Biblioteka jest jednostką ogólnouczelnianą. Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni poprzez zapewnienie dostępu do źródeł informacji, niezbędnych do realizacji tych procesów, a także udział w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania i korzystania z wszelkiego rodzaju potrzebnych informacji.

biblioteka1

Swoją misję Biblioteka wypełnia poprzez dążenie do realizacji następujących celów:

  • Sukcesywne powiększanie zbiorów w zakresie kierunków i specjalności prowadzonych w Uczelni oraz w zakresie indywidualnych zainteresowań studentów, w celu rozwijania ich wiedzy.
  • Sprawna i szybka informacja o zbiorach Biblioteki Uczelnianej poprzez katalog OPAC dostępny w sieci.Informacja o zbiorach dostępnych w innych bibliotekach oraz o różnego rodzaju zewnętrznych źródłach informacji.
  • Informacja o profesjonalnych źródłach informacji dostępnych poprzez sieć.Zapewnienie fachowej, miłej i pomocnej obsługi.
  • Zapewnienie czytelnikom wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych Prowadzenie automatycznych wypożyczeń z możliwością elektronicznej rezerwacji poszukiwanych materiałów.Prowadzenie usług w zakresie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Zapewnienie dostępności Biblioteki w godzinach dogodnych dla wszystkich studentów.Rozbudowanie systemu przysposobienia bibliotecznego dla studentów w celu ich lepszego przygotowania do korzystania z dostępnych w Bibliotece Uczelnianej i poza nią źródeł informacji.

biblioteka2012 2

Zbiory biblioteczne to przeszło 70 tysięcy woluminów zbiorów zwartych i zbiorów specjalnych (kasety magnetofonowe, kasety video, CD–ROM-y, płyty DVD, filmy, mapy) oraz blisko 100 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym 14 obcojęzycznych. Zbiory związane są tematycznie z licznymi specjalnościami kształcenia w uczelni. Księgozbiór biblioteki oprócz literatury z zakresu przedmiotów nauczania obejmuje także literaturę uzupełniającą, która ułatwia pisanie prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służy indywidualnemu poszerzaniu wiedzy z wybranych dziedzin nauki. Pracownicy Biblioteki sporządzają z wybranych artykułów z czasopism naukowych "kartotekę zagadnieniową", co bardzo ułatwia czytelnikom poszukiwanie materiałów na wybrany temat, oszczędzając jednocześnie czas wyszukiwania.

Zasady funkcjonowania Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny dostępny na stronie internetowej.

Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Poznańskich Bibliotek Naukowych i dzięki uczestnictwu w tym konsorcjum użytkownicy uzyskali dostęp do pełnotekstowych baz danych online w ramach projektu Electronic Information for Libraries. Bazy danych obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne, nauki techniczne, nauki medyczne, informatykę i wiele innych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci mogą korzystać z tych źródeł nie tylko z komputerów uczelnianych, ale także z komputerów domowych.

Czytelnicy mogą korzystać także z Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach programu realizowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to zasoby licencyjne dostępne bezpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach tego programu Biblioteka posiada sieciowy dostęp do pełnych tekstów artykułów z wielu tysięcy czasopism naukowych.

Biblioteka jest kompletnie zautomatyzowana i pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB. Posiada elektroniczny katalog, dostępny w sieci, automatyczny system wypożyczeń oraz możliwości zdalnej rezerwacji wybranych pozycji książkowych. Z poziomu katalogu każdy zarejestrowany czytelnik posiada możliwość sprawdzenia stanu swojego konta (listy wypożyczonych pozycji oraz terminu zwrotu), może także prolongować pożyczoną pozycję bez konieczności przyjścia do biblioteki. Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece otrzymują na swoje konta mailowe informacje przypominające o terminie zwrotu.

W lutym 2012 roku dokonano migracji systemu bibliotecznego do wersji MARC 21. Jest to najnowsza wersja systemu. PROLIB M21, funkcjonując w standardach obowiązujących w prestiżowych bibliotekach naukowych całego świata stwarza możliwość importu rekordów bibliograficznych z baz innych bibliotek, dzięki specjalnemu protokołowi klient-serwer Z 39.50.

W Bibliotece funkcjonuje system Wypożyczeń Międzybibliotecznych, który umożliwia sprowadzenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych pozycji, które znajdują się w zbiorach innych polskich bibliotek naukowych. Dotyczy to pozycji książkowych, których Biblioteka z różnych względów (wyczerpany nakład, starsze wydanie) nie może zakupić. Wielu pracowników korzysta z tej możliwości.

biblioteka komputery

Od roku akademickiego 2008/2009 nowa siedzibą Biblioteki jest budynek o dużej powierzchni przy ul. Al. Wolności 40. Dysponuje on przestronnymi pomieszczeniami stwarzającymi odpowiednie warunki do pracy indywidualnej. Biblioteka dysponuje łącznie 100 miejscami dla czytelników w bibliotece centralnej i filiach oraz 25 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Istnieje również możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego (WI-FI).

Godziny otwarcia Biblioteki dostosowane są do harmonogramu zajęć studentów stacjonarnych i niestacjonarnych- Biblioteka jest czynna także w soboty. Użytkownicy posiadają wolny dostęp do księgozbioru, z którego mogą oni korzystać na miejscu, co czyni bibliotekę miejscem przyjaznym i otwartym. Oprócz biblioteki centralnej funkcjonują dwie filie biblioteczne, w Instytucie Pedagogicznym i Instytucie Języków Obcych.