logo mcsm

Regulamin realizacji zajęć
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

 

1. Zajęcia metodą symulacji odbywają się zgodnie z planem studiów.

2. W trakcie realizacji zajęć metodą symulacji student nabywa lub doskonali wybrane szczegółowe efekty uczenia się określone w programie studiów pod kierunkiem nauczyciela akademickiego i/lub instruktora symulacji.

3. Student ma prawo do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

2) odrobienia i zaliczenia usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach;

3) samooceny i uzyskania jawnej oceny z zajęć.

4. Student zobowiązany jest do:

1) punktualnego przychodzenia na zajęcia zgodnie z planem;

2) dbania o własny wizerunek:

a) pozostawiania okryć wierzchnich i biżuterii w szatni,

b) zmiany odzieży na odzież medyczną (obowiązuje jednolita dla wszystkich odzież ochronna),

c) zmiany obuwia,

d) posiadania identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,

3) dbania o bezpieczeństwo kolegów/koleżanek i własne;

4) dbania o sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć;

5) systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego w nich uczestnictwa.

5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy szczegółów scenariuszy symulacyjnych, zachowania uczestników symulacji, jak i treści dyskusji, które prowadzone są w czasie omawiania zajęć. Niedotrzymanie ww zobowiązania może spowodować naruszenie dóbr osobistych osób uczestniczących w zajęciach symulacyjnych, łącznie z poniesieniem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do utrzymania porządku w salach dydaktycznych
i przestrzegania poleceń nauczycieli/instruktorów symulacji.

7. Przebywanie w salach dydaktycznych jest możliwe tylko w obecności nauczyciela lub instruktora symulacji.

8. W przypadku powstania uszkodzeń sprzętu na skutek niestosowania się do poleceń nauczyciela/instruktora symulacji lub działań celowych, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzeń.

9. Zabrania się uczestnikom zajęć:

1) korzystania w trakcie zajęć z telefonów komórkowych oraz rejestracji obrazu
i dźwięku (zaleca się wyłączenie telefonów komórkowych przed wejściem na zajęcia);

2) spożywania posiłków w pomieszczeniach dydaktycznych;

3) korzystania z w celach prywatnych z komputerów i innych urządzeń stanowiących wyposażenie MCSM.

10. Obowiązki nauczycieli/instruktorów symulacji:

1) Nauczyciel/instruktor symulacji realizujący zajęcia powinien oddziaływać indywidualnie na studentów:

a) wspierać go w planowanych działaniach;

b) doradzać;

c) wspólnie ze studentem rozwiązywać zadania problemowe;

d) stymulować do samooceny;

e) omawiać uzyskane efekty uczenia się;

f) podkreślać sukcesy;

2) Nauczyciel/instruktor symulacji powinien przestrzegać zasad właściwego obchodzenia się z symulatorami oraz sprzętem medycznym, które określa instrukcja obsługi sprzętu znajdującego się w MCSM;

3) Nauczyciel/instruktor symulacji kontroluje pracę studentów i przestrzeganie przez nich zasad i regulaminów obowiązujących w MCSM, w szczególności właściwego i bezpiecznego użytkowania sprzętu symulacyjnego i medycznego;

4) utrzymanie porządku na stanowisku pracy;

5) kontrolowanie stanu urządzeń technicznych i sprzętu w pomieszczeniach,
w których prowadzi ćwiczenia;

6) niezwłoczne powiadomienie o wszelkich usterkach technicznych i istniejących zagrożeniach technika symulacji MCSM;

7) odstąpienia od prowadzenia zajęć w przypadku wykrycia awarii sprzętu i/lub występujących zagrożeń.