Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu od kilku lat niezwykle silnie rozwija się i rozszerza współpracę w regionie i nie tylko. O obecnej sytuacji i dotychczasowych dokonaniach uczelni opowiada rektor prof. dr inż. Mariusz Cygnar.

Dorota Solczak: - Uczelnia na VII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Olsztynie otrzymała nagrodę Lider Rozwoju Regionalnego 2019. Czy był to kolejny impuls do współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym?

Mariusz Cygnar: - Zdecydowanie tak, staramy się ciągle poszerzać obszar naszych działań nie tylko w ramach podnoszenia jakości kształcenia, ale poszukiwania partnerów do realizacji projektów badawczych. W chwili obecnej koncentrujemy się na dwóch projektach badawczych z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Pierwszy z nich, m.in. z Akademią Wojsk Lądowych i Politechniką Częstochowską oraz partnerem biznesowym, ma celu wyposażenie uczelni w komorę hiperbaryczną. Terapia wykorzystująca tlen dostarczany pod wysokim ciśnieniem okazuje się skuteczna w leczeniu wielu schorzeń. Drugi projekt dotyczy obszaru balneologii, który będzie realizowany we współpracy z Uzdrowiskiem Krynica – Żegiestów. Do tej pory nikt w Polsce nie zajmował się pozytywnym wpływem wód uzdrowiskowych na układ krążenia kuracjuszy. Do programu w niedługim czasie dołączy także krynicki szpital, ze względu na potrzebę uzupełnienia zespołu badawczego o kadrę medyczną. Efektem będzie centrum badawczo – rozwojowe przy uzdrowisku, dające możliwość dodatkowego wsparcia dla studentów w ich projektach związanych z pracami dyplomowymi, ale również pracownikom Uczelni umożliwienie dalszego rozwoju naukowego.

DS.: - Sprawą bardzo często poruszaną jest kwestia ekologii. Czy PWSZ w Nowym Sączu odpowiada również na wyzwania związane z tą tematyką?

MC.: - Można powiedzieć, że jest to dla nas pewnym priorytetem. Uczelnia współpracuje z Sądeckimi Wodociągami, gdzie wspólnie prowadzimy badania w obszarze analiz oddziaływania użytkowego składowisk odpadów komunalnych na środowisko wodne. Wynikiem działań jest szereg opracowań badawczych, które wykorzystywane są do realizacji prac dyplomowych studentów. Obecnie w ramach realizowanego przez MPEC w Nowym Sączu projektu pt.: „Modernizacja laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej” odpowiadamy za kapitał intelektualny. W ramach tego programu uczelnia ma wspierać partnera biznesowego swoją wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i badawczym.

DS.: -Jednym z najważniejszych aspektów każdej uczelni jest jakość oferowanego przez nią kształcenia. PWSZ w Nowym Sączu nieustannie ją podnosi w ramach swojej strategii rozwoju oraz prowadzonego projektu. Czym się on charakteryzuje?

MC.: - Od dwóch lat jesteśmy zaangażowani w ramach Zintegrowanego projektu podnoszenia jakości kształcenia w uczelni. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie ok. 4 mln złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to program dedykowany zarówno studentom, jak i kadrze badawczo – dydaktycznej. Realizowane zadania mają na celu uaktywnienie studentów i nauczycieli akademickich do szerszej pracy na rzecz ich rozwoju. Studenci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach i warsztatach, gdzie uzyskują dodatkowe umiejętności praktyczne i szersze kwalifikacje do wykonywania przyszłego zawodu. Pracownicy uczelni natomiast korzystają z dedykowanych kursów i szkoleń poszerzających wiedzę praktyczną, co w konsekwencji przekłada się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Należy podkreślić, że realizowany projekt uwzględnia wszystkie kierunki kształcenia prowadzone w naszej Uczelni.

DS.: -Państwa obecne poczynania są wynikiem czteroletniej pracy kończącej się właśnie kadencji władz uczelni. Jak wyglądała ta droga do sukcesu?

MC.: - Przede wszystkim, nasze kierunki studiów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Każdorazowo przed uruchomieniem nowego kierunku konsultujemy się ze środowiskiem lokalnym m.in.: z Radą Zatrudnienia Powiatowego Rynku Pracy, Radą Zatrudnienia Miejskiego Rynku Pracy i innymi związkami pracodawców w naszym regionie. Bardzo często biorą oni również udział w procesie decyzyjnym, czy dany kierunek studiów jest zasadny bądź nie. Od 2016 roku powołaliśmy dziesięć kierunków, z czego pięć magisterskich. Wszystkie z nich są odpowiedzią na obecne potrzeby młodych ludzi, o czym świadczy poziom rekrutacji na pierwszy rok. Mamy świadomość niżu demograficznego, jednak w naszym przypadku nie jest to odczuwalne na liczbie studentów rozpoczynających studia, gdyż z roku na rok ten wskaźnik wzrasta. Ponadto nasza oferta odpowiada ministerialnemu rankingowi kluczowych dziesięć kierunków, aż sześć z nich znajduje się w naszej ofercie kształcenia. Teraz czekamy na decyzję w kwestii uruchomienia kolejnych pięciu kierunków od roku akademickiego 2020/21.

Po drugie, systematycznie rozwijamy infrastrukturę naukowo – badawczą, otwieramy kolejne laboratoria, które mają zapewnić właściwe przygotowanie absolwentów. W ramach wcześniej przywołanego zintegrowanego programu około jednego miliona złotych jest przeznaczone na rozbudowę zaplecza badawczego dla różnych kierunków studiów w każdym instytucie. Niedawno otworzyliśmy niezwykle kosztowne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej za kwotę ok. 8 mln zł (5 mln z własnych środków, pozostałe z dofinansowania Ministerstwa Zdrowia na doposażenie). Ze względu na coraz większe potrzeby lokalowe, niezbędnym są kolejne inwestycje. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczynamy budowę nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego. Pracujemy także nad rozbudową Instytutów: Technicznego i Pedagogicznego. Chciałbym również podkreślić ostatnie bardzo ważne osiągniecie jakim jest wpisanie wydawnictwa naukowego Uczelni na listę ministerialną publikujących wysoko punktowane monografie naukowe. Jesteśmy w gronie tylko sześciu państwowych uczelni zawodowych, które zostały dostrzeżone i uhonorowane tym wyróżnieniem.

Źródło: http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/synergia-rozwoju/