W dniu 30 grudnia 2020 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podpisał porozumienie o współpracy z Panem Januszem Kelles-Krauz, przedstawicielem NZOZ "KELLES". Głównym celem współpracy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, odpowiadającemu potrzebom rynku pracy. Z uwagi na charakter działań, skierowanych przede wszystkim do Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia, udział w przygotowaniu i podpisaniu umowy brała również Pani Dyrektor IKF dr Katarzyna Zwolińska-Mirek.

Podjęcie wszelkich działań, przyczyniać się będzie do efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie procesu rehabilitacji i fizjoterapii. Studenci będą mogli również wykorzystać cenne doświadczenie praktyczne i wiedzę w procesie przygotowania prac dyplomowych. Od nowego roku przewiduje się realizację praktyk studenckich oraz ćwiczeń klinicznych w NZOZ "KELLES". Możliwe będzie także uzgadnianie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z przedsiębiorcą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni, a także konsultowanie modyfikacji mających na celu dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i konsultowanie efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunków studiów realizowanych w PWSZ.

Przedmiotem porozumienia jest również współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych i badań naukowych, wymiana doświadczeń, know-how oraz informacji naukowych. Współpraca obejmuje zatem prowadzenie działań, umożliwiających rozwój naukowy i zawodowy pracowników Uczelni, a także publikacje naukowe.