Jakość wody

Kampus Dydaktyczno-Sportowy informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań, woda na pływalni oraz w jacuzzi spełnia wymogi określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r. poz.2016).

Woda z basenu i jacuzzi  jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

 Zbiorcza roczna ocena pływalni przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

   PARAMETRY WODY W DNIU POBORU  18.06.2021 r.
   BADANY PARAMETR WYNIKI
      PŁYWALNIA 
        WANNA Z HYDROMASAŻEM 
 Chlor  0,55 mg/l  0,55 mg/l
 pH 6,9 6,9
Liczba Escherichia coli ( jtk/100 ml ) 0 0
Liczba Pseudomonas Aeruginosa
( jtk/ml ) 
0 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 st. po 48h ( jtk/ml ) 0 0
Mętność ( NTU ) w normie w normie
Chloroform (mg/l ) w normie w normie
THM (mg/l) w normie w normie
Azotany (mg/l) w normie w normie
Utlenialność (mg/l) w normie w normie

 Badania przeprowadziła firma JARS - badania wody