W związku z opublikowanym na stronie internetowej miesięcznika Forum Akademickie artykułem autorstwa Pana Marka Wrońskiego pt. „Rektorska habilitacja” (https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska-habilitacja%e2%80%a9/) zawierającym szereg nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby, będąc zobowiązanym na mocy § 2 pkt 1 uchwały nr 12/2020 Senatu i § 1 ust. 2 uchwały nr 7/2020 Rady Uczelni do obrony dobrego imienia pracowników Uczelni, jako Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i jej pracownik, podaję co następuje.

Wspomniany wyżej artykuł i zawarte w nim informacje w znacznej części nie odpowiada prawdzie i w związku z tym skierowane zostało do redaktora naczelnego Forum Akademickiego żądanie opublikowania sprostowania o treści jak poniżej.

Co ważne przed opublikowaniem artykułu, nie udzielono mi możliwości odniesienia się do zawartych w nim nieprawdziwych informacji. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 t.j. ze zm.) nakłada na dziennikarza obowiązek szczególnej staranności i rzetelności. Jak wskazuje się w orzecznictwie zbierając materiały, dziennikarz powinien umożliwić zainteresowanemu odniesienie się do wszystkich projektowanych w przyszłej publikacji zarzutów oraz do wszystkich aspektów problemu, które zamierza poruszyć (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2017 r., I CSK 245/16, Legalis). Tymczasem moje liczne prośby skierowane do redaktora naczelnego Pana Piotra Kieracińskiego nie zostały uwzględnione. Jeśli natomiast chodzi o prośby skierowane do redaktora Pana Marka Wrońskiego, to pozostały one bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Należy w tym miejscu wskazać, że redaktor Pan Marek Wroński unikał kontaktu ze mną jako osobą zainteresowaną, a kontaktował się z Panem Łukaszem Kołodziejem, a więc osobą trzecią niezwiązaną z treścią publikacji. O kontaktach tych świadczy fakt, iż pismo skierowane jedynie do wiadomości redaktora Pana Marka Wrońskiego zostało udostępnione przez Pana Łukasza Kołodzieja w internecie (https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/cenzura-prewencyjna-wg-pana-cygnara). Istotnym jest przy tym to, że Pan Łukasz Kołodziej jest osobą skonfliktowaną z Uczelnią i z wieloma jej pracownikami. Jest on także stroną pozwaną w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych Uczelni.

W mojej ocenie przedmiotowy artykuł wpisuje się w szereg nasilonych w ostatnim czasie ataków pod adresem Uczelni, jej Władz oraz pracowników, które mogą mieć na celu naruszenie ich dobrego imienia.


REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

komunikat nr3 209

komunikat nr3 210

komunikat nr3 211

komunikat nr3 212

komunikat nr3 213

komunikat nr3 214

komunikat nr3 215

komunikat nr3 216