Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Mechatronika.
Inicjatywa złożenia wniosku do MNiSW zrodziła się po konsultacjach ze studentami Instytutu Technicznego, którzy wypowiedzieli się w przeprowadzonych ankietach na temat chęci podjęcia przez nich dalszej edukacji, a także po analizie zapotrzebowania jakie istnieje na rynku pracy. Jest to bardzo dobra informacja przede wszystkim dla studentów i absolwentów studiów pierwszego stopnia w Instytucie Technicznym, którzy już od semestru letniego 2016/17 będą mieli możliwość kontynuacji kształcenia na kolejnym kierunku studiów drugiego stopnia. Edukacja będzie trwała 3 semestry.

Program studiów został opracowany przez zespół pod kierownictwem dr inż. Anny Kochanek – Zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego i przewiduje prowadzenie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W związku z praktycznym profilem kształcenia studenci będą uczestniczyć w zajęciach o charakterze praktycznym, czyli laboratoriach, projektach, seminariach i warsztatach. Zrealizują również program praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach o profilu działania zbieżnym z wybraną specjalnością. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą jedną spośród dwóch specjalności: mechatronikę pojazdów i maszyn roboczych lub mechatronikę w systemach produkcyjnych.

Studenci mają do dyspozycji doskonale wyposażone laboratoria, pracownie i sale dydaktyczne, w których będą doskonalić umiejętności i zdobywać wiedzę z zakresu mechatroniki, będącą interdyscyplinarną dziedziną nauki, stanowiącą połączenie mechaniki, informatyki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.