Open Access (Otwarty Dostęp) – wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich.

 

Wybrane źródła dostępne w ramach open access

Polskie otwarte zasoby edukacyjne wybranych instytucji :

 

Wyszukiwarki publikacji Open Access :

Google Books – wyszukiwarka książek

Portal Czasopism Naukowych UJ

Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Platforma Otwartej Nauki

e-Publikacje Nauki Polskiej - zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin.

Otwórz Książkę - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

DOAB - Directory of Open Access Books

Open Access eBooks - wielodziedzinowa baza książek.

CEEOL - publikacje z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych (czasopisma i książki) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Duke University Press - academic publisher of books and journals across humanities, social sciences, and more.

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2018

Google Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych

SCIRUS - wyszukiwarka stron o tematyce naukowej, znajduje nazwiska badaczy, informacje o najnowszych badaniach naukowych, zapewnia dostęp do wielu książek, czasopism, recenzji, patentów. Eliminuje strony, które nie posiadają statusu naukowego.

Hindawi - przeszło 200 tytułów czasopism open access z zakresu wielu dyscyplin naukowych.

Internet Public Library - elektroniczne wersje czasopism z całego świata.

Lista Filadelfijska - lista czasopisma naukowych indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej.

Directory of Open Access Journals - baza czasopism naukowych.

HighWire - baza pełnotekstowych czasopism naukowych.

Electronic Journals - elektroniczne wydania czasopism.

SPORT - bibliograficzno-pełnotekstowa baza zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu.

Free Medical Journals - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

BMC - czasopisma z dziedziny medycyny, biomedycyny, fizyki, matematyki.

BioMedCentral - baza pełno tekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

Wydawnictwo Termedia - czasopisma medyczne.

PUBMed Central - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

Global Family Doctor - baza medyczna.

arXiv.org - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły z zakresu fizyki, matematyki, informatyki.

Theoretical Economics - baza pełnotekstowych artykułów z zakresu nauk ekonomicznych.

BazEkon - baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Contemporary Economics - czasopismo z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania, ekonomii.

Versita - wydawca książek i czasopism naukowych. Wydaje ponad 350 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Obecnie jest częścią grupy wydawniczej De Gruyter.

European Mathematical Information Service EMIS (Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny) - pełne teksty czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej, materiały konferencyjne, monografie, konspekty wykładów.

Open J-Gate - baza indeksująca czasopisma elektroniczne z różnych dziedzin.

Bazy danych Biblioteki Narodowej - bibliografia narodowa i bibliografie specjalne, katalogi centralne, zbiory specjalne.

Czasopisma AGH - pełne teksty artykułów zamieszczanych w czasopismach elektronicznych wydawanych przez Akademię Górniczo – Hutniczą.

BAZTECH - bibliograficzna baza abstraktowa o zawartości polskich czasopism technicznych.

Czytelnia Czasopism - pełne treści czasopism wydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Bazhum - baza bibliograficzna rejestrująca zawartość czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Portal Nauka Polska - źródło wiedzy o ludziach nauki, instytucjach naukowych, prowadzonych badaniach, konferencjach, wystawach

POLONA - cyfrowa biblioteka

Baza pełnotekstowa (e-książki) - kolekcja książek naukowych udostępnianych przez autorów na licencjach Creative Commons.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - zasoby polskich bibliotek cyfrowych.

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO - informacja o zasobach wielu polskich bibliotek naukowych.

Repozytoria naukowe :