2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

 1. Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Na studia pierwszego stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2018/2020 do roku akademickiego 2022/2023.
 3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne.
 4. Na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia drugiego stopnia listę rankingową kandydatów, tworzy się biorąc pod uwagą końcową ocenę uwzględnioną na dyplomie ukończonego kierunku studiów dla kandydatów, którzy uzyskali: tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych nienależących do obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu lub obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji, listę rankingową pozostałych kandydatów tworzy się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym.
 5. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:

  1) w grupie zajęć specjalizacyjnych w zakresie: Terapia pedagogiczna i logopedia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

      a) na kierunku „Pedagogika” i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,

      b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych i posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela – kandydaci przystępują do rozmowy    
          kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów;

  2) w pozostałych grupach zajęć specjalizacyjnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów:

      a) na kierunku „Pedagogika”,

      b) na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mają obowiązek w trakcie studiów drugiego   
          stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nie objętych planem studiów.

  Na kierunku Pedagogika, kandydatów, o których mowa w pkt 1a i 2a (patrz wyżej) przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen ze studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich określoną w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

  Natomiast kandydatów, o których mowa w pkt 1b i 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: ocenę na dyplomie ukończenia studiów, ocenę uzyskaną
  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat:

      a) miejsca pedagogiki i jej subdyscyplin w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami,

      b) prawidłowości dotyczących funkcjonowania grup społecznych, ich klasyfikacji, struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym obszarze,

      c) procesów komunikacji interpersonalnej,

      d) organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i medialnych, a także umiejętnością sformułowania i uzasadnienia własnej opinii o zakresie i praktycznym znaczeniu   
          praktyk zawodowych.

 6. Na studia drugiego stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, listę rankingową tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Kandydat musi posiadać tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.
 7. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w drugiej połowie czerwca br. w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.
 8. Warunkiem przyjęcia kandydata na listę studentów I roku w roku akademickim 2019/2020 jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej w terminie ustalonym w Zarządzeniu Rektora, przystąpienie do egzaminu wstępnego (dotyczy jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika /przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"/, Wychowanie fizyczne jak również na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw) i rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika).
 9. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu "Logopedii i terapii pedagogicznej"), Fizjoterapia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Komisję Rekrutacyjną - wykaz placówek realizujących badania).
 10. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:  https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja
 11. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.
 12. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

1. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki "Mechatronika" oraz "Zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr 63/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek "Informatyka" przeprowadzona będzie zgodnie z zapisami Uchwały Nr 69/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2018 r.

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w późniejszym terminie w zakładce Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.

3. O przyjęcie na studia trzysemestralne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na kierunek:

1) Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w obszarach:

a) nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,

b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia.

2) Mechatronika mogą  ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika” oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przypisanym do:

a) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika;

lub

b) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach.

3) Informatyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł: licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier kierunku studiów mieszczącego się
w obszarze:

a) nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do co najmniej jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika;

lub

b) nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka.

4. W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

5. Kandydat po dokonaniu rejestracji, składa komplet wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Mechatronika przystępuje do egzaminu wstępnego (do egzaminu wstępnego przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 13 pkt 2 i ust. 15 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm.)

 

7. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.