Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ oraz prorektorzy: dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju spotkali się dzisiaj (24 czerwca, środa) na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych.

Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej dr Tomasz Zacłona przedstawił wyniki wyborów władz uczelni.

Do ubiegania się stanowisko rektora Rada Uczelni zgłosiła tylko jednego kandydat spełniającego obligatoryjne wymagania: dr. hab. inż. Mariusza Cygnara. W bezpośrednim głosowaniu elektorów reprezentujących społeczność akademicką Uczelni (19 czerwca br.) kandydat na rektora, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, uzyskał 20 głosów, na 20 możliwych.

W Senacie Uczelni, w członkowie nowego Senatu rozpoczną pracę od 1 września br.

Rektor – reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar podsumował osiągnięcia uczelni w minionej kadencji i przedstawił program działań na kolejne 4 lata.

22 lata w Nowym Sączu

W krajobraz edukacyjny Nowego Sącza i regionu Uczelnia wpisuje się od 22 lat. W minionych 5 uruchomiono aż 10 nowych kierunków kształcenia: 5 pierwszego stopnia, 3 drugiego i 2 jednolite magisterskie. W tych dniach komisja akredytacyjna przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego przyznała nowosądeckiej PWSZ uprawnienia do uruchomienia od 1 października br. nowego kierunku: PR i reklama.

W ostatnich czterech latach Uczelnia podjęła działania, które zaowocowały m.in.: usprawnieniem i podniesieniem jakości kształcenia, zwiększeniem nakładów finansowych na rozwój pracowników naukowych, poprawę warunków nauki i pracy tak kadry akademickiej jak i studentów. 33 pracowników uzyskało stopnie naukowe: 26 obroniło przewody doktorskie, 6 habilitacje, 3 uzyskało tytuły profesorskie.

Mariusz Cygnar podkreślił, że dla większości tych osób Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest podstawowym miejscem pracy.

Na podniesienie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów pozyskano z różnych źródeł zewnętrznych ok. 28 mln zł.

Uczelniane wydawnictwo uzyskało 80 pkt za publikacje monografii naukowych i znalazło się w gronie tylko 6 uczelni tego typu, tak wysoko ocenionych.

Zmodernizowano budynek Biblioteki PWSZ. Wybudowano Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej kształcące przyszłe pielęgniarki i ratowników medycznych. Finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia w br. budowy budynku dla Instytutu Ekonomicznego, a w kolejnych latach do rozbudowy Instytutu Technicznego i Pedagogicznego. Uczelnia złożyła wniosek o środki na budowę komory hiperbarycznej w Instytucie Kultury Fizycznej.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił coraz lepszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, co pozwala studentom na odbywanie praktyk zawodowych, pisanie prac dyplomowych, a także na wspólne z partnerami aplikowanie o granty finansowe na konkretne projekty naukowe i badawcze.

W kolejnych 2 latach Uczelnia podejmie starania o przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej w wybranych dyscyplinach.

Rekrutacja na nowy rok akademicki

Prorektor Halina Potok informowała o rozpoczętym elektronicznym procesie rekrutacji studentów na pierwszy rok nowego roku akademickiego 2020/2021. W 6 instytutach: ekonomicznym, języków obcych, kultury fizycznej, pedagogicznym, technicznym i zdrowia na 16 kierunkach pierwszego stopnia, 8 – drugiego i 2 jednolitych magisterskich Uczelnia przygotowała bez mała 1700 miejsc na studiach stacjonarnych i ok. 950 na niestacjonarnych. Nowosądecka PWSZ kształci rocznie ok. 3,5 tys. studentów, a od początku jej działalności dyplom jej ukończenia ma ok. 19 tys. absolwentów.

Uczelnia w pandemii 

Prorektor Marek Reichel skupił się głównie na wyzwaniach, jakie przed pracownikami naukowymi i studentami postawiła pandemia koronawirusa. Do nowej, specyficznej pracy online musiał się przystosować tak mistrz – nauczyciel akademicki, jak i uczeń – student. Wymagania programowe w tych obszarach, w których mogły być prowadzone na platformach internetowych, zostały zrealizowane. Dzięki poluzowaniu obostrzeń można było zrealizować praktyki i zajęcia praktyczne. Obrony prac odbywają się w systemie tradycyjnym, ale też – na życzenie studenta i za zgodą promotora, mogą być przeprowadzone zdalnie, a wtedy są rejestrowane. Tak wykładowcy, jak i studenci zgodni są jednak, że w procesie kształcenia nic nie zastąpi bezpośrednich relacji.

 

Na zdjęciach: konferencja prasowa, od lewej:  prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz dr Marek Reichel, rektor - reelekt dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz solowe zdjęcia rektora i prorektorów