baner 2022.2023

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest zamieścić w systemie, podczas elektronicznej rejestracji poniższe dokumenty (a następnie po zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów złożyć do Komisji Rekrutacyjnej, w siedzibie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów):

 1. formularz rekrutacyjny, wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji - dostępny w systemie w zakładce: "Wydruki rekrutacyjne" (wygenerowany zostanie po załączeniu świadectwa dojrzałości albo kopii świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) lub inny dokument określony w art. 69 ust 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ));
 2. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) lub inny dokument określony w art. 69 ust 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz oryginał lub odpis dokumentu do wglądu;
 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Rektora w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia;
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo”, „Ratownictwo medyczne”, „Fizjoterapia”, "Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Wychowanie fizyczne”, „Dietetyka”, „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;” „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) Wykaz placówek realizujących bezpłatne badania
 5. wstępną deklarację wyboru języka obcego na kierunku "Filologia";
 6. wstępną deklarację wyboru lektoratu - dotyczy kandydatów na kierunki:
  -"Ekonomia” - studia stacjonarne i niestacjonarne,
  - "Zarządzanie” - studia stacjonarne i niestacjonarne,
  - "Filologia" - studia stacjonarne, niestacjonarne,
  - "Filologia niemiecka" - studia stacjonarne i niestacjonarne,
  - "Filologia wschodniosłowiańska" - studia stacjonarne i niestacjonarne,
  - "Lingwistyka dla biznesu" - studia stacjonarne, niestacjonarne,
  - "Dietetyka” - studia stacjonarne i niestacjonarne,
  - "Ratownictwo medyczne” - studia stacjonarne,
  - "Fizjoterapia” - studia stacjonarne,
  - "Wychowanie fizyczne”, - studia stacjonarne,
  - "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia stacjonarne;
 7. dokumenty poświadczające, iż kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w Uchwale Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023 (z późn. zm.) (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – patrz: zakładka „Rekrutacja /Akty prawne”).

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zobowiązany jest zamieścić w systemie, podczas elektronicznej rejestracji poniższe dokumenty (a następnie po zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów złożyć do Komisji Rekrutacyjnej, w siedzibie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów):

 1. formularz rekrutacyjny, wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji - dostępny w systemie w zakładce: "Wydruki rekrutacyjne (wygenerowany zostanie po załączeniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał, lub odpis do wglądu, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, pod warunkiem przedłożenia kopii dyplomu ukończenia studiów lub odpisu, w terminie 30 dni od dnia jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Rektora w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (patrz: zakładka „Rekrutacja /Opłata rekrutacyjna”);
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo” oraz „Pedagogika") Wykaz placówek realizujących bezpłatne badania
 5. oświadczenie o posiadaniu kompetencji językowych z zakresu języka obcego na poziomie, B2 EOKJ - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku: "Ekonomika i finanse przedsiębiorstw","Pedagogika", "Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów" oraz "Pielęgniarstwo";
 6. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia, oświadczenie o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie lub wyliczonej na podstawie indeksu. W przypadku złożenia oświadczenia, w trakcie składania dokumentów, suplement lub indeks należy przedłożyć Komisji – do wglądu. (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia oprócz kierunku "Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów oraz "Lingwistyka praktyczna").

 

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb.

Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

Ważne!! Na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

Zamieszczone zdjęcie drukowane będzie na pierwszej stronie formularza rekrutacyjnego (lewy górny róg) oraz umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.

 

Ponadto w przypadku kandydatów - cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - należy złożyć:

 1. kopie świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz oryginały lub odpisy dokumentów do wglądu, lub;
 2. decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia);
 3. dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą:

  a) o którym mowa w art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  b) uznany na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, lub

  c) uznany w drodze postępowania nostryfikacyjnego, lub

  d) zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

 4. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.);
 5. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Dokumenty uzyskane za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille, z zastrzeżeniem, że jeżeli uzyskanie legalizacji lub apostille jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata, Komisja Rekrutacyjna może wyjątkowo wyrazić zgodę na przedłożenie legalizacji lub apostille w terminie nie późniejszym niż w dniu wpisu na studia.

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zobowiązany jest zamieścić w systemie, podczas elektronicznej rejestracji poniższe dokumenty (a następnie po zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów złożyć do Komisji Rekrutacyjnej, w siedzibie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów):

 

 1. formularz rekrutacyjny, wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji - dostępny w systemie w zakładce: "Wydruki rekrutacyjne (wygenerowany zostanie po załączeniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał, lub odpis do wglądu, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, pod warunkiem przedłożenia kopii dyplomu ukończenia studiów lub odpisu, w terminie 30 dni od dnia jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Rektora w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (patrz: zakładka „Rekrutacja /Opłata rekrutacyjna”);
 4. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub w przypadku braku możliwości jego przedłożenia, oświadczenie o ww. średniej uwzględnionej w suplemencie lub wyliczonej na podstawie indeksu. W przypadku złożenia oświadczenia, w trakcie składania dokumentów, suplement lub indeks należy przedłożyć Komisji – do wglądu;
 5. oświadczenie o posiadaniu kompetencji językowych z zakresu języka obcego na poziomie, B2 EOKJ.

 

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb.

Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

Ważne!! Na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

Zamieszczone zdjęcie drukowane będzie na pierwszej stronie formularza rekrutacyjnego (lewy górny róg) oraz umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.

 

Ponadto w przypadku kandydatów - cudzoziemców na studia drugiego stopnia - należy złożyć:

1. dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą:

a) o którym mowa w art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) uznany na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, lub

c) uznany w drodze postępowania nostryfikacyjnego, lub

d) zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

2. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.);

3. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni.

 

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Dokumenty uzyskane za granicą należy przedłożyć wraz z legalizacją albo apostille, z zastrzeżeniem, że jeżeli uzyskanie legalizacji lub apostille jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata, Komisja Rekrutacyjna może wyjątkowo wyrazić zgodę na przedłożenie legalizacji lub apostille w terminie nie późniejszym niż w dniu wpisu na studia.

 

 

{/tabs}