baner 2021.2022

 

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu reguluje Zarządzenie Rektora PWSZ w nowym Sączu.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie.

Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • nieuruchomienia kierunku;
  • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego.

 

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, zaopiniowany przez przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej z ramienia Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, zawierający dane kontaktowe kandydata oraz numer konta bankowego, na które ma być zwrócona opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza potwierdzenie wpłaty.

W przypadku nieuruchomienia kierunku wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru studiów, a w przypadku podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru studiów.