baner eu

 

Projekt pn. „Kompetentny inżynier”

(POWR.03.01.00-00-K324/16)

 

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu w Instytucie Technicznym realizuje projekt pn.: „Kompetentny inżynier”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 697 916,00 zł w tym dofinansowanie 642 463,20 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 do 28 lutego 2019 roku. Celem głównym projektu będzie podniesienie kompetencji studentów Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu stosownie do potrzeb rynkowych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez wzrost praktycznych kompetencji zawodowych, wzrost kompetencji komunikacyjnych i kompetencji technicznych, informatycznych oraz wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

Oprócz podniesienia kompetencji wiodących, praktyczny i warsztatowy charakter zajęć są gwarancją osiągnięcia wysokiego poziomu kompetencji. Nastawienie projektu na rozwijanie powyższych kompetencji zwielokrotni możliwości zatrudnieniowe oraz uelastyczni funkcjonowanie absolwentów w środowisku społeczno–gospodarczym.

Realizacja projektu przez IT PWSZ w Nowym Sączu jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych, kształcących się na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopień). Obszar realizacji projektu to cała Polska.

 

Uczestnicy projektu to:

 • osoby w wieku 19-29 lat, w liczbie 160, w tym 75 kobiet,
 • osoby zamieszkujące w 50 % na obszarze wiejskim subregionu sądeckiego.


Działania przewidziane w projekcie nakierowane są na wzrost kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, technicznych oraz wzrost kompetencji w zakresie przedsiębiorczości osób uczestniczących w projekcie.


Projekt zakłada realizację zadań:

 1. Certyfikowane szkolenia.
 2. Zajęcia warsztatowe.
 3. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej.
 4. Wizyty studyjne u pracodawców.

Proponowane formy wsparcia:

Certyfikowane szkolenia:

 1. Zarządzenie projektami -PRINCE 2 Foundation, w zakresie m.in.: planowania, prowadzenia i oceniania efektywności projektów, w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. 

 2. Szkolenie „CISCO” z zakresu m.in: uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu projektowania, instalacji, administracji, konfigurowania sieci komputerowych.

 

Zajęcia warsztatowe:

 • Zarządzanie czasem,
 • Wystąpienia i prezentacje publiczne,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej,
 • „Uwierz w siebie”.

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej:

 • Kosztorysowanie dla inżyniera,
 • CATIA,
 • Druk 3D.

 

Wizyty studyjne u pracodawców.

Zaplanowane zostały wizyty studyjne uczestników projektu w przedsiębiorstwach z terenu całej Polski między innymi w elektrowni wodnej, firmach produkujących instalacje OZE, spalarni odpadów i osadów, zakładach produkcyjnych z branży rolno-spożywczej, odlewni metali, elektrowni konwencjonalnej oraz zakładach mechanicznych.