Jak co roku studenci II roku kierunku Wychowanie Fizyczne i kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne odbywają zajęcia praktyczne na stokach narciarskich.

Tym razem obóz ma miejsce w Tyliczu i studenci doskonalą swoje umiejętności pod okiem nauczycieli akademickich Instytutu Kultury Fizycznej.

 

Student

Data ogłoszenia 10.02.2021 r.

 

KONKURS nr 2/2021 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen – co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2021 r. – 12

 

UWAGA: obowiązuje średnia ocen za semestr zimowy 2020/21. Prosimy przed złożeniem wniosku uzyskać opinię dyrektora instytutu, kontaktując się z sekretariatem swojego instytutu.

 

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, wnioski zaopiniowane uprzednio przez dyrektora instytutu z ewentualnymi załącznikami wyjątkowo prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12 kwietnia 2021 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wniosek studenta 2021 (WORD)

kom nr2 2021 2 1

kom nr2 2021 22

kom nr2 2021 33

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Zainspiruj się Chinami".

Czekają atrakcyjne nagrody.

 

konkus fotograficzny zsch

 Na plakacie powyżej: nocene zdjęcie wielokondygnacyjnej, bogato zdobionej i oświetlonej wieży - pagody oraz napis: "Konkurs fotograficzny - Zainpsiruj się Chinami", Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu; www.pwsz edu-ns.edu.pl/ijo

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu, jest:

  1. promowanie kultury Chin,
  2. rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania kulturą Azji,
  3. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników w dziedzinie fotografii,
  4. zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata.

 Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez uczestników konkursu.

Zdjęcia nie muszą być wykonane na terenie Chin, mają one być zainspirowane tamtejszą kulturą.

 Fotografie, wraz z formularzem rejestracyjnym, należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny: Zainspiruj się Chinami”.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Formularz rejestracyjny

Podsumowanie minionego roku i kończącego się semestru zimowego – inwestycje (te już realizowane oraz planowane), nauka w dobie pandemii, a także bliższe i dalsze plany Uczelni – to tematy konferencji prasowej władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, która odbyła się (21 stycznia 2021 roku) w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy.

Rektor Uczelni – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – mówił o wyzwaniach, przed jakimi stanęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w związku z pandemią koronawirusa. Pomimo trudności, Uczelnia wciąż się rozwija, oferując obecnie: 18 kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), 6 – drugiego stopnia (magisterskie), a także 2 – 5-letnie, jednolite studia magisterskie. W ciągu ostatnich 5 lat uruchomiono aż 12 nowych kierunków studiów, w tym 3 w roku akademickim 2020/2021, a o zgodę na utworzenie kolejnych 3 planuje ubiegać się w najbliższych miesiącach. Uczelnia dba również o systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej i badawczej, na co w minionym roku przeznaczyła aż 2,5 mln zł.

O większy prestiż

JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podkreślił, że ambicją Uczelni jest poddać się procesowi parametryzacji w ciągu najbliższych lat, co z jednej strony pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na badania naukowe, a z drugiej z pewnością przyczyni się do podniesienia prestiżu i umocnienia pozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na rynku edukacyjnym w subregionie.

Planowanie tego przedsięwzięcia możliwe jest dzięki systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje kadrze badawczo-dydaktycznej. W minionych 5 latach aż 39 pracowników uzyskało stopnie i tytuły naukowe, z czego w samym roku akademickim 2019/2020 było to 7 osób: 1 – profesora, 3 – doktora habilitowanego i 3 – doktora. W kolejnym roku akademickim 10 nauczycieli miało otwarte przewody doktorskie, a 3 z nich obecnie posiada już stopień doktora. Dla około 70% kadry akademickiej Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

Inwestycje

Wiele miejsca w swojej wypowiedzi JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ poświęcił inwestycjom. Spośród wszystkich obiektów Uczelni jak dotąd własnej siedziby nie posiada jeszcze Instytut Ekonomiczny. Obecnie zajęcia odbywają się w części budynku przy ul. Jagiellońskiej, popularnie zwanym „Ciuciubabką”, użyczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wieloletnie zabiegi Uczelni, zmierzające do wybudowania samodzielnego obiektu Instytutu Ekonomicznego, zwieńczone zostały w 2020 roku. W listopadzie rozpoczęła się budowa gmachu przy Al. Wolności, który ma być oddany do użytku w kwietniu 2022 roku, a na wiosnę tego roku planowane jest wmurowanie aktu erekcyjnego.

Ponad 1,8 mln zł Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała na wykonanie nadbudowy Domu Studenta, która ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji akademik będzie dysponować 26 dodatkowymi miejscami. Uczelnia posiada także koncepcję rozbudowy Instytutu Pedagogicznego, a na swoją kolej czeka Instytut Techniczny, którego rozbudowa konieczna jest z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych kształceniem w nim studentów i realizację szerokich planów badawczych.

Zajęcia w czasie pandemii

Prorektor ds. studenckich i kształcenia – dr Halina Potok wróciła do zagadnienia kształcenia online, wymuszonego pandemią Covid-19. Informatycy Uczelni w krótkim czasie skonfigurowali sieć do nauki zdalnej i zajęcia prowadzone są na dwóch platformach. Nauczyciele akademiccy podejmują wszelkie starania, aby edukacja odbywała się na najwyższym poziomie.

Ze względu na specyfikę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zajęcia prowadzone są w trzech formach kształcenia: nauka stacjonarna, hybrydowa (mieszana) i w pełni zdalna. Pierwsza z nich dotyczy studentów Instytutu Zdrowia, Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego, w których charakter studiów wymusza, by zajęcia realizowane były w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta, w związku z czym student nie może uzyskać pewnych umiejętności w drodze kształcenia zdalnego.

Prorektor dr Halina Potok podkreśliła, że dzięki bardzo dobrej współpracy Uczelni z rozmaitymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, studenci - mimo obecnych trudności - mogą odbywać praktyki, w efekcie nie mają problemu z realizacją programu studiów.

Organizacja nadchodzącego semestru letniego zależeć będzie zasadniczo od sytuacji epidemicznej, ale wszyscy podkreślają, że bezpośredni kontakt nauczyciela i studenta jest nie do przecenienia i nie do zastąpienia przez nauczanie zdalne.

W Instytucie Technicznym trwa aktualnie rekrutacja na studia magisterskie na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Uczelnia otrzymała również 1,8 mln zł subwencji na kształcenie kadr medycznych i okołomedycznych, a także 200 tys. zł na zwiększenie jej potencjału do zdalnego nauczania.

Ekostrateg, Interreg i Erasmus+

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel podkreślił, że trudny czas pandemii nie zawiesił szeroko rozwiniętej działalności badawczej Uczelni. Dowodem na to jest przede wszystkim nagroda Ekostrateg 2020, przyznana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, będąca pokłosiem udanej współpracy naukowo-badawczej Uczelni z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kadra naukowa Uczelni aktywnie włącza się także w działania służące ochronie środowiska i ekologii. Efektem tego stało się otwarcie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu (10 września 2020 roku) nowoczesnego laboratorium, będącego pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Prorektor dr Marek Reichel przypomniał także, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wraz z Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja) realizuje międzynarodowy projekt pod nazwą „Podróżowanie bez granic”, dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, dotyczący promocji terenów przygranicznych po stronie słowackiej i polskiej, którego jednym z głównych efektów będzie kompleksowe opracowanie strony internetowej.

Pomimo trwającej od wielu miesięcy pandemii, Uczelnia nie zrezygnowała całkowicie z międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus+. Mobilność studentów i pracowników była realizowana z zachowaniem przepisów sanitarnych obowiązujących w danym kraju. Do przykładów takich działań należą: realizacja mobilności pracowników do uczelni i placówek partnerskich na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. Studenci odbywali studia w uczelniach partnerskich w Hiszpanii i Portugalii, gdzie kształcenie było prowadzone hybrydowo. Wyjechali także na praktyki zagraniczne do instytucji z branży turystycznej, do przedsiębiorstw produkcyjnych czy placówek opieki zdrowotnej w krajach takich, jak: Grecja, Turcja, Niemcy, Irlandia czy Wielka Brytania.

Obecnie trwa nabór na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników, w ramach PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021, na co Uczelnia otrzymała grant w kwocie 157 505,00 euro oraz grant Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój) na finansowanie mobilności dla studentów w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w kwocie 145 044,00 zł. W grudniu 2020 roku, w wyniku złożonego wniosku do Komisji Europejskiej, Uczelnia uzyskała też Kartę Erasmus University Charter na lata 2021-2027, która uprawnia do corocznego wnioskowania o granty na realizację mobilności studentów i pracowników.

Pomimo niesprzyjającego czasu pandemicznego, wymuszającego chociażby modyfikację dotychczasowego modelu nauczania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w minionym roku nie tylko z powodzeniem kontynuowała dotychczasowe przedsięwzięcia naukowe, badawcze czy inwestycyjne, ale jednocześnie podjęła kolejne kroki, by kształcenie studentów i troska o rozwój kadry były jak najbardziej wszechstronne, nowoczesne oraz efektywne.

Na zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok

20210121 110454

Na pierwszym zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Tomasz Zacłona

Na drugim zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok

20210121 11045520210121 110612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trzech zdjęciach poniżej: budowa nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego, przy Alejach Wolności w Nowym Sączu

20210121 10432520210121 113908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa IE Panorama1 

 

 Poniżej: dyplom - certyfikat dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - Ekostrateg 2020 od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Kapituły programu, z gratulacjami

Certyfikat PWSZ Nowy Scz 1

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że PWSZ w Nowym Sączu została laureatem nagrody Ekostrateg 2020, przyznawanej przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
Nagroda Ekostrateg w formie statuetki i certyfikatu ma wymiar szczególny. Przyznawana jest przez autorytety naukowe, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów oraz praktyków-przedsiębiorców.
Jest to ogromne wyróżnienie dla uczelni przygotowującej kadry współpracujące z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przyznanie nagrody zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorcom i partnerom z obszaru przemysłu,
z którymi współpracujemy nie tylko w ramach kształcenia, ale również prowadzimy wspólne działania naukowo-badawcze. Kadra naukowa i studenci PWSZ w Nowym Sączu aktywnie włączają się w działania służące ochronie środowiska i ekologii, co jest naszym wspólnym wyzwaniem w obecnej sytuacji. Efektem tych działań jest otwarcie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu (10 września 2020 r.) nowoczesnego laboratorium, będącego pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego nasza Uczelnia jest partnerem. Uzyskanie przez laboratorium badawcze MPEC akredytacji przyczyni się do wzrostu wiarygodności wyników badań, a także jest elementem walki o czyste powietrze również w Nowym Sączu. Ponadto warto tu również wskazać, że pracownicy dydaktyczni PWSZ w Nowym Sączu dzięki tym działaniom mają możliwość zwiększenia swojego rozwoju naukowego, poprzez m.in. publikacje naukowe oraz wzrost kompetencji zawodowych, co jednocześnie wpływa na rozwój Uczelni.
Każda  nagroda i wyróżnienie uzyskane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu potwierdza, że wyznaczone i co ważniejsze – realizowane przez Uczelnię programy rozwoju spotykają się z pozytywnym przyjęciem naszych potencjalnych odbiorców, czyli absolwentów szkół średnich oraz instytucji takich jak Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Certyfikat PWSZ Nowy Scz 1IMG 2546

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla studentów naszej uczelni on-line na platformie MS Teams

w środę 27 stycznia 2021 r. o godz. 9:30

pt. "Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni".

 

Szkolenie poprowadzi pani Monika Jabłońska,

doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu).

 

Aby wziąć udział prosimy o przesłanie e-mail z taką informacją

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 stycznia do godz. 20:00.

 

Zapraszamy szczególnie studentów z ostatniego roku studiów.

Naprawdę warto !

abk logo

 

 

Szkolenie w ramach trwałości projekt pn. „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów

PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”.

fe power poziom pl 1 rgb

 

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ wraz z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu reprezentowaną przez dr Renatę Żabecką-Chowaniec podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli Państwu zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na Państwa prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli w PWSZ w dniu 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 t.j.) o ile nie złożą w Dziale Finansowo-Płacowym oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni w PWSZ po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia w PWSZ z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze je do PPK na ich wniosek. Wniosek, o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, na rzecz osób, które ukończyły 55 rok życia składa się w Dziale Finansowo-Płacowym.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej. Natomiast, osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce DLA PRACOWNIKA (Druki do pobrania: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)) https://pwsz-ns.edu.pl/dla-pracownika/druki-do-pobrania#pracownicze-plany-kapita%C5%82owe-ppk.
W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Finansowo-Płacowego.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy,
po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia
(np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Przekazujemy Państwu link do Webcastu:

,

który traktowany jest jako obowiązkowa prezentacja/szkolenie dla każdego Pracownika Uczelni w celu przekazania niezbędnej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania PPK. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Pracownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową informację potwierdzającą zapoznanie się z prezentacją/szkoleniem do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski, oświadczenia i deklaracje należy składać w formie pisemnej w Dziale Finansowo-Płacowym do dnia 26 lutego 2021 r.

W związku z panującą epidemią, dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uczelni w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dział Finansowo-Płacowy PPK".

Pytania dotyczące PPK oraz informację potwierdzającą zapoznanie się z prezentacją/szkoleniem odnośnie zasad funkcjonowania PPK proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Utworzonym w Uczelni Pracowniczym Planem Kapitałowym zajmuję się mgr Katarzyna Łęczycka, tel 18 547 56 03 (wew. 202), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ oraz w plikach znajdujących się poniżej.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK w PKO TFI S.A pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

 

Więcej informacji:

Co powinien wiedzieć pracownik o PPK

PKO TFI prezentacja PPK SFP

PKO zniżki dla Pracowników

TFI PPK Onepager

 

komunikat nr1 2021 11

komunikat nr1 2021 22

komunikat nr1 2021 33

W dniu 30 grudnia 2020 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podpisał porozumienie o współpracy z Panem Januszem Kelles-Krauz, przedstawicielem NZOZ "KELLES". Głównym celem współpracy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, odpowiadającemu potrzebom rynku pracy. Z uwagi na charakter działań, skierowanych przede wszystkim do Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia, udział w przygotowaniu i podpisaniu umowy brała również Pani Dyrektor IKF dr Katarzyna Zwolińska-Mirek.

Podjęcie wszelkich działań, przyczyniać się będzie do efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie procesu rehabilitacji i fizjoterapii. Studenci będą mogli również wykorzystać cenne doświadczenie praktyczne i wiedzę w procesie przygotowania prac dyplomowych. Od nowego roku przewiduje się realizację praktyk studenckich oraz ćwiczeń klinicznych w NZOZ "KELLES". Możliwe będzie także uzgadnianie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z przedsiębiorcą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni, a także konsultowanie modyfikacji mających na celu dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i konsultowanie efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunków studiów realizowanych w PWSZ.

Przedmiotem porozumienia jest również współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych i badań naukowych, wymiana doświadczeń, know-how oraz informacji naukowych. Współpraca obejmuje zatem prowadzenie działań, umożliwiających rozwój naukowy i zawodowy pracowników Uczelni, a także publikacje naukowe.