„Kompetentny inżynier” w Instytucie Technicznym PWSZ

 logo projekty

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” w Instytucie Technicznym PWSZ

Projekt pn. „Kompetentny inżynier” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej realizuje projekt pn. „Kompetentny inżynier”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Instytutu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do wzrostu praktycznych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, technicznych i informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 697 716 zł z czego dofinansowanie wynosi 642 463,20 zł.

Uczestnikami projektu mogą być studenci stacjonarni kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Od roku 2017 do lutego 2019 pomocą zostanie objętych co najmniej 160 studentów.

Każdy z uczestników na etapie rekrutacji zostanie zakwalifikowany do indywidualnie dopasowanej ścieżki rozwoju kompetencji zawodowych. Zadania realizowane w ramach projektu, to:

1. Certyfikowane szkolenia:

· „Zarządzanie projektami PRINCE 2 Foundation” – szkolenie certyfikowane w zakresie planowania, prowadzenia i oceniania projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE 2,

· „CISCO” – szkolenie certyfikowane, pozwalające na uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania instalacji, administrowania i konfiguracji sieci komputerowych.

2. Zajęcia warsztatowe:

· „Zarządzanie czasem” – reguły zarzadzania czasem, priorytetami, autodiagnoza, wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji,

· „Wystąpienia i prezentacje publiczne” – świadome zarządzanie własną mową ciała (mimiką, gestami, postawą), formułowanie przekazu w sposób jasny i zrozumiały dla zróżnicowanych odbiorców, kontrolowanie głosu,

· „Radzenie sobie ze stresem” – nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu mechanizmu powstawania stresu oraz umiejętności praktycznych z zakresu radzenia sobie z czynnikami wywołującymi stres i wiążących się z nim emocjami,

· „Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej” – poznanie aspektu psychologicznego prowadzenia mediacji i negocjacji oraz konfliktu, strategie i techniki rozładowywania i rozwiązywania konfliktów,

· „Uwierz w siebie” – nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania własnej wartości, treningu asertywności, prowadzenia efektywnej komunikacji interpersonalnej, motywowania siebie.

3. Zajęcia projektowe:

· „Kosztorysowanie dla inżyniera” – poznanie zasad i narzędzi pozwalających na efektywne i skuteczne planowanie kosztów realizacji inwestycji,

· „CATIA” – nauka praktycznego wykorzystania modelowania bryłowego, podstaw geometrii krawędzi i powierzchni, tworzenie złożeń i generowania dokumentacji,

· „Druk 3D” – poznanie aspektu teoretycznego i praktycznego procesu drukowania 3D w prototypowaniu.

4. Wizyty studyjne:

· w trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane 32 wizyty studyjne w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zakładach produkcyjnych z terenu całej Polski. Studenci będą mogli poznać przedsiębiorstwa z branży produkcji energii, stali, mechaniczne, produkujące instalacje OZE (odnawialne źródła energii) oraz najnowocześniejsze zakłady zajmujące się spalaniem i gospodarowaniem odpadami,

każda z wizyt posiada indywidulany program, gwarantujący właściwy przebieg wizyty, zrealizowanie zakładanych efektów kształcenia oraz efektywne poznanie kluczowych procesów produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwach.

 

Strona projektu

 

Innowacyjne ciastka owsiane o prozdrowotnych właściwościach

banner ciastka ue

Staż zawodowy – lepszy start dla informatyków

baner praktyki eu

Start do kariery – przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy

projekt1


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki

I nabór od 01.10.2009 - 31.10.2009II nabór od 01.10.2010 - 31.10.2010III nabór od 01.10.2011 - 31.10.2011

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż

Okres trwania stażu to 9 miesięcy (od sierpnia do kwietnia), dla stażystów atrakcyjne wynagrodzenie.

O przyjęciu na staż decyduje:

 • ocena z obrony pracy dyplomowej
 • średnia ocen ze studiów
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Staż skierowany do absolwentów PWSZ w Nowym Sączu niezarejestrowanych jako bezrobotni w Urzędzie Pracy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel.: 601 860 042, 018 443 56 90 lub w siedzibie: Dom Akademicki, ul. Długosza 61.

Projekt "Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy" w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akademickie Biuro Karier

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszenia na kursy wyrównawcze

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

projekt2

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty szansą dla rozwoju regionu

projekt3

Inżynier mechatroniki – napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki

projekt3

Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa

projekt5


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zrealizowała projekt pn. "Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt miał na celu rozwój infrastruktury Uczelni, w szczególności pod kątem nowo utworzonych kierunków/specjalności, który umożliwił realizację programów nauczania ukierunkowanych na zdobycie kompetencji praktycznych przez studentów, tym samym umożliwił im konkurowanie na rynku pracy. Projekt objął swym zasięgiem docelowo ok. 2000 studentów w skali całej Uczelni, w tym na nowoutworzonych kierunkach/specjalnościach takich jak: Mechatronika, Ratownictwo medyczne, Ekoenergetyka, Translatoryka. Efektem końcowym projektu było uzyskanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny 22 pracowni i sal wykładowych odpowiadających aktualnym potrzebom edukacyjnym Uczelni.

Są to pracownie: mechatroniki samochodowej, ekologicznych technik energetycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, tłumaczeń symultanicznych, językowa, rachunkowości wspomaganej komputerowo, ratownictwa medycznego, techniki cieplnej, metrologiczna, elektroniki i elektrotechniki, automatyki, mikrokontrolerów, graficzna, fotograficzna, multimedialna, rzeźby, malarstwa i rysunku oraz pracownie komputerowe.

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

projekt6


12.10.2012 r.

15. Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu i uroczyste otwarcie obiektów Instytutu Kultury Fizycznej

11.10.2010 r.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Instytutu Kultury Fizycznej

16.08.2010 r.

Podpisanie umowy o realizację zadania pn. "Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu"

08.02.2010 r.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Warunki rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego

Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy

fe power poziom pl 1 rgb

Projekt pn. „Pracuj na swoją przyszłość - wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-B005/17-00

Projekt ten jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu i wdrażany w Akademickim Biurze Karier, funkcjonującym w strukturach uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r.- 30.06.2019 r.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i wzrost jakości usług, świadczonych przez Akademickie Biuro Karier (ABK).

Grupę docelową projektu stanowią studentki i studenci PWSZ w Nowym Sączu, ostatniego roku, kształcący się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia. W związku z jego realizacją rozszerzone zostaną usługi oferowane przez ABK dla studentów wszystkich Instytutów PWSZ w Nowym Sączu, kształcących się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (w liczbie 300 osób).

Na początku udziału w projekcie każdy uczestnik zostanie poddany „diagnozie”, czyli badaniu bilansu kompetencji „na wejściu”. Takie samo badanie „na wyjściu” będzie prowadzone przez doradcę zawodowego. Rodzaje i forma wsparcia „ścieżka wsparcia” dla każdego uczestnika projektu będzie dobierana adekwatnie do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z wynikiem badania (Karty oceny kompetencji uczestnika projektu).

Projekt przyczyni się także do wzmocnienia świadczonych usług przez podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w ABK, a co za tym idzie rozszerzenie oferty skierowanej dla studentów m.in: sesje coachingowe, współpraca z urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi, a także zakup profesjonalnego narzędzia diagnostycznego.

Projekt został ogłoszony w formie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 88 182,50 zł z czego dofinansowanie wynosi 83 748,50 zł.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Wykaz szkoleń dla studentów ostatniego roku PWSZ w Nowym Sączu:

2020/21

 • Szkolenie „Metody poszukiwania zatrudnienia” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 18 grudnia 2020 r. godz. 11:30 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 9 stycznia 2021 r. godz. 10:00 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Czy warto założyć własną działalność gospodarczą?" (Regionalne stowarzyszenie przedsiębiorców) - 9 stycznia 2021 r. godz. 9:30 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 27 stycznia 2021 r. godz. 9:30 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 11 marca 2021 r. godz. 9:30 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 17 marca 2021 r. godz. 11:45 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 24 marca 2021 r. godz. 11:45 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 10 kwietnia 2021 r. godz. 7:00 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 15 kwietnia 2021 r. godz. 12:30 on-line MS Teams
 • Szkolenie „Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni." (Wojewódzki Urząd Pracy) - 26 kwietnia 2021 r. godz. 13:00 on-line MS Teams

2019/20

 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 4 listopada 2019 r. godz. 9:00 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 0.8)
 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 7 listopada 2019 r. godz. 12:00 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 1.10)
 • Szkolenie„Kompetencje absolwenta a oczekiwania pracodawców” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 9 grudnia 2019 r. godz. 9:00 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 0.8)

2018/19

 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 29 października 2018 r. godz. 10:10 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 0.7)
 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 7 listopada 2018 r. godz. 8:40 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 1.9)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) – 15 listopada 2018 r. godz. 9:00 Instytut Ekonomiczny (ul. Jagiellońska 61, sala 2.11)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 5 grudnia 2018 r. godz. 8:40 Instytut Techniczny (ul. Zamenhofa 1a, sala 1.9)
 • Szkolenie „Czy warto założyć własną działalność gospodarczą?" (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 8 stycznia 2019 r. godz. 09:00 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 103)
 • Szkolenie „Kompetencje absolwenta a oczekiwania pracodawców" (Wojewódzki Urząd Pracy) - 8 stycznia 2019 r. godz. 10:40 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 103)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 26 marca 2019 r. godz. 10:35 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 207)
 • Szkolenie „Kompetencje zawodowe osób urodzonych po 1980r. (Millenialsi, Snowflake’i)" (Regionalne stowarzyszenie przedsiębiorców) - 26 marca 2019 r. godz. 11:15 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 207)
 • Szkolenie „Kompetencje absolwenta a oczekiwania pracodawców" (Wojewódzki Urząd Pracy) - 28 marca 2019 r. godz. 08:00 Instytut Ekonomiczny (ul. Jagiellońska 61, sala 011)
 • Szkolenie „Metody rekrutacji i selekcji pracowników w korporacjach" (Regionalne stowarzyszenie przedsiębiorców) - 8 kwietnia 2019 r. godz. 11:15 Instytut Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, sala 001)

2017/18

 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 10 maja 2018 r. godz. 15:30 Instytut Kultury Fizycznej (ul. Kościuszki 2, bud F)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 10 maja 2018 r. godz. 16:30 Instytut Kultury Fizycznej (ul. Kościuszki 2, bud. F)
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 14 maja 2018 r. godz. 13:10 Instytut Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, sala 001)
 • Szkolenie „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” (Fundacja Pomyśl o Przyszłości) - 21 maja 2018 r. godz. 13:10 Instytut Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, sala 001) UWAGA - ZMIANA DNIA SZKOLENIA NA: 28 maja 2018 r.
 • Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników – jak się przygotować” (Wojewódzki Urząd Pracy) - 8 czerwca 2018 r. godz. 15:00 Instytut Pedagogiczny (ul. Chruślicka 6, sala 29)

Szkolenia i kursy dla pracowników ABK PWSZ w Nowym Sączu:

 • Szkolenie „Mistrz coachingu” Kraków, 24-25.03.;21-22.04; 19-20.05;16-17.06.2018 r.Szkolenie „Bilans kompetencji jako narzędzie planowania ścieżki zawodowej” Nowy Sącz, 5-6.04.2018 r.
 • Szkolenie „Grupowe poradnictwo zawodowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych w pracy ze studentem” Nowy Sącz, 19-20.04.2018 r.Szkolenie „Kurs trenerów i szkoleniowców” Kraków, 3-7 września 2018 r.
 • Szkolenie „Kompetencje trenerskie i coachingowe niezbędne w pracy grupowej ze studentami” Nowy Sącz, 14–16 stycznia 2019 r.
 • Szkolenie „Kształtowanie poszukiwanych na rynku pracy kompetencji zawodowych wśród studentów PWSZ w Nowym Sączu” Nowy Sącz, 25–27 marca 2019 r.
 • Szkolenie „Przygotowanie absolwentów PWSZ w Nowym Sączu do procesu rekrutacji w firmie międzynarodowej" Nowy Sącz, 8 kwietnia 2019 r.

Podróżowanie bez granic - projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja

Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja

2014-2020 na realizację projektu nr PLSK.02.02.00-SK-0180/18-00

pn. Podróżowanie bez granic

poland slovakia pl 01fund rgb


Partner wiodący projektu: Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Realizacja projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 295 126,56 euro

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności, skali promocji wszystkich środków transportu zlokalizowanych w regionach przygranicznych Słowacji i Polski, wzbudzenie zainteresowania wykorzystaniem i łączeniem regionalnych środków transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego wykorzystania dostępnych opcji transportowych.

Realizacja projektu generuje powstanie nowych e-produktów, ale też wymianę kulturalną i edukacyjną zarówno wśród mieszkańców regionów jak i osób go odwiedzających. Połączenie wymienionych produktów będzie w różnym stopniu uwzględniać różne grupy docelowe. Wybór produktów jest celowo tak dobrany, aby mógł dotrzeć do wszystkich grup pokoleniowych bez względu na poziom wykształcenia, z poszanowaniem grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dzięki prezentacji możliwości wydajnego, taniego, płynnego oraz oryginalnego wykorzystania dostępnego transportu, podniesie się stopień zainteresowania tym obszarem o szczególnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających. W ten sposób zostanie osiągnięte poznanie transgranicznych obszarów partnera, a jednocześnie obszar ten będzie prezentowany jako jedna całość historyczna, kulturowa i przyrodnicza.

Produktem projektu jest stworzenie wspólnych zrównoważonych innowacyjnych produktów, tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, które zapewnią wyczerpujące informacje na temat możliwości środków transportu transgranicznego i aktywnego wykorzystania tego terenu. W ten sposób spodziewamy się podnieść poziom świadomości odwiedzających na temat prezentowanych opcji transportowych, a tym samym zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar. Wymienione produkty po stronie słowackiej i polskiej stanowią innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu wsparcia informatycznego ew. nieformalnego informowania (po obu stronach granicy) w celu podnoszenia świadomości aktywnego korzystania z dostępnych środków transportu. Wsparciu wymienionych celów towarzyszy także zbiór miękkich działań związanych z wymianą transgraniczną, z informowaniem, z organizowaniem różnych wydarzeń społecznych. Ten zestaw produktów i działań przyczyni się do pogłębienia wzajemnego poznania nie tylko między partnerami projektu (którzy już mają długotrwałe intensywne relacje), ale przede wszystkim między różnymi grupami docelowymi obu krajów. Szersze zaangażowanie członków różnych grup docelowych jako bezpośrednich beneficjentów produktów projektu, stwarza znacznie wyższą stabilność trwałości projektu, ale także znacznie przyczynia się do realizacji głównej filozofii programów transgranicznych.

Uczelnia uczestnicząc w realizacji projektu przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w regionie małopolskim jako aktywnego lidera w trosce o realizację zainteresowań i potrzeb turystycznych mieszkańców Sądecczyzny, przyczyni się do zachowania naturalnego środowiska, niezagrażającego zdrowiu ludzi i przyrodzie. Przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu małopolskiego i preszowskiego, promocji prośrodowiskowych środków transportu, bezpiecznych dla dziedzictwa kulturowego i różnorodnych form turystyki transgranicznej. Nasi studenci współuczestnicząc w realizacji projektu zdobędą dodatkowe doświadczenie, przydatne w życiu zawodowym, a także będą rozwijać własne zainteresowania i pasje oraz kompetencje społeczne takie jak: współpraca w zespole, podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Uczelnia dzięki realizacji projektu zostanie także doposażona w sprzęt i środki dydaktyczne, które w przyszłości będą wykorzystywane także w procesie kształcenia studentów oraz rozwijania ich zainteresowań. Projekt ten przyczyni się także do realizacji podstawowych zadań statutowych Uczelni.

Pozytywna współpraca pomiędzy Uczelniami przy realizacji projektu stworzy dobre podstawy do dalszej współpracy pomiędzy partnerami przy realizacji innych przedsięwzięć międzyregionalnych, a zwłaszcza przy popularyzacji nowych środków przekazu, służących rozwojowi obu regionów. Zacieśnienie współpracy przyczyni się także do zwiększenia efektywności wymiany międzynarodowej studentów i pracowników obu Uczelni.