Charakterystyka

Dokonujące się w Polsce przemiany, narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrostem liczby wypadków, coraz częściej  o charakterze masowym, wymuszają tworzenie systemu ratownictwa, ratownictwa medycznego, który dawałby poczucie bezpieczeństwa i pozwolił na szybkie, skuteczne podejmowanie działań ratujących zdrowie i życie ludzkie.

Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo Medyczne

 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:· 6 semestrów – stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Wymiar praktyk zawodowych:

 • 480 godzin (dla studentów nabór 2017/2018, 2018/2019),
 • 960 godzin (dla studentów nabór 2019/2020).

Umiejętności zawodowe student nabywa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a doskonali w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Intensywnej Terapii, Salach Intensywnego Nadzoru, Oddziałach Szpitalnych, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa specjalistycznego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • w zakładach przemysłowych w charakterze koordynatora medycznego,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych.