje doświadczenie z lat minionych, dostosowana do oczekiwań lokalnego rynku pracy, profilów szkół ponadpodstawowych i, co najważniejsze, oczekiwań potencjalnych studentów.

Uczelnia oferuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, a także 2 kierunki w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera nasza Uczelnia przygotowała ofertę edukacyjną na 6 kierunkach studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Rejestracja elektroniczna na kierunki studiów drugiego stopnia w Instytucie Technicznym rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.

Tak było

W roku akademickim 2020/2021, mimo niżu demograficznego i zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PWSZ ubiegało się 1647 kandydatów. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 1191 studentów, w tym na studiach:

  • pierwszego stopnia – 885 studentów (702 na studiach stacjonarnych, 183 na studiach niestacjonarnych),
  • drugiego stopnia – 196 osób, (125 na studiach stacjonarnych, 71 niestacjonarnych),
  • jednolitych magisterskich – 110 osób (studia stacjonarne).
  • Łącznie w roku akademickim 2020/21 naukę rozpoczęło 3477 studentów.

Nasza oferta

Czas pandemii, w jakim przyszło funkcjonować, był i jest dla Uczelni okresem intensywnej pracy. Proces dydaktyczny realizowany jest zdalnie, niemniej część zajęć, szczególnie tych o charakterze praktycznym oraz egzaminy dyplomowe, odbywa się stacjonarnie z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa Mimo pandemii, Uczelnia podejmuje działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia oraz przygotowuje i realizuje ważne dla jej przyszłości inwestycje zmierzające do poprawy i unowocześnienia bazy dydaktyczno-naukowej.

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny oferuje zainteresowanym 3 kierunki studiów pierwszego stopnia: Ekonomię, Zarządzanie i e-Administrację oraz 1 kierunek studiów drugiego stopnia - Ekonomikę i finanse przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że ze względu na dużą liczbę absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomiczngo co roku przyciąga on liczne grono kandydatów.

Instytut Języków Obcych

W Instytucie Języków Obcych można podjąć studia pierwszego stopnia na jednym z czterech kierunków: Filologia, Filologia niemiecka, Filologia wschodniosłowiańska oraz Lingwistyka dla biznesu. W przypadku Filologii niemieckiej i Filologii wschodniosłowiańskiej naukę języka prowadzi się od podstaw. Programy studiów wymienionych kierunków, oprócz kształcenia w obszarze podstawowego języka obcego, oferują również naukę drugiego wybranego przez studenta języka obcego.

Instytut Kultury Fizycznej

Instytut Kultury Fizycznej proponuje studia na dwóch kierunkach pierwszego stopnia: Wychowanie fizyczne oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne - jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Wszystkie te kierunki studiów są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Studenci Instytutu korzystają z nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-sportowego, kształtując swoje umiejętności praktyczne, które następnie rozwijają podczas realizowanych praktyk.

Instytut Pedagogiczny

Instytut Pedagogiczny przez lata ugruntował swoją pozycję kształcąc nauczycieli, i wychowawców. Obecnie oferuje 2 kierunki studiów pierwszego stopnia: Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych oraz Public Relations i reklamę, a także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. W Instytucie można również podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Instytut Techniczny

Zapotrzebowanie na rynku pracy na inżynierów - specjalistów w zakresie nauk technicznych było przez lata motorem dynamicznego rozwoju Instytutu Technicznego. W Instytucie Technicznym można podjąć studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie: Informatyki, Zarządzania i inżynierii produkcji, a także Mechatroniki. Instytut dysponuje odpowiednio wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, które wspierają proces dydaktycznych na oferowanych kierunkach.

Instytut Zdrowia

Instytut Zdrowia proponuje kandydatom studia pierwszego stopnia na kierunkach: Dietetyka, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo z możliwością kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Wsparciem procesu kształcenia jest działające w Instytucie nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone Centrum Symulacji Medycznnej, zapewniające wysoki poziom kształcenia praktycznego studentów. Instytut z racji dużego zapotrzebowania rynkowego na absolwentów kierunków medycznych przyciąga co roku liczne grono kandydatów.

Rekrutacja

Terminarz pierwszej tury rekrutacji na wszystkie kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przedstawia się następująco:

  • elektroniczna rejestracja kandydatów: 14 czerwca – 29 lipca godz.12.00 2021 r.
  • egzaminy wstępne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia pierwszego stopnia) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie): 28–29 lipca 2021 r.
  • rozmowa kwalifikacyjna na studiach drugiego stopnia na kierunkach Ekonomika i finanse przedsiębiorstw oraz Pedagogika: 29 lipca 2021 r. (dotyczy wyłącznie kandydatów określonych w odpowiednich przepisach Uchwały Nr 32/2020 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r., z późn. zm.)
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 2 sierpnia 2021 r.
  • przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów: 2 sierpnia – 6 sierpnia 2021 r.
  • ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów: 9 sierpnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uczelni (https://www.pwsz-ns.edu.pl) w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku pytań można się również kontaktować z Komisją Rekrutacyjną w wybranym Instytucie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, który od ponad dwudziestu lat wpisuje się w mapę edukacyjną Sądecczyzny dając szanse młodzieży na kontynuację kształcenia, rozwój i spełnienie własnych ambicji zawodowych. Ukończyło ją do tej pory około 20 tysięcy absolwentów. Uczelnia posiada 6 dobrze wyposażonych instytutów, bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria i zaplecze sportowe na miarę XXI wieku. Studenci wszystkich kierunków mogą korzystać z infrastruktury sportowej, w tym z pływalni, z miejsc w Domu Studenta z wyjazdów zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+ do około 40 zagranicznych uczelni oraz wielu placówek, w których odbywają praktyki zawodowe.

Na okładce poniżej: zdjęcie czworga uśmiechniętych studentów i studentek, z zeszytami i książkami, a na zielonym tle logotyp z napisem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, logotyp konkursu "Uczelnia liderów 2020" oraz tytuł publikacji: Informator dla kandydatów na studia 2021/2022

 Okładka informatora dla kandydatów na studia w PWSZ w Nowym Sączu w roku akademickim 2021/2022