Studia podyplomowe są jedną z form, popularnego na świecie modelu kształcenia się przez całe życie – „LIFELONG LEARNING”.

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych, w tym poszerzanie i uaktualnianie dotychczas posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, są najważniejszą inwestycją w siebie, dającą nie tylko satysfakcję osobistą, ale także czynnikiem sprzyjającym lepszej stabilizacji na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy.

Koordynatorem studiów podyplomowych w Uczelni jest Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych: dr Agata KALINOWSKA

Do zakresu działania pełnomocnika ds. studiów podyplomowych należą zagadnienia i sprawy dotyczące między innymi:

 • koordynacji pracy instytutów w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej dla studiów podyplomowych,
 • zatwierdzania dokumentacji dotyczącej organizacji tych form kształcenia i doskonalenia,
 • sprawowania ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia podyplomowego.

 

Informacje ogólne

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe od 1999 roku. Dotychczas różne specjalności kształcenia ukończyło 2660 osób.

W uczelni studia podyplomowe prowadzą INSTYTUTY. Bezpośredni nadzór nad jakością kształcenia oraz organizacją studiów podyplomowych w instytutach, sprawują dyrektorzy instytutów.

W uczelni organizowane są następujące rodzaje studiów podyplomowych:

kwalifikacyjne:

 • dla nauczycieli – w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), w odpowiednim typie szkół i placówek, przygotowania pedagogicznego dla absolwentów szkół wyższych, którzy zamierzają zostać nauczycielami przedmiotu,
 • dla innych zawodów – w zakresie uzyskania nowych kwalifikacji lub uprawnień zawodowych - zgodnie ze standardami obowiązującymi odpowiednio dla tych zawodów.

doskonalące – służące poszerzeniu i zaktualizowaniu posiadanej wiedzy, nabyciu nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy.

Prowadzone w Uczelni studia podyplomowe są formą odpłatną. Wysokość opłat semestralnych ustala corocznie Rektor biorąc pod uwagę:

 • koszty wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych wraz z pochodnymi,
 • koszty obsługi administracyjno-technicznej wraz z pochodnymi,
 • koszty materiałów szkoleniowych, pomocy i środków dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • koszty ogólnouczelniane związane z prowadzeniem studiów przez poszczególne instytuty.

 

Akty prawne

Regulamin studiów podyplomowych

Zarządzenie w sprawie zasad dyplomowania uczestników studiów podyplomowych

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad pobierania i zwrotu opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, w roku akademickim 2020/2021

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i prowadzą do uzyskania nie mniej niż 30 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS w semestrze nie może być mniejsza niż 15.

Za podstawę określenia liczby punktów ECTS, przyjmuje się założenie, że jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy uczestnika studiów, niezbędnym do opanowania efektów uczenia się, ustalonych programem studiów dla prowadzonych zajęć. Do godzin pracy uczestnika wlicza się aktywny udział w zajęciach, samokształcenie, pisanie prac, przygotowanie się do zaliczeń.

Co najmniej 70% zajęć z ogólnego wymiaru czasu przeznaczonego na studia prowadzonych jest metodami aktywnymi, co przede wszystkim zapewnia osiągnięcie założonych efektów uczenia się w zakresie umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zakładane dla programu studiów efekty uczenia się oraz plany studiów są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce oferta edukacyjna. Ze szczegółowym efektami uczenia się dla poszczególnych zajęć, uczestnicy zostaną zapoznani przez osoby prowadzące zajęcia. Ponadto programy studiów będą dostępne na stronach instytutów prowadzących studia.

Zajęcia odbywają się kilka razy w miesiącu w formie dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela). Uczestnicy na początku każdego semestru otrzymują szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych.

Studia organizowane są w dobrych warunkach bazowo–lokalowych. Zajęcia odbywają się w małych liczebnie grupach, co pozwala między innymi na dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi, dyskusję i rozwiązywanie różnych wątpliwości zawodowych.

 

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • ukończenie studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia,
 • spełnienie określonych wymagań kwalifikacyjnych, ustalonych dla każdego rodzaju studiów,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty

 

Składanie dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów, kandydat składa w sekretariacie instytutu organizującego studia lub przesyła pocztą na adres instytutu. Kopie dokumentów, dotyczących nabytych kwalifikacji kandydata, poświadcza pracownik instytutu

Dokumenty na studia składa się w:

 • semestrze zimowym - w terminie do 30 września,
 • semestrze letnim - w terminie do 30 stycznia,
 • innym terminie, ustalonym przez Dyrektora Instytutu.

Opłaty dydaktyczne

Studia są pełnopłatną formą kształcenia.

Uczestnik po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia wraz z informacją o wysokości i terminach opłat za kształcenie, dokonuje w okresie 7 dni opłaty wpisowej, równoważnej połowie ustalonej należności za pierwszy semestr na konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nr 88 1130 1150 0012 1289 3420 0006 z dopiskiem:    

studia podyplomowe .....................................................................

                     (nazwa studiów, semestr)

Dokonanie opłaty wpisowej stanowi podstawę wpisania kandydata na listę uczestników studiów. Studia zostaną uruchomione, jeśli opłaty wpisowej dokona minimum 15 kandydatów.      W przypadku nieuruchomienia studiów opłata zostanie w całości zwrócona.

Drugą część należności za pierwszy semestr uczestnik studiów wpłaca w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć. Opłaty za pozostałe semestry wnoszone są w terminach ustalonych przez dyrektora instytutu.

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie określonych efektów uczenia się oraz wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS,
 • napisanie pracy dyplomowej i jej obrona przed komisją egzaminacyjną lub jej prezentacja przed uczestnikami studiów i komisją egzaminacyjną albo zdanie ustnego egzaminu dyplomowego (jeśli w programie studiów nie określono formy egzaminu dyplomowego, wybór jednej z proponowanych form zostaje uzgodniony pomiędzy kierownikiem studiów a uczestnikami w I semestrze),
 • uregulowanie zobowiązań finansowych,
 • spełnienie innych wymagań, przewidzianych Regulaminem studiów podyplomowych.

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

 

 

Kontakt


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych: dr Agata KALINOWSKA, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat: mgr Elżbieta PANIAK-SZCZEPANIEC tel.: 18 443-45-45 wew. 106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.