W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

  1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.
  2. W mocy pozostają zastrzeżenia zawarte w Komunikacie Nr 3/2021 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ