Świadczenia dla studentów

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 1a – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta,

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA w INSTYTUCIE TECHNICZNYM o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia,

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie,

Załącznik nr 4 – wniosek o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego,

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021,

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nie obowiązkowy) dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w PWSZ Nowy Sącz (nie obowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021,

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów!!!),

Załącznik nr 9 – wezwanie do uzupełnienia braków w dokumentacji stypendialnej.

WNIOSEK do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej rodziny 

OŚWIADCZENIE dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia w Instytucie Technicznym o niepobieraniu w miesiącu lutym 2022 r. świadczeń dla studentów

OŚWIADCZENIE

 

INNE DRUKI

 

wniosek - rezygnacja z kontynuowania studiów


wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej


wniosek o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni


wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej


wniosek o wpis warunkowy z długiem kredytowym


wniosek o powtarzanie zajęć (przedmiotu)


wniosek o powtarzanie semestru


wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg indywidualnej organizacji studiów


wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej


wniosek o udzielenie urlopu


wniosek o wznowienie studiów


wniosek o wyrażenie zgody na udział w zajęciach dydaktycznych nieobjętych programem studiów


wniosek o zmianę formy studiów


wniosek o zmianę kierunku studiów w ramach instytutu


wniosek o zmianę kierunku studiów w ramach uczelni


wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej


 wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć/semestru


wniosek o wydanie skierowania na wyjazd studenta

wniosek o przyznanie dotacji na wyjazd studenta

 

Instytut Techniczny

Karta obiegowa do obrony

Wniosek - rezygnacja ze studiów + Karta obiegowa

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - duplikat legitymacji

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do celów rekrutacji

Wniosek ASAP

Wniosek o ponowne sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie ASAP

Wniosek o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

Wniosek o zmianę grupy

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o zmianę tematu pracy

Wniosek - propozycja tematu pracy dyplomowej

Wniosek - pusty druk do Dyrektora

Wniosek - pusty druk do Prorektora ds. studenckich

Wniosek o egzamin przed sesją

PROŚBA do Opiekuna praktyk o umożliwienie odbycia praktyki w systemie ciągłym