Na podstawie między innymi założeń Deklaracji Bolońskiej, Konferencji w Bergen oraz Zalecenia Parlamentu Europejskiego dnia 17 lutego 2010 r. został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych

Ram Kwalifikacji.

Krajowe Ramy Kwalifikacji (National Qualification Frameworks –NQFs) to zbiór kwalifikacji, które są możliwe do uzyskania w systemie kształcenia i ich wzajemne relacje, określające m.in. ścieżki kształcenia.

Kwalifikacje to efekty kształcenia potwierdzone formalną oceną, zgodne z określonymi standardami, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub uprawnieniem.

Efekty kształcenia to wiedza, umiejętności i inne kompetencje nabyte w wyniku uczenia się na drodze kształcenia formalnego lub nieformalnego.

Standardy kształcenia to zbiór reguł kształcenia na studiach.

Korzyści wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji:

- nawiązane współpracy między zainteresowanymi grupami w różnych krajach,

- zwiększenie spójności kwalifikacji,

- poprawa oceny i podniesienie jakości procesu kształcenia,

- zwiększenie wiarygodności uzyskanych kwalifikacji,

- wprowadzenie możliwości tworzenia nowych programów studiów,

- lepsza przejrzystość dla osób indywidualnych i pracodawców.'

 

KRK mogą wzmocnić wiarygodność kwalifikacji poprzez wprowadzenie

przejrzystych, przewidywalnych i spójnych krajowych standardów do oceny efektów kształcenia i nabytych kwalifikacji. Uczący się będzie poinformowany
o możliwościach dalszej edukacji, które będą dla niego akceptowalne i w pełni zrozumiałe.

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego

Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane

w Proces Boloński. Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia/uczenia się.

Punkty są przyznawane poszczególnym studentom (studiów stacjonarnych

I niestacjonarnych) po zaliczeniu zajęć ujętych w formalnym programie studiów lub pojedynczego komponentu programu kształcenia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się.