Studencka praktyka zawodowa jest zaliczana do okresu studiów i stanowi integralną (obowiązkową) część planu studiów każdego kierunku, pierwszego i drugiego stopnia, w ramach którego realizowane jest kształcenie w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Doświadczenie zawodowe zdobyte jeszcze podczas studiów, to jeden z największych atutów absolwenta wkraczającego na rynek pracy. Realizowane przez studentów praktyki zawodowe uważa się za jedno z najważniejszych działań praktycznych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu studiów o profilu praktycznym. Praktyki odbywają się w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej związanej z danym kierunkiem studiów, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. Ponadto, pozwalają skonfrontować wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem, dają możliwość poszerzenia wiedzy o branżowe zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym środowiskiem pracy. Z kolei, przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich kreatywność i wiedzę, a także wpływać na dalszy tok studiów w celu dopasowania ich umiejętności do własnych potrzeb.

Dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019 Studencka praktyka zawodowa na studiach pierwszego stopnia trwa 3 miesiące. Z kolei dla toku studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020 Studencka praktyka zawodowa na studiach pierwszego stopnia trwa 6 miesięcy (960 godzin), a za jej realizację student uzyskuje 32 punkty ECTS. Natomiast na studiach drugiego stopnia praktyka trwa 3 miesiące (480 godzin), a student uzyskuje 16 punktów ECTS.

Praktyki mogą mieć formę zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo-technicznych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z danym kierunkiem.

W celu właściwej organizacji praktyk Uczelnia powołuje opiekuna praktyk dla każdego kierunku studiów, który jednocześnie pełni funkcję łącznika pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy.

Student ma możliwość skorzystania z przygotowanej przez Instytut oferty praktyk zawodowych lub zgłosić własną propozycję miejsca realizacji praktyki zawodowej. Praktyki zawodowe są realizowane na podstawie porozumienia zawartego między uczelnią a pracodawcą przyjmującym na praktyki. Zasady doboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu określa Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Studenci, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, mogą ubiegać się o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki, jeżeli uzyskane przez studenta doświadczenie zawodowe jest zgodne z profilem studiów i umożliwiło mu osiągnięcie efektów uczenia się, określonych w programie praktyki dla danego kierunku, poziomu i profilu. Zwolnienie następuje w oparciu o udokumentowanie przebiegu doświadczenia zawodowego obejmującego: pracę zawodową w kraju lub za granicą, wykonywanie przez studenta działalności zawodowej lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej oraz inne, w tym nieodpłatne formy zdobywania umiejętności praktycznych (np. wolontariat, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych). Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbycia praktyki, podejmuje Dyrektor Instytutu, na pisemny wniosek studenta, złożony w sekretariacie Instytutu.

 

 

Skład opiekunów praktyk z podziałem na kierunki kształcenia dostępny jest na stronie ogłoszeń dla studentów, zakładka: "Praktyki studenckie".