baner 2021.2022
 
 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu:

 

maturalnego (tzw. "nowa matura")

 

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt)
  3. Brak na świadectwie dojrzałości przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

ie

 

ijo nowa

 

ikf

 

 

ip nowa matura

 

it

 

iz

 

dojrzałości (tzw. "stara matura")

 

  1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się oceny z egzaminu dojrzałości z ustalonych dla poszczególnych specjalności przedmiotów, biorąc pod uwagę określone w poniższym zestawieniu przeliczniki dla poszczególnych kierunków:

ie stara matura 2020

 

ijo stara

 

ikf stara matura 2020

 

ip stara matura

 

 

it stara matura 2020

 

iz stara matura 2020

  
 

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następującą punktację w stosunku do ocen uzyskanych na świadectwie:

 

matura przed po 1992 a

   

 3. Przy kilku ocenach z jednego przedmiotu na świadectwie dojrzałości w obliczeniu uwzględnia się średnią ocen i stosuje następujący przelicznik:

 

matura przed po 1992 

4. Uzyskane liczby punktów z poszczególnych przedmiotów (z zastosowaniem punktacji określonej w pkt. 2 i 3) mnoży się stosując przeliczniki określone w pkt. 1.

5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej i przyjęciu na studia w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej i przyjęciu na studia w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kierunków.

 

matura międynarodowa

Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie legitymujący się maturą międzynarodową przechodzą postępowanie rekrutacyjne według zasad ustalonych w Uchwale Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.), uwzględniając przelicznik punktacji:

 

matura miedzynarodowa 2020