19 lipca 2019 roku w Auli PWSZ w Nowym Sączu im. prof. Andrzeja Bałandy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia Absolwentom Instytutu Pedagogicznego PWSZ.

Gratulacje Absolwentom zgromadzonym na uroczystości rozdania dyplomów złożyła Pani dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, oraz Pani dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu Pedagogicznego i Pani mgr Bogusława Gaweł Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego, która wystąpiła w roli prowadzącej tę podniosłą uroczystość.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział także Zastępcy Dyrektorów Instytutu Ekonomicznego dr Honorata Trzcińska i Instytutu Kultury Fizycznej dr Katarzyna Zwolińska-Mirek, kierownicy zakładów Instytutu Pedagogicznego, profesorowie, wykładowcy, pracownicy administracyjni i obsługi. Również przybyli zaproszeni goście: Pan Artur Czarnecki W-ce Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Pan Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Pan Czesław Baraniecki – Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Teresa Jarosz-Ligaszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, Pan Jan Reszkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „MADA” w Nowym Sączu, Pan Ryszard Wasiluk Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

W uroczystości uczestniczyło 135 Absolwentów, a wśród nich:

26 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 17 w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, 28 – w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i mediacji, 18 – pracy kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej.

14 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika pierwszego stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną.

14 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

13 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika drugiego stopnia w zakresie specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

5 Absolwentów studiów stacjonarnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia w zakresie specjalności sztuki wizualne z grafiką projektową.

W imieniu Absolwentów podziękowania i życzenia składali: Pan lic. Artur Filip, , Pani lic. Barbara Kunicka, Pani lic. Aneta Wójcik, Pani mgr Magdalena Palacz, Pani mgr Sylwia Skrzypiec.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych i osobistych.