Podróżowanie bez granic

Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja

2014-2020 na realizację projektu nr PLSK.02.02.00-SK-0180/18-00

pn. Podróżowanie bez granic

poland slovakia pl 01fund rgb


Partner wiodący projektu: Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Realizacja projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 295 126,56 euro

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności, skali promocji wszystkich środków transportu zlokalizowanych w regionach przygranicznych Słowacji i Polski, wzbudzenie zainteresowania wykorzystaniem i łączeniem regionalnych środków transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego wykorzystania dostępnych opcji transportowych.

Realizacja projektu generuje powstanie nowych e-produktów, ale też wymianę kulturalną i edukacyjną zarówno wśród mieszkańców regionów jak i osób go odwiedzających. Połączenie wymienionych produktów będzie w różnym stopniu uwzględniać różne grupy docelowe. Wybór produktów jest celowo tak dobrany, aby mógł dotrzeć do wszystkich grup pokoleniowych bez względu na poziom wykształcenia, z poszanowaniem grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dzięki prezentacji możliwości wydajnego, taniego, płynnego oraz oryginalnego wykorzystania dostępnego transportu, podniesie się stopień zainteresowania tym obszarem o szczególnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających. W ten sposób zostanie osiągnięte poznanie transgranicznych obszarów partnera, a jednocześnie obszar ten będzie prezentowany jako jedna całość historyczna, kulturowa i przyrodnicza.

Produktem projektu jest stworzenie wspólnych zrównoważonych innowacyjnych produktów, tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, które zapewnią wyczerpujące informacje na temat możliwości środków transportu transgranicznego i aktywnego wykorzystania tego terenu. W ten sposób spodziewamy się podnieść poziom świadomości odwiedzających na temat prezentowanych opcji transportowych, a tym samym zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar. Wymienione produkty po stronie słowackiej i polskiej stanowią innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu wsparcia informatycznego ew. nieformalnego informowania (po obu stronach granicy) w celu podnoszenia świadomości aktywnego korzystania z dostępnych środków transportu. Wsparciu wymienionych celów towarzyszy także zbiór miękkich działań związanych z wymianą transgraniczną, z informowaniem, z organizowaniem różnych wydarzeń społecznych. Ten zestaw produktów i działań przyczyni się do pogłębienia wzajemnego poznania nie tylko między partnerami projektu (którzy już mają długotrwałe intensywne relacje), ale przede wszystkim między różnymi grupami docelowymi obu krajów. Szersze zaangażowanie członków różnych grup docelowych jako bezpośrednich beneficjentów produktów projektu, stwarza znacznie wyższą stabilność trwałości projektu, ale także znacznie przyczynia się do realizacji głównej filozofii programów transgranicznych.

Uczelnia uczestnicząc w realizacji projektu przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w regionie małopolskim jako aktywnego lidera w trosce o realizację zainteresowań i potrzeb turystycznych mieszkańców Sądecczyzny, przyczyni się do zachowania naturalnego środowiska, niezagrażającego zdrowiu ludzi i przyrodzie. Przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu małopolskiego i preszowskiego, promocji prośrodowiskowych środków transportu, bezpiecznych dla dziedzictwa kulturowego i różnorodnych form turystyki transgranicznej. Nasi studenci współuczestnicząc w realizacji projektu zdobędą dodatkowe doświadczenie, przydatne w życiu zawodowym, a także będą rozwijać własne zainteresowania i pasje oraz kompetencje społeczne takie jak: współpraca w zespole, podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Uczelnia dzięki realizacji projektu zostanie także doposażona w sprzęt i środki dydaktyczne, które w przyszłości będą wykorzystywane także w procesie kształcenia studentów oraz rozwijania ich zainteresowań. Projekt ten przyczyni się także do realizacji podstawowych zadań statutowych Uczelni.

Pozytywna współpraca pomiędzy Uczelniami przy realizacji projektu stworzy dobre podstawy do dalszej współpracy pomiędzy partnerami przy realizacji innych przedsięwzięć międzyregionalnych, a zwłaszcza przy popularyzacji nowych środków przekazu, służących rozwojowi obu regionów. Zacieśnienie współpracy przyczyni się także do zwiększenia efektywności wymiany międzynarodowej studentów i pracowników obu Uczelni.

 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w PWSZ w Nowym Sączu

fe power poziom pl 1 rgb

O projekcie


Projekt pt. „Uniwersytet młodego odkrywcy w PWSZ w Nowym Sączu” realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-U035/17-00 w okresie od: 2018-10-01 do: 2020-07-31. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu to 297 781,25 zł, z czego dofinansowanie wynosi 284 556,25 zł.

Celem głównym Celem głównym Projektu jest harmonijny i trwały rozwój uczelni (PWSZ NS) poprzez realizację działań edukacyjnych dla rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa młodzieży w wieku szkolnym, tj. od 6 do 16 roku życia oraz rozwoju kompetencji społeczno - wychowawczych rodziców. Cel projektu będzie osiągnięty poprzez realizację zajęć w ramach wszystkich Instytutów PWSZ NS. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację 786 godzin zajęć edukacyjnych dla minimum 220 osób z obszaru projektu, w tym minimum 200 uczniów oraz 20 rodziców uczniów.

Projekt zakłada, iż jedna osoba może brać udział w kilku rodzajach zajęć, a zatem liczba faktycznych UP może być wyższa niż minimalny produkt 220 osób (tj. 200 UP oraz 20 rodziców UP).

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny; mogą wziąć w nim udział dziewczęta/kobiety (50%) i chłopcy/mężczyźni (50%), osoby niepełnosprawne (min. 2%), mieszkające na wsi (50%) i w mieście (50%).

Działania w ramach Projektu będą realizowane przez poszczególne Instytuty, dla następującej liczby UP, w terminach:

1. Instytut Pedagogiczny: 95 os. w tym: 35 os. w wieku 6-16; 60 os. w wieku 10-16 oraz 20 rodziców UP – realizacja: styczeń - marzec 2019r.

· zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (10 spotkań dla 20 UP),

· trening kreatywności (8 spotkań dla 15 UP - udział rodziców wspólnie z dziećmi),

· arteterapia przez sztuki plastyczne (8 spotkań dla 15 UP - udział rodziców wspólnie z dziećmi),

· rzeźba(8 spotkań dla 15 UP),

· fotografia (16 spotkań dla 15 UP - udział rodziców wspólnie z dziećmi),

· projektowanie graficzne(8 spotkań dla 15 UP - udział rodziców wspólnie z dziećmi).

2. Instytut Zdrowia: (10 spotkań dla 2-ch 20 – osobowych grup; w sumie dla 40 UP w wieku 9-14 lat – realizacja: kwiecień - czerwiec 2019r.)

· reaguję pomagam, ratuję – nauka udzielania pomocy przedmedycznej.

3. Instytut Kultury Fizycznej: 120 osób, w tym 20 os. w wieku 7-12 lat, 20 osób w wieku 8-15 lat, pozostali - 80 osób to uczniów szkół podstawowych, rodzice UP - realizacja: lipiec – wrzesień 2019r.

· gimnastyka korekcyjna (10 spotkań dla 20 UP w tym rodzice z dziećmi),

· gimnastyka i akrobatyka sportowa (30 spotkań dla 20 UP),

· zdrowy styl życia (6 spotkań dla 40 UP),

· uwierz w siebie (6 spotkań dla 40 UP rodzice i dzieci).

4. Instytut Języków Obcych: 50 osób w wieku 15-16 lat, w tym rodzice UP – realizacja: styczeń – marzec 2020 r.

· historyczne, naukowe i literackie podróże przez kontynenty (15 spotkań dla 3-ch 10-cio osobowych grup),

· uniwersytet młodego dyplomaty (15 spotkań dla 10 UP),

· warsztat tłumaczeń audiowizualnych (15 spotkań dla 10 UP).

5. Instytut Ekonomiczny: 80 osób w wieku 15-16 lat, w tym rodzice UP – realizacja: kwiecień – czerwiec 2020 r.

· nowoczesne technologie w korespondencji biznesowej (3 spotkania dla 20 UP w tym udział rodziców wspólnie z dziećmi),

· jak zarządzać kosztami w nowoczesnej firmie (5 spotkań dla 20 UP),

· marketing w przedsiębiorstwie (5 spotkań dla 20 UP),

· praca w zespole i komunikacja grupowa z elementami negocjacji (4 spotkania dla 20 UP).

6. Instytut Techniczny: 18 spotkań dla 180 osób w wieku 6-16 lat – realizacja: styczeń – marzec 2020 r.

· warsztat młodego inżyniera.

 

Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

fe power poziom pl 1 rgb

 

O projekcie

Projekt ogólnouczelniany, realizowany na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z061/17-00 przez okres od października 2018 r. do września 2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu obejmującego moduł programów kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji oraz moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego skierowanego studentów oraz kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni. W ramach realizacji programów kształcenia dostosowanych do potrzeb gospodarki nastąpi wdrożenie nowych przedmiotów na kierunkach Informatyka stosowana, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji, jak również udostępnienie nowych specjalności w ramach studiów pedagogicznych (Doradztwo zawodowe) oraz z zakresu lingwistyki (Lingwistyka w biznesie - j. angielski z j. chińskim, Lingwistyka w biznesie - j. rosyjski z j. chińskim, Lingwistyka w biznesie - niemiecki z j. szwedzkim).

Realizacja celu szczegółowego POWER Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadająca potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ. zostanie osiągnięta dzięki szerokiej ofercie szkoleń, kursów i warsztatów umożliwiających zdobycie przez studentów poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji lub kompetencji, w tym zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych, realizacji dodatkowych zadań praktycznych, jak również zajęć dodatkowych z pracodawcami. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, zgodnie z celem szczegółowym POWER zostanie osiągnięte dzięki organizacji szkoleń i kursów umożliwiających kadrze dydaktycznej i zarządczej podniesienie i dostosowanie swoich kompetencji w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów.

Wsparciem w ramach modułu programów kształcenia zostaną objęci studenci kierunków:

Mechatronika - II stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. magisterskich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 łącznie 120 osób w 3 edycjach;

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający I rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020 - łącznie 60 osób w 1 edycji; II stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. magisterskich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - łącznie 120 osób w 3 edycjach;

Informatyka Stosowana - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 3 rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 łącznie 45 osób w 3 edycjach;

Pedagogika - I stopień, tryb stacjonarny i niestacjonarny rozpoczynający 2 rok st. licencjackich w roku akademickim 2019/2020, rekrutacja na nową specjalność: doradztwo zawodowe - 30 osób;

Lingwistyka w biznesie - I stopień, tryb stacjonarny, studenci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2019/2020, rekrutacja na 3 nowe specjalności:

1) j. angielski z j. chińskim,

2) j. rosyjski z j. chińskim,

3) j. niemiecki z j. szwedzki.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 50 osób.

Wsparciem w ramach modułu podnoszenia kompetencji zostaną objęci studenci:

- z Instytutu Pedagogicznego - 20 osób

- z Instytutu Ekonomicznego - 60 osób

- z Instytutu Kultury Fizycznej - 123 osób

- z Instytutu Technicznego - 111 osób

W ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego wsparciem zostanie objętych 214 członków kadry dydaktycznej oraz 1 osoba kadry zarządzającej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 957 977,77 zł.

Ogłoszenia

Konkursy:

Konkurs na trenera szkolenia z języka angielskiego

Konkurs na trenera kursu Kariera na odpowiednim biegu - edycja I

Konkurs na trenera kursu Kariera na odpowiednim biegu - edycja II

Konkurs na trenera kursu Przedsiębiorczy absolwent - edycja I

Konkurs na trenera kursu Przedsiębiorczy absolwent - edycja II

Konkurs na trenera szkolenia tutoring akademicki w polskich uniwersytetach

Konkurs na trenera szkolenia nowoczesna komunikacja multimedialna

Konkurs na trenera szkolenia media społecznościowe w dydaktyce akademickiej

Konkurs na trenera Coaching jako metoda efektywnego zarządzania zespołem

Konkurs na trenera szkolenia z zakresu obsługi i wykorzystania mikroskopu stereoskopowego

Konkurs na Trenera kursu Jak uczyć się metodą studiów przypadku

Konkurs na Trenera kursu Adobe Captivate w dydaktyce akademickiej – poziom podstawowy

Konkurs na Trenera kursu Grywalizacja w edukacji

Konkurs na Trenera kursu Innowacyjne metody pracy ze studentami

Konkurs na Trenera kursu Tworzenie prezentacji PowerPoint, Prezi, itp.

Konkurs na Trenera szkolenia Aktorskie umiejętności nauczania w tym emisja głosu

Konkurs na Trenera szkolenia Metody i techniki aktywizujące w dydaktyce szkoły wyższej

Konkurs na doradcę zawodowego

Konkurs na Trenera kursu Przedsiębiorczość w praktyce

Konkurs na Trenera języka angielskiego ogólnego dla wykładowców

Konkurs na Trenera języka angielskiego specjalistycznego ekonomicznego dla wykładowców

Konkurs na członka zespołu ds. Opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Programu Uczelni

 

Kursy i szkolenia:

Szkolenie z języka angielskiego

Kurs ratownika wodnego edycja II

Kurs statistica na poziomie podstawowym edycja IV

Szkolenie akredytowane PRINCE 2 Fundation zadaniu praktycznym przedsiębiorczy absolwent - edycja II

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości (II stopień certyfikacji) - edycja II

kurs laboratoria komputerowe z zakresu bezpieczeństwa sieciowego

kurs z zakresu metody Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego

kurs Instruktor pływania

kurs trenerów Grassroots C (UEFA C)

Kurs Terapeuta SPA

Kurs Tutoring akademicki w polskich Uniwersytetach

Szkolenie nowoczesna komunikacja multimedialna

Szkolenie media społecznościowe w dydaktyce akademickiej

Kurs Statistica na poziomie podstawowym edycja III

Kurs instruktora narciarstwa

Szkolenie akredytowane PRINCE 2 Fundation + zad. praktyczne Przedsiębiorczy absolwent

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości (II stopień certyfikacji)

Szkolenie z zakresu modelowania CFD i tworzenia siatek 3D - edycja I

Szkolenie z zakresu modelowania CFD i tworzenia siatek 3D - edycja II

Kurs Metody mechanicznego diagnozowania i terapii wg McKenziego

Kurs Kinesiology Taping Podstawowy i Rozwijający

Szkolenie MS Project

Kurs statistica na poziomie podstawowym edycja II

Szkolenie dla wykładowców z zakresu modelowania CFD i tworzenia siatek 3D

Szkolenie dla wykładowców z zakresu pogłębienia umiejętności i kompetencji ze statystyki i data mining

Szkolenie dla studentów z zakresu pogłębienia umiejętności i kompetencji ze statystyki i data mining

Szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania mikroskopu stereoskopowego

Kurs dla wykładowców z zakresu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych

Kurs dla studentów z zakresu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych

Laboratoria komputerowe z zakresu bezpieczeństwa sieciowego - edycja I

Kurs ratownika wodnego - edycja I

Kurs statistica na poziomie podstawowym - edycja I

Kurs Jak uczyć się metodą studiów przypadku

Kurs Adobe Captivate w dydaktyce akademickiej – poziom podstawowy

Kurs Grywalizacja w edukacji

Kurs Innowacyjne metody pracy ze studentami

Szkolenie Aktorskie umiejętności nauczania w tym emisja głosu

Szkolenie Metody i techniki aktywizujące w dydaktyce

Kurs z zakresu tworzenia prezentacji PowerPoint, Prezi, itp.

Szkolenie Aktorskie umiejętności nauczania w tym emisja głosu

Szkolenia z bezpieczeństwa cyfrowego - rekrutacja uzupełniająca

Kurs przedsiębiorczość w praktyce dla studentów IP

Kurs języka angielskiego ogólnego dla wykładowców IE

Szkolenia z bezpieczeństwa cyfrowego

 

 

 

Rekrutacja

Regulaminy:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin wyboru trenerów

Do pobrania:

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - modyfikacja kierunku przedmiotu

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - kursy

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - szkolenia

Wniosek rekrutacyjny trener- załącznik 1

Formularz rekrutacyjny - wykładowcy

Formularz rekrutacyjny - student

Formularz rekrutacyjny - modyfikacja programów kształcenia

Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

 

Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

eu pl

 

 

 

 

Projekt pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

Projekt numer POWR.05.03.00-00-0074/17 pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu” realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Wartość projektu w wysokości 2 574 097,08 zł jest dofinansowana w całości ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w wyniku przygotowania i wdrożenia Programu Rozwojowego obejmującego utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów licencjackich i magisterskich kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz w I semestrze roku akademickiego 2020/2021, jak również personel Uczelni, który w ramach Projektu zostanie przeszkolony w zakresie realizacji i przygotowania zajęć metodą symulacji medycznej, zarządzania Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz nadzorowania przebiegu zajęć [1]. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jako uczestnik instytucjonalny w ramach Projektu opracuje i zrealizuje Uczelniany Program Rozwojowy oraz uruchomi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Projektu, to:

1) Opracowanie i wdrożenie Uczelnianego Programu Rozwojowego;

2) Zakup wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w tym sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego dla sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, sali egzaminacyjnej OSCE w zakresie pielęgniarstwa, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz sali ćwiczeń umiejętności technicznych;

3) Zapewnienie funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej;

4) Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli, instruktorów i techników symulacji oraz kadry zarządzającej, w tym szkolenia, staże, wymiana kadry dydaktycznej z ośrodkami współpracującymi;

5) Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów, takie jak zawody symulacyjne na szczeblu wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym, wspólne zajęcia symulacyjne dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa, letnie warsztaty symulacyjne, wymiana studentów z ośrodkami współpracującymi;

6) Współpraca uczelni oraz podmiotu leczniczego na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo obejmująca m.in. opracowanie rekomendacji w zakresie nauczania treści metodą symulacji oraz podręcznika symulacji;

7) Wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów;

8) Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych.

[1] Szczegółowe informacje nt. rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji do Projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

 

Rekrutacja uczestnikówRekrutacja - kadra Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nowym Sączu

 

Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością

logo

 

„Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością”

 

Projekt pn. „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością” realizowany jest przez Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na podstawie umowy
nr POWR.05.03.00-00-0043/17-00 w okresie od stycznia 2018 r. do września 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość projektu to 1 422 960,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 274 096,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania kierunkiem studiów, a docelowo zwiększenie liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze:

1. Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,

2. Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego
PO WER Działania 5.3 Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych dzięki umożliwieniu poszerzenia wiedzy przyszłych pielęgniarzy/pielęgniarek, zwiększeniu motywacji studentów do osiągania pozytywnych wyników dzięki programowi stypendialnemu i zapewnienie wysokiej jakości praktyk umożliwiających nabycie doświadczenia niezbędnego dla objęcia pacjentów wysokiej jakości opieką pielęgniarską.

Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, poprawi przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu, przyczyni się do promocji kierunku Pielęgniarstwo jako zapewniającego przyszłe miejsca pracy.

Projekt skierowany jest do 80 studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nowym Sączu, studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

Program zawiera co najmniej 3 rodzaje wsparcia dla studenta:

1. Opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny (stypendium otrzyma maksymalnie 50% studentów biorących udział w projekcie na danym roku studiów, którzy w poprzednim roku kształcenia uzyskali najlepsze wyniki w nauce).

2. Dostosowanie warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży m.in. poprzez zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi.

3. Certyfikowany kurs masażu klasycznego dla wszystkich studentów biorących udział w Projekcie.

 

BIURO PROJEKTU

Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 2 (budynek G)

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 547-56-60

Godziny konsultacji i przyjmowania dokumentów:

pokój nr 08

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 -14.00

 

Uczelniany Program Stypendialny

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

 

 Formularz rekrutacyjny do projektu

Wniosek o przyznanie stypendium

 

 

Lista uczestników Projektu, którym przyznano stypendium na rok akademicki 2019/2020

 

Komisja Stypendialna, na posiedzeniu w dniu 31 października 2019 r. przyznała stypendia.

Decyzje wydawane będą w dniach: 4 - 8 listopada 2019 r. w Biurze Projektu /pokój nr 08/.

 

 

 

 

UWAGA!!!

Informujemy, iż w dniach 22 - 30 października 2018 r. Uczestnicy Projektu mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach Projektu "Pielęgniarstwo - zawód z przyszłością". Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu /ul. Kościuszki 2, budynek G, pokój nr 08/.

 

 

UWAGA!!!

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych przystąpieniem do projektu

 

Studentów zainteresowanych udziałem w Projekcie „Pielęgniarstwo – zawód z przyszłością” zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 14.00 w auli B Instytutu Zdrowia (ul. Kościuszki 2G).

 

 Lista osób uczestników projektu

 

UWAGA!!!

Spotkania organizacyjne dla Uczestników Projektu


Studenci, którzy przystąpili do Projektu proszeni są obecność na spotkaniu organizacyjnym w celu wyboru Partnera u którego będą odbywać praktyki zawodowe oraz omówienia zasad i harmonogramu realizacji praktyk zawodowych.

Spotkanie odbędzie się w auli B Instytutu Zdrowia w następujących terminach:

- 14 maja 2018 r. /poniedziałek/ godz. 14:00 - studenci I roku;

- 18 maja 2018 r. /piątek/ godz. 14:00 - studenci II roku.

 

Lista uczestników Projektu, którym przyznano stypendium

 

 

Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów

 

logo projekty

Projekt pn. „Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu"

Instytut Ekonomiczny realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w okresie od 2017 do końca 2019 co najmniej 225 studentów
i studentek Instytutu Ekonomicznego będzie mogło wziąć udział w ofercie edukacyjnej prowadzącej do uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości.
W wyniku udziału w projekcie uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być w szczególności studenci trzeciego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego semestru studiów II stopnia[1] Instytutu Ekonomicznego. Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, tj.

Pakiet I

1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet II

1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet III

1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet IV

1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

Celem tego zadania jest rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, analitycznego myślenia i motywacji do wdrażania w życie swoich własnych pomysłów. W ramach zadania uczestnikom zostanie przedstawiona problematyka przedsiębiorstw społecznych. Zadaniem utworzonych w ramach zajęć grup będzie opracowanie koncepcji „biznes planu” dla spółdzielni socjalnej. Zajęcia obejmować będą tematykę:

· Innowatyka,

· badania i analiza rynku,

· marketing w przedsiębiorczości,

· techniki sprzedaży,

· efektywna komunikacja z klientem,

· motywacja.

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

Celem zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji. W ramach zajęć studenci będą budować swój wizerunek, wskazywać drogę do jego uzyskania i bycia wartościowym pracownikiem. Planowane bloki tematyczne to:

· odkrywanie swojego potencjału zawodowego,

· kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji pożądanych przez pracodawców teraz i w przyszłości,

· budowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy będą mieli okazję wypracować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i zaprezentować ją grupie, co pomoże zweryfikować szersze spektrum barier, na które mogą natrafić, jak również uświadomić sobie cechy i kompetencje, które powinni rozwijać po to, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Dalsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim już niebawem na stronie Instytutu Ekonomicznego.

[1] Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie rekrutacji do projektu

 Strona projektu

Kompetencje szansą na rynku

 

logo projekty

Projekt pn. „Kompetencje szansą na rynku”

(nr umowy: POWER.03.01.00-00-K326/16-00)

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu w Instytucie Zdrowia realizuje projekt
pn.: „Kompetencje szansą na rynku”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 700 396,25 zł w tym dofinansowanie 672 346,25 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie 4 grup kompetencji transwerowalnych,
tj. zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów, co ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Każde zadanie przyjęte w projekcie przyczyni się do rozwoju dodatkowych kompetencji interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia i działania, zarządzania czasem itp.

Gwarancją osiągnięcia wysokiego poziomu wymienionych kompetencji będą zajęcia
o charakterze warsztatowym, wizyty studyjne, prace zespołowe, interakcje z otoczeniem pracodawców i inne.

Projekt jest skierowany do studentów Instytutu Zdrowia, kształcących się na kierunkach: Pielęgniarstwo (P) oraz Ratownictwo Medyczne (RM). Uczestnikami projektu mogą by:

1. Studenci studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studenci studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studenci studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, co najmniej 96 studentek/studentów Instytutu Zdrowia będzie mogło wziąć udział w różnych formach wsparcia prowadzących do podniesienia kompetencji. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

Proponowane formy wsparcia:

Certyfikowane szkolenia

1. SC_1_Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek cz. II – kurs jest adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

2. SC_2_Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – kurs adresowany do studentów studiów II stopnia, kierunek P. Zakres szkolenia: zasady wykonania
i interpretacji EKG.

3. SC_3_Kurs Ewakuacja z ciasnych przestrzeni – kurs jest adresowany do studentów kierunku RM I stopnia. Zakres szkolenia: ewakuacja poszkodowanego z wody, pojazdu, z wąskich przestrzeni, niegłębokich studni, klatki schodowej, wiszącego nad ziemią itp.

4. CS_4_Kurs z ratownictwa wodnego – kurs jest adresowany do studentów kierunków P i RM. Zakres szkolenia: program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MSWiA
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2012 r. poz. 747) oraz rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Uczestnik otrzyma tytuł ratownika wodnego uprawniający do samodzielnej pracy.

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami mają na celu przybliżenie wybranych praktycznych aspektów pracy pielęgniarki i ratownika medycznego w danym środowisku zawodowym.

Forma wsparcia dedykowana jest:

1. Studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI.

2. Studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI.

3. Studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Planowana tematyka dodatkowych zajęć z pracodawcami:

1. ZD_1_Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

2. ZD_2_Transplantologia w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

3. ZD_3_Profilaktyka schorzeń onkologicznych w praktyce pielęgniarki i ratownika medycznego.

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne (WS) dedykowane są studentom studiów I stopnia, kierunek P, semestr III, IV, V i VI; studentom studiów II stopnia, kierunek P, semestr I, II, III i VI; studentom studiów I stopnia, kierunek RM, semestr III, IV, V i VI.

Celem WS jest zaprezentowanie zadań i specyfiki pracy różnych podmiotów leczniczych oraz nawiązanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami. W ramach projektu zaplanowano 4 obszary tematyczne wizyt studyjnych: toksykologia, onkologia, transplantologia, Helicopter Emergency Medical Service.

Zajęcia warsztatowe

1. W_1 Podstawy wykonywania i interpretacji EKG – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I, P II. Zakres szkolenia: zasady wykonywania EKG, wykonanie standardowego, spoczynkowego EKG i rozpoznania cech w stanach zagrożenia życia
i zdrowia.

2. W_2 Przedsiębiorczość – warsztaty adresowane do studentów kierunków P I, RM I,
P II. Zakres szkolenia: student nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości diagnozowanie potrzeb klienta, analiza rynku i tworzenie profili klienta, generowanie pomysłów biznesowych), nabędzie umiejętności dotyczące sposobów prezentacji.

3. W_4 Komunikacja interpersonalna – warsztaty adresowane do studentów kierunków
P I, II, RM I. Temat warsztatów wykracza poza obowiązkowy program kształcenia realizowany na kierunkach P i RM. Zakres szkolenia: nabycie umiejętności praktycznych a przede wszystkim kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie kluczowych umiejętności interpersonalnych: nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, zdolności komunikacyjnych (w tym umiejętności uważnego słuchania, przemawiania, tworzenia czytelnych komunikatów oraz zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym), asertywności i adaptacji społecznej, radzenia sobie
z konfliktami, negocjacyjnych i wywierania wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim będą umieszczane na stronie Instytutu Zdrowia.

Strona projektu

 

Program Pilotażowych Praktyk Zawodowych

fe power poziom pl 1 rgb 

 

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2019-02-28. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów I tury projektu:

Regulamin IE e-Administracja 1 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 1 tura

Regulamin IP Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 tura

Regulamin IP Pedagogika 1 tura

Regulamin IZ Pielęgniarstwo 1 tura

Regulamin IZ Ratownictwo medyczne 1 tura 

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów II tury projektu:

Regulamin IE e-Administracja 2 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 2 tura

Regulamin IT Mechatronika 2 tura

Regulamin IT ZIP 2 tura

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów IV tury projektu: 

Regulamin IP Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 4 tura

Regulamin IP Pedagogika 4 tura

Regulamin IZ Pielęgniarstwo 4 tura

Regulamin IZ Ratownictwo medyczne 4 tura

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów V tury projektu:

Regulamin IJO Filologia 5 tura

Regulamin IJO Lingwistyka dla biznesu 5 tura

Regulamin IKF Fizjoterapia 5 tura

Regulamin IT Mechatronika 5 tura

Regulamin IT Zarządzanie i inżynieria produkcji 5 tura

 

Regulaminy praktyk dotyczące poszczególnych kierunków studiów VI tury projektu:

Regulamin IE Ekonomia 6 tura

Regulamin IE e-Administracja 6 tura

Regulamin IE Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 6 tura

 

Dokumenty do pobrania dotyczące projektu:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz I tura

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz II tura

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie PWSZ Nowy Sącz IV, V, VI tura

Karta pracy praktykanta na PPZ NS

Z5- Dziennik PPZ pierwsza strona

Z5-Dziennik PPZ

Wniosek o ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

Wniosek o ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW (praca dyplomowa)

Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej

 

Program Erasmus+

logo projekty

 

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w Programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

  • mobilność studentów: wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • mobilność studentów: wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • mobilność pracowników uczelni: wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • mobilność pracowników uczelni: wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich uczelni z uczelni z innych krajów programu otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze swojej uczelni macierzystej (wysyłającej).

Uczelnie z krajów programu muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji w zakładce "Erasmus+" oraz na stronie Programu www.erasmusplus.org.pl

 

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Więcej informacji w zakładce "Erasmus+" oraz na stronie Programu http://erasmusplus.org.pl/power/