[Transkrypcja]

Instytut Zdrowia powstał 1 września 2004 r. na bazie jednej z najstarszych w Polsce szkół kształcących na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie w Instytucie Zdrowia prowadzone jest kształcenie na kierunkach: Pielęgniarstwo: studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia – magisterskie; Ratownictwo medyczne: studia stacjonarne pierwszego stopnia; oraz Dietetyka: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. Zajęcia na kierunku pielęgniarstwo mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza, prowadzone są zgodnie ze standardem kształcenia dla tego kierunku studiów. Studenci przygotowywani są do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami w różnym wieku i stanie zdrowia, zarówno nad tymi, którzy przebywają w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, placówkach sprawujących opiekę nad chorymi przewlekle, ale także do sprawowania opieki nad pacjentami w warunkach domowych. Od 2019/2020 roku akademickiego zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które zostało wybudowane ze środków Uczelni oraz doposażone w sprzęt zakupiony ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie MCSM pozwala na prowadzenie zajęć metodami symulacji medycznej na poziomie niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. W sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, wyposażonej w symulator pacjenta dorosłego, dziecka, niemowlęcia oraz profesjonalną aparaturę medyczną w pełni odzwierciedlającą pomieszczenia szpitalne, w tym oddziału intensywnej opieki medycznej tzw. OIOM-u, studenci doskonalą specjalistyczne procedury medyczne pod czujnym okiem nauczycieli, instruktorów symulacji medycznej. W salach symulacji z zakresu BLS-u oraz ALS-u studenci i nabywają tak ważne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. W pracowni umiejętności technicznych nabywają umiejętności w zakresie badania fizykalnego, w tym osłuchiwania pacjenta, wykonywania iniekcji, prowadzenia gimnastyki oddechowej oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i innych procedur medycznych. W Instytucie Zdrowia znajdują się pracownie ratownictwa medycznego. Jedna z nich wyposażona jest w symulator karetki, dzięki któremu studenci kierunku Ratownictwo medyczne mogą nabywać i doskonalić umiejętności w zakresie wykonywania różnych procedur medycznych oraz medycznych czynności ratunkowych, co pozwala na bardzo dobre przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Z pracowni ratownictwa medycznego korzystają także studenci innych kierunków i innych instytutów, którzy w trakcie ćwiczeń zdobywają umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Od 1 października 2018 r. prowadzimy kształcenie na kierunku Dietetyka studia - stacjonarne i niestacjonarne. W nowocześnie wyposażonej pracowni technologii produkcji potraw, studenci pod okiem nauczycieli akademickich nabywają umiejętności związane z przygotowaniem i obróbką różnych potraw. W pracowni biochemii studenci kierunku Dietetyka, ale także Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne realizują zajęcia z biochemii, biofizyki i chemii żywności. Wykonują doświadczenia, które pozwalają im na zrozumienie różnych zjawisk chemicznych, biochemicznych, a tym samym ułatwiają poznanie zjawisk, jakie zachodzą w przyrodzie, otoczeniu człowieka, ale też w organizmie ludzkim.

Zapraszamy na studia w Instytucie Zdrowia.

[Transkrypcja]

Jesteśmy przedstawicielami koła naukowego Promocji Zdrowia na naszej uczelni które ostało utworzone w 2004 roku z inicjatywy studentów pielęgniarstwa i przez wszystkie te lata większość członków tego koła stanowili studenci pielęgniarstwa. Nasze koło organizuje różne konferencje naukowe i sympozja. Bierzemy czynny udział w tych konferencjach mamy różne wyjazdy na konferencje gdzie się dokształcamy z zakresu nie tylko z promocji zdrowia ale z całego pielęgniarstwa. Mamy różne wyjazdy edukacyjne. W tamtym roku do Muzeum Anatomii teraz na dniach pojedziemy do Centrum Toksykologii oraz mamy w planach nawet wyjazdy do prosektorium. Mamy dużo wiele słynnych akcji najlepszą jest najbardziej rozchwytywaną jest Wampiriada oraz DKMS. W tamtym roku oddaliśmy trzynaście i pół litra krwi oraz jeden dawca chętny na zostanie dawcą szpiku już w czerwcu oddał szpik.

Ja reprezentuje koło naukowe eRka, które działa w naszej uczelni. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia z pierwszej pomocy warsztaty jeździmy po wielu miejscach szkołach odwiedzamy też sąsiednie powiaty bo nie działamy tylko na w powiecie nowosądeckim ale również gorlickimi limanowskim. Prowadzimy takie zajęcia dla dzieci dla dorosłych. Bierzemy czynny udział w rożnego rodzaju akcjach charytatywnych współdziałamy często bardzo z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sami też organizujemy różnego rodzaju akcje np. w zeszłym roku uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu gdzie urządziliśmy po prostu Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka na terenie Nowego Sącza no i staramy się w dużym stopniu wprowadzić taką popularyzacje prowadzenia i przeprowadzenia pierwszej pomocy przez ludzi którzy na co dzień po prostu funkcjonują i nie mają zbytnio styczności z ratownictwem medycznym.

Zapraszamy na studia do Instytutu Zdrowia w PWSZ w Nowym Sączu Pielęgniarstwo Ratownictwo Dietetyka