Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w dniach 11 i 19 lipca 2020 r. zorganizował Wewnątrzuczelniane Zawody Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych konkurs o numerze POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17”.

     Celem zawodów było m. in. doskonalenie przez uczestników umiejętności holistycznego podejścia do pacjenta, kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności zawodowych, umiejętności samooceny, w tym krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz nabycie doświadczenia w realizacji zadań zawodowych.

     W rywalizacji wzięły udział 43 osoby. Były to studentki i studenci III roku studiów I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo. Zawody odbyły się w dwóch etapach:

1) etap pierwszy miał charakter zadań testowych i odbył się metodą zdalną z wykorzystaniem uczelnianej platformy edukacyjnej Moodle.

2) etap drugi miał charakter zadań praktycznych. Odbył się na bazie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

     Do etapu drugiego zakwalifikowano 6 studentów, którzy w etapie pierwszym zdobyli największą liczbę punktów. W ramach etapu drugiego uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach wykonując zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz procedury pielęgniarskie.

     Nad przebiegiem zawodów czuwał Komitet Organizacyjny, natomiast realizację poszczególnych zadań obserwowało 6 sędziów.

     Finaliści wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Pierwsze miejsce zajęła: Natalia Pietryga, drugie miejsce: Agnieszka Wojsław, trzecie miejsce: Patrycja Jarzmik. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

     Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w zawodach.

 

XII Małopolskie Warsztaty
w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

W dniach 3 i 4 marca 2020 r. w Nowym Sączu odbyły się XII Małopolskie Warsztaty
w Ratownictwie Medycznym, będące ważnym elementem doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pełniących służbę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.

Dzięki wieloletniej współpracy i przychylności Władz Uczelni warsztaty te zostały przeprowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, tj. w Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Zdrowia oraz na basenie usytuowanym w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym.

Przeprowadzono ćwiczenia w zakresie:

  • zaawansowanej resuscytacji osób dorosłych i dzieci,
  • ewakuacji ze zbiorników wodnych,
  • sprawdzono umiejętność pracy ratownika medycznego w ubraniach ochronnych stosowanych w działaniach połączonych z występowaniem niebezpiecznego czynnika biologicznego lub chemicznego (umiejętność bardzo istotna w obecnym czasie).

W trakcie trwania warsztatów dokonano analizy trudności, jakie może mieć ratownik medyczny przeprowadzający podstawowe badanie czynności życiowych w ubraniu ochronnym. Stwierdzono, że utrudnione jest zakładanie urządzeń zapewniających drożność dróg oddechowych osobom nieprzytomnym, co potwierdziło wcześniejsze przewidywania. Praca w tego rodzaju strojach wymaga dużych umiejętności praktycznych i doświadczenia, co zapewniają systematyczne ćwiczenia z wykorzystaniem trenażerów niskiej wierności, fantomów i symulatorów pośredniej i wysokiej wierności. Wymieniony sprzęt dydaktyczny staje się standardem w szkoleniu pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, a wkrótce będzie wymagany w szkoleniach pozostałych grup ratowników.

Wrażenia z ćwiczeń pozostaną niezapomniane.

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.10.2019 r. miało miejsce otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 2.575.000 zł oraz własnym, zainwestowanym środkom finansowym w kwocie 4.000 000 zł – powstał obiekt, którego powierzchnia użytkowa przekracza 820 m2.

W Centrum Symulacji Medycznej mieszczą się:

1) pracownia ratownictwa medycznego z symulatorem dobrze wyposażonej karetki pogotowia oraz salą SOR, z której korzystać będą studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

2) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia było:

wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym znajdują się pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności;wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz symulatory wysokiej wierności;właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy symulacji medycznej;przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej;przygotowanie studentów do kształcenia metodą symulacji medycznej.

W ramach ww. koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana metoda oceny przygotowania na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej:

organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

wymiana studentów z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,organizacja letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

opracowanie przez zespół pracowników Instytutu Zdrowia, przedstawicieli innych Uczelni oraz pracowników placówek ochrony zdrowia współpracujących w ramach kształcenia praktycznego z Uczelnią rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,opracowanie podręcznika scenariuszy,wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji.