Charakterystyka

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w praktyce zawodowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

Kierunek Pielęgniarstwo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów:

· 6 semestrów – stacjonarne.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Wymiar praktyk zawodowych: Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

· publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);

· sanatoria;

· ośrodki rehabilitacyjne;

· ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;

· placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);

· zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;

· domy opieki społecznej;

· ośrodki medycyny pracy;

· jednostki ratownictwa medycznego;

· jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.