Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

 

Informatyka

Charakterystyka

 

Informatyka to kierunek strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego pomimo wieloletniego doświadczenia w kształceniu inżynierów informatyki Instytut Techniczny wciąż czerpie z nowych wzorców i źródeł, podnosząc jakość kształcenia. Dzięki stałej współpracy z przedsiębiorcami program kształcenia odpowiada na najnowsze trendy i wymagania pracodawców, stawiane wobec naszych absolwentów.

Kierunek Informatyka posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Informatyka stosowana
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia w firmach przemysłowych oraz placówkach, które zajmują się projektowaniem, budową, testowaniem, sprzedażą, wdrożeniami oraz konserwacją i serwisowaniem systemów komputerowych. Mogą być to placówki wytwarzające sprzęt telekomunikacyjny oraz operatorzy sieci komórkowych czy instytucje administracji publicznej. Absolwenci nabywają kompetencje oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Pracują jako analitycy i projektanci systemów informatycznych, programiści czy wdrożeniowcy w zespołach przygotowujących specjalistyczne oprogramowanie. Program studiów oraz stosowane metody nauczania powodują, że są oni w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, są przygotowani do podnoszenia kwalifikacji m.in. poprzez kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

 

 

Kształcimy również na kierunkach: Mechatronika | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

 

Kształcimy również na kierunkach: Mechatronika | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Mechatronika

Charakterystyka

 

Kierunek Mechatronika jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy na specjalistów branży produkcyjnej i samochodowej. Nowoczesne technologie w przemyśle produkcyjnym i usługach wymagają od nas wykształcenia inżynierów, posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne równocześnie z kilku dyscyplin w ramach nauk technicznych. Dzięki temu student Mechatroniki pod kierunkiem specjalistów może realizować swoje pasje, będąc pewnym o swoją późniejszą karierę zawodową.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Mechatronika stosowana, Mechatronika pojazdów samochodowych
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu i usług, szczególnie tam gdzie systemy charakteryzują się wysokim stopniem zautomatyzowania i zrobotyzowania. Posiadają praktyczne przygotowanie i wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania maszyn wyposażonych w mikroprocesorowe układy programowalne. Biura projektowe, zakłady usługowe i przemysłowe zatrudniają absolwentów Mechatroniki, ze względu na przygotowanie interdyscyplinarne oraz mocną podbudowę umiejętności inżynierskich. Nasi absolwenci pracują w specjalistycznych zakładach zajmujących się diagnozowaniem i serwisem nowoczesnych pojazdów i zautomatyzowanych systemów, a także w przemyśle. Zdobyte wykształcenie otwiera możliwość pełnienia funkcji kierowniczych, założenia własnej działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju naukowego na studiach drugiego stopnia.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Transport i Logistyka | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Transport i Logistyka

Charakterystyka


Kierunek Transport i Logistyka wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora Transport–Spedycja–Logistyka zapewniając obsadę wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie transportu i logistyki. Ma on na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

 1. Nazwa kierunku studiów: Transport i Logistyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria transportu i spedycja, Logistyka procesów produkcyjnych
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); inżynieria lądowa i transport; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Absolwent kierunku rozumie zasady normalizacji i zarządzania jakością w logistyce oraz wykorzystuje mechanizmy zarządzania i sterowania magazynem. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych. Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta. Projektuje łańcuchy dostaw produktów oraz dostosowuje do nich procesy i systemy logistyczne. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji kształci specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą produkcją oraz konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii. Plan studiów i oczekiwania wobec inżynierów są konsultowane z podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrębie każdej z trzech specjalności, tak by przez aktualizowanie programu i organizowanie dodatkowych, certyfikowanych kursów przyczyniać się do poprawy jakości kształcenia. Studenci zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki wizytom w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, posiadających doświadczenie praktyczne lub stale współpracujących z renomowanymi firmami, niejednokrotnie o zasięgu globalnym.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria systemów ekoenergetycznych, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności
 3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: Inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca), automatyka, elektronika i  elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa;
  - w dziedzinie nauk społecznych przyporządkowanie do dyscypliny naukowej: Nauki o zarządzaniu i jakości.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 960 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją energii, żywności, maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.
 10. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk technicznych.

 

Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Transport i Logistyka

 Kształcimy również na kierunkach: Informatyka | Mechatronika | Transport i Logistyka

Studia drugiego stopnia (rekrutacja luty 2021)

Informatyka

 

Charakterystyka


Kierunek „Informatyka” wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi regionalnemu sektora IT, zapewniając kształcenie specjalistów posiadających umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, projektowania systemów informatycznych i odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych związanych z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, z wykorzystaniem współcześnie uznanych metod i technik.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Informatyka
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Programowanie systemów informatycznych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów: w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: informatyka techniczna i telekomunikacja.
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent kierunku Informatyka - specjalność „Programowanie systemów informatycznych”, przygotowany jest do zespołowej i samodzielnej działalności zawodowej. Posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych oraz ich elementów oraz umiejętności programowania w różnych środowiskach z naciskiem na systemy jednowątkowe, środowiska rozproszone, systemy bazodanowe, programowanie WEB i systemów mobilnych przy użyciu różnych technologii oraz narzędzi. Zna współczesne narzędzia sprzętowe i programowe. Posługuje się wiadomościami z zakresu zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi. Umie integrować zdobytą wiedzę teoretyczną i wykorzystywać swoje umiejętności przy projektowaniu, wytwarzaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Wiedza z zakresu metod i inżynierii oprogramowania umożliwia mu aktywne uczestniczenie w interdyscyplinarnych projektach z zakresu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnozowania aplikacji komputerowych. Odpowiednie przygotowanie teoretyczne pozwala na szybkie i skuteczne podejmowanie twórczych działań, w których będzie mógł stosować poznane w toku studiów nowoczesne technologie informatyczne. Jego miejscem pracy mogą być zarówno wyspecjalizowane jednostki świadczące usługi informatyczne, jak i ośrodki badawczo - rozwojowe i projektowe różnych firm. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze. Przyszli absolwenci informatyki przygotowani są do pracy w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra. Ma świadomość znaczenia ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności, jak również znaczenia kontynuowania nauki na studiach III stopnia - prowadzenia badań w obszarze naukowym. Przekazana wiedza z zakresu informatyki, wykształcone umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi kierunku Informatyka wykonywać praktyczne zawody, zgodne z nowymi potrzebami rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Bionika w systemach mechatronicznych, Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, Mechatronika w systemach produkcyjnych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca); automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym, transportowym w jednostkach projektowych i doradczych, serwisujących maszyny i urządzenia. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, energii odnawialnej, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale jednocześnie potrafiących organizować i zarządzać produkcją nawet w skali całej firmy. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 1. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 2. Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Inżynieria rekonstrukcji, Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych
 3. Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się dla kierunku studiów:
  - w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: Inżynieria mechaniczna (dyscyplina wiodąca), automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa;
  - w dziedzinie nauk społecznych przyporządkowanie do dyscypliny naukowej: Nauki o zarządzaniu i jakości
 8. Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
 9. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych, a także w administracji samorządowej. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją i usługami w wielu wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju magister.

 

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe

Fizyka dla nauczycieli

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele praktycy przedmiotów: technicznych, matematyki, chemii, geografii, przyrody/biologii, posiadający co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 430 (w tym 60 godz. praktyki)

Liczba punktów ECTS: 50

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków, o których mowa w pkt Adresaci (pedagogicznych lub niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne)
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 25

Opłata za semestr: 2 150 zł

Kwalifikacje podyplomowe: kwalifikacje do nauczania fizyki w różnych typach szkół (szkole podstawowej, ogólnokształcącej, technikum oraz szkole branżowej I i II stopnia) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

 

Kontakt: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-32-36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

 

 

rekrutacja it mgr 2021 851x315 v3

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

 

Rekrutacja na studia jest prowadzona odrębnie dla każdego kierunku studiów w oparciu o Uchwałę Nr 56/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021 (z póżn. zm.) oraz dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w opraciu o Uchwałę Nr 87/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, w roku akademickim 2020/2021 (z póżn. zm.).


W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:  

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja


Kandydat po dokonaniu rejestracji elektronicznej otrzymuje od Komisji Rekrutacyjnej informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. Zakwalifikowani kandydaci składają do Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów.


Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.


Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad, zgodnie z Uchwałą Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2018/2020 do roku akademickiego 2022/2023 (z późn. zm.).


Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w zakładce: Harmonogram rekrutacji.


Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne (szczegółowe informacje - patrz zakładka: Egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydat ubiegający się przyjęcie na na studia na kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, mogą się ubiegać kandydaci którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia):

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku przypisanym do:
 1. obszaru nauk humanistycznych – dziedziny nauk humanistycznych – dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu, lub

 2. obszaru nauk społecznych – dziedziny nauk ekonomicznych – dyscyplin naukowych: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu lub towaroznawstwo, dziedzina nauk prawnych – nauki o administracji; lub

 3. uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych niewymienionych w pkt. a i b – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej - negatywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

      2. po 1 października 2019 r. na kierunku mieszczącym się w dyscyplinach:

 1. ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, lub

 2. uzyskali tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny w dyscyplinach naukowych niewymienionych w pkt. a – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej – negatywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub określonej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (należy dostarczyć dokument do wglądu) – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika:

 1. w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu: „logopedia” oraz „kryminologia i resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym” mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów:
 1. przed 1 października 2019 r.:

- na kierunku „Pedagogika”,

- na innych kierunkach studiów z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – kandydaci mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych programem studiów;

      b. po 1 października 2019 r.:

- na kierunku „Pedagogika”,

- na innych kierunkach studiów mieszczących się w dyscyplinach: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce – kandydaci mają obowiązek w trakcie studiów drugiego stopnia zaliczyć moduł przedmiotów kierunkowych w ramach zajęć nieobjętych programem studiów;

2. Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu: logopedia przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje sprawdzenie wymowy i dykcji i polega na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy.

Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Pedagogika o których mowa w pkt 1a tiret drugie i 1b tiret drugie zobowiązani są do zaliczenia, w trakcie odbywania studiów drugiego stopnia następujących zajęć (z grupy zajęć kierunkowych):

 1. „historia myśli pedagogicznej”,
 2. „teoretyczne podstawy wychowania”,
 3. „teoretyczne podstawy kształcenia”,
 4. „pedagogika społeczna”;
 5. „metody badań pedagogicznych”,
 6. „media w edukacji”;

w ramach zajęć nieobjętych programem studiów.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub określonej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (należy dostarczyć dokument do wglądu) – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo ubiegać się mogą kandydaci którzy posiadają tytuł zawodowy „licencjat pielęgniarstwa”.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub określonej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (należy dostarczyć dokument do wglądu) – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.


Kandydaci na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika Fizjoterapia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowania wydawane są w sekretariatach instytutów lub przez Komisję Rekrutacyjną - wykaz placówek wykonujących badania).


Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Rekrutacja na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Nr 56/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021 (z póżn. zm.).


W Uczelni obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów za pośrednictwem strony internetowej:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja


Kandydat po dokonaniu rejestracji elektronicznej otrzymuje od Komisji Rekrutacyjnej informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów. Zakwalifikowani kandydaci składają do Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych dokumentów.


Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny będzie w styczniu 2021 r. w zakładce Harmonogram rekrutacji.


Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka, mogą ubiegać się kandydaci którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego (licencjat lub inżynier) lub drugiego stopnia (magister lub magister inżynier) uzyskany:

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku studiów umiejscowionym w obszarze:
 1. nauk technicznych, w którym kierunek przyporządkowany jest do, co najmniej, jednej z dyscyplin naukowych takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika, lub
 2. nauk ścisłych, w którym kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny naukowej informatyka;

2. po 1 października 2019 r. na kierunku studiów mieszczącym się w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, informatyka.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub określonej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (należy dostarczyć dokument do wglądu) – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Mechatronika, mogą się ubiegać kandydaci którzy posiadają tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier uzyskany na kierunku „Mechatronika” lub posiadają tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier, uzyskany:

 1. przed 1 października 2019 r. na kierunku studiów przypisanym do:
 1. obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika, lub
 2. obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej;

      2. po 1 października 2019 r. na kierunku przypisanym do:

 1. dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, lub
 2. dyscyplin: inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

Listę rankingową kandydatów na studia drugiego stopnia tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub określonej w suplemencie do dyplomu lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (należy dostarczyć dokument do wglądu) – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Kandydatów o których mowa w pkt 1b i pkt 2b przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (druga ocena cząstkowa).


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, mogą się ubiegać kandydaci którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów:

 1. przed 1 października 2019 r. muszą posiadać: tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w jednym z obszarów:
 1. nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych – wszystkie dyscypliny naukowe,
 2. nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – dziedzina nauk rolniczych – dyscypliny: inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności i żywienia;

2. po 1 października 2019 r. muszą posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku studiów mieszczącego się w jednej z dyscyplin: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich – w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.


 

 

Harmonogram rekrutacji

rekrutacja it mgr 2021 851x315 v3
 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjecie na studia drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

harmonogram ii stopień 2021

 

 

 

it luty 2021

 

 

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

 

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 baner duzy 2020.2021

 

Osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów studiów w celu złożenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia podjęcia studiów, muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu:

w dniu 7 października 2020 r. - kandydaci na studia niestacjonarne

Termin wizyty należy ustalić za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu (na swoim indywidualnym koncie kandydata: e-Rekrutacja, zakładka: „Umów wizytę”).

Po zalogowaniu na rekrutacyjne konto kandydata należy wybrać zakładkę „Umów wizytę”, następnie kliknąć w Instytut i zapisać się na wybrany termin. Wolne terminy zaznaczone są na zielono.

 

INSTYTUT EKONOMICZNY

7 października 2020 r. godz.15.00 - 17.00

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

 7 października 2020 r., godz. 8.00 - 8.50

 

INSTYTUT TECHNICZNY

  7 października 2020 r., godz. 12.00 - 15.00

 

 

 

 

 Więcej informacji w zakładce „Rekrutacja” na stronie Uczelni.

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach