Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu wzbogaciło się o nowoczesne laboratorium, które (10 września br.) wspólnie z prezydentem Ludomirem Handzlem i prezesem MPEC Pawłem Kupczakiem otworzył rektor PWSZ - dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

To pierwszy etap projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego celem jest inwestycja w aparaturę badawczą oraz wdrożenie normy ISO: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej, rozszerzenie działalności laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz poprzez wykonywanie badań na potrzeby własne oraz dla innych podmiotów zewnętrznych.

Koszt projektu to ponad 238 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 85 proc., czyli ponad 166 tys. zł.

Organizację laboratorium rozpoczęto w czerwcu br. Z przyznanych środków zakupiono m.in. dygestorium szczelinowe, szafę na odczynniki, stół ze stanowiskiem do mycia, stół wyspowy, młyn tnący do biomasy, wstrząsarkę laboratoryjną, tlenomierz, wagę laboratoryjną, miernik z termoparą, podzielnik próbek. Kolejnym nabytkiem będzie analizator spalin.

Udział w projekcie będzie też mieć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a konkretnie studenci i pracownicy naukowi Instytutu Technicznego, którzy uczestniczyć będą w pracach badawczo-rozwojowych wspólnie z pracownikami MPEC. To kontynuacja wieloletniej współpracy Uczelni ze Spółką i wypełnienie podpisanej w czerwcu 2019 r. umowy o współdziałaniu, której celem jest prowadzenie badań naukowych we współpracy z kadrą badawczo – dydaktyczną Uczelni, odbywanie praktyk studenckich na terenie Przedsiębiorstwa oraz możliwość realizacji prac dyplomowych.

Pracownia pozwoli na: badanie parametrów fizykochemicznych wody kotłowej w celu utrzymania jej jakości na najwyższym poziomie minimalizując ryzyko awarii, wdrożenie akredytowanych metod badania miału węglowego i biomasy.

Docelowe wyposażenie pracowni służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach efektywności energetycznej poprzez: ograniczenie emisji gazów, zwiększenie bezpieczeństwa i konkurencyjności w zakresie produkcji energii przy wykorzystaniu paliw stałych i biomasy, monitoringowi składu gazów spalinowych oraz najefektywniejszej regulacji parametrów procesu wytwarzania energii zmierzających do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego i ilości wytwarzanych ubocznych produktów spalania.

Uzyskanie przez laboratorium badawcze MPEC akredytacji przyczyni się do wzrostu wiarygodności wyników badań, a także jest elementem walki o czyste powietrze również w Nowym Sączu.

Źródło i foto: www.nowysacz.pl, www.mpecns.pl, www.dts24