W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

 1. Przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość.
 3. Ograniczyć do minimum wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie.
 4. Polecam bezpośrednim przełożonym kierowanie podległych im pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej do dnia 9 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem uwag zawartych poniżej.
 5. Praca zdalna może być wykonywana, wyłącznie jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie.
 6. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
  1. przekazać pracownikowi zadania do wykonywania, udzielić informacji merytorycznych oraz organizować proces pracy w formie zdalnej;
  2. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika: potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
  4. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni);
  5. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników i dostarczyć go do Działu Spraw Osobowych (drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 7. Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do bieżącej kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz egzekwowania od podległych pracowników informacji o jej wynikach.
 8. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 9. Pracownik zobowiązany jest do:
  1. wykonywania pracy zdalnej zgodnie z obowiązującym pracownika systemem, harmonogramem i wymiarem czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu.
 1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
 2. Polecam pracownikom zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni.
 3. Traci moc Komunikat Nr 2/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2021 r.

 
REKTOR

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ