rekrutacja it mgr 2021 851x315 v3

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

 

Po dokonaniu elektronicznej rejestracji Kandydaci otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. Zakwalifikowani Kandydaci składają do Komisji Rekrutacyjnej (w siedzibie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów) następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny, wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji - dostępny w systemie w zakładce: "Wydruki rekrutacyjne" (wygenerowany zostanie po załączeniu pliku dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Rektora w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (patrz: zakładka „Rekrutacja /Opłata rekrutacyjna”);
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunki: „Pielęgniarstwo”, „Ratownictwo medyczne”, „Fizjoterapia”, "Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Wychowanie fizyczne”, „Dietetyka”, „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;” „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz „Pedagogika” – studia drugiego stopnia (patrz: wykaz placówek),;
 4. oświadczenie kandydata na studia o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek: „Fizjoterapia”, "Bezpieczeństwo wewnętrzne", „Wychowanie fizyczne”,
 5. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.) – dotyczy cudzoziemców;
 6. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni – dotyczy cudzoziemców;
 7. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) lub inny dokument określony w art. 69 ust 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz oryginał lub odpis dokumentu do wglądu, lub;
 8. kopię świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz oryginały lub odpisy dokumentów do wglądu, lub;
 9. decyzję administracyjna, o której mowa w art. 93 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
 10. dokumenty poświadczające, iż kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w Uchwale Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023 (z późn. zm.) (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – patrz: zakładka „Rekrutacja /Akty prawne”);
 11. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu, lub;
 12. dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą:
 1. o którym mowa w art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. uznany na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, lub
 3. uznany w drodze postępowania nostryfikacyjnego, lub
 4. zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

     12. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub suplement, w którym uwzględniono średnią ocen ze studiów, lub indeks (do wglądu) (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia).

 

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie do Komisji Rekrutacyjnej w siedzibie Instytutu Technicznego następujących dokumentów:

 1. formularz zgłoszenia kandydata zawierający jego zdjęcie (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);
 2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej na zasadach określonych w stosownym zarządzeniu Rektora w sprawie opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (patrz: zakładka „Rekrutacja /Opłata rekrutacyjna”);
 3. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.) – dotyczy cudzoziemców;
 4. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego, a w przypadku braku powyższych dokumentów, w Uczelni zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego pozwalający cudzoziemcowi na podjęcie studiów w Uczelni – dotyczy cudzoziemców;
 5. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu, lub;
 6. dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą:
 1. o którym mowa w art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. uznany na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, lub
 3. uznany w drodze postępowania nostryfikacyjnego, lub
 4. zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia);

     7. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub suplement, w którym uwzględniono średnią ocen ze studiów, lub indeks (do wglądu).

 

Uwaga!!!

Kandydat zobowiązany jest do umieszczenia zdjęcia o wymiarach wysokość: 295 pikseli, szerokość: 236 pikseli. Maksymalny rozmiar 50 Kb. Zdjęcie powinno odzwierciedlać aktualny wizerunek kandydata, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami oraz innych rzeczy utrudniających rozpoznanie. Powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków. Twarz powinna być skierowana prosto w obiektyw aparatu i powinna zajmować 70-80% zdjęcia, owal twarzy – widoczny.

W przypadku wystąpienia problemu z zamieszczeniem zdjęcia należy dostarczyć zdjęcie na elektronicznym nośniku danych do Komisji Rekrutacyjnej.

 

{/tabs}