baner na stronę ul2021

 

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu reguluje Zarządzenie Nr 23/2021 Rektora PWSZ w nowym Sączu z dnia 24 maja 2021 r., nazywana dalej „opłatą rekrutacyjną” wynosi:

1) 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

2) 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

3) 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie.

Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • nieuruchomienia kierunku;
  • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego;
  • w sytuacji, gdy wydano w stosunku do kandydata ostateczną i prawomocną decyzję o odmowie przyjęcia na studia z uwagi na brak spełnienia kryteriów koniecznych do podjęcia studiów, dotyczących zakresu dyscyplin kwalifikujących do przyjęcia na studia określonych w Uchwale Nr 32/2020.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, zaopiniowany przez przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej z ramienia Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, zawierający dane kontaktowe kandydata oraz numer konta bankowego, na które ma być zwrócona opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza potwierdzenie wpłaty.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru studiów.