Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odwołuje się w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, zwanej dalej „Uczelnią”:
  1. Święto Uczelni zaplanowane na 15 maja 2020 r.;
  2. w porozumieniu z Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ w Nowym Sączu – Juwenalia zaplanowane od 16 do 17 maja 2020 r.
  1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia jego uchylenia odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uczelnię, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kanclerzowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ