Idea powstania koła pojawiła się wśród studentów pierwszego i trzeciego roku kierunku ZIP na początku roku akademickiego 2015/16. Ostatecznie koło zostało powołane i wpisane do rejestru kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 18 stycznia 2016 r.

Ma na celu podejmowanie zadań wykraczających poza zakres programu nauczania kierunku ZIP oraz aktywne zaangażowanie się w prace naukowe w szczególności poprzez:

 • samodzielne tworzenie i weryfikowanie projektów własnych działań naukowych,
 • kształtowanie umiejętności własnym rozwojem zawodowym i osobistym.
 • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło Naukowe” „Ekologus”,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć w inżynierii środowiska,
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz pogłębianie własnych kompetencji,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • czynny udział w konferencjach studenckich kół naukowych/ naukowych.

Zainteresowania / tematyka wiodąca

 • gospodarka odpadami na obszarach cennych przyrodniczo ,
 • optymalizacja rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami ,
 • ocena środowiskowa przedsięwzięć w gospodarce odpadami,

Zarząd Koła Naukowego "Ekologus'':

Przewodniczący: Emilia Basta
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Dyrek
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Jachymiak
Sekretarz: Aneta Gargula
Skarbnik: Estera Jarosz

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Józef Ciuła

Koło w roku akademickim 2015/2016 ma w założeniu realizować następujące cele:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • czynny udział w konferencjach studenckich kół naukowych,
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej (prezentowanie i omawianie referatów w 2-3 osobowych grupach - wykorzystywanie i pogłębianie własnych kompetencji w zakresie wiedzy ekologicznej).

 

Wydarzenia

Wizyta techniczna studentów Instytutu Technicznego na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

W dniu 7 listopada 2019 roku studenci drugiego i trzeciego roku studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji (specjalność Inżynieria Systemów Ekoenergetycznych), w tym członkowie Koła Naukowego „EKOLOGUS” przy udziale Kierownika Zakładu Zarządzania i Inżynierii Produkcji - dra inż. Grzegorza Przydatek oraz opiekuna Koła Naukowego „Ekologus” – dra inż. Józefa Ciułę odbyli wizytę techniczną na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Studenci na wstępie wizyty po odbytym szkoleniu BHP zostali zapoznani z laboratorium wykorzystywanym do badania kaloryczności dostarczanego paliwa do celów grzewczych.

W kolejnym etapie słuchacze zostali zapoznani ze sposobem przygotowywania wody jako nośnika ciepła do celów technologicznych oraz z procesem wytwarzania ciepła począwszy od załadunku paliwa po produkt końcowy procesu spalania jakim jest żużel.

Znacząca uwaga została zwrócona na system sterowania pracą kotłów oraz działanie układu pompowego i sprawność układu oczyszczania spalin, mającego znaczący wpływ na ograniczanie wysokiej emisji zanieczyszczeń, powstających w procesie spalania paliwa stałego.

W trakcie wizyty słuchacze zostali również zapoznani z zamierzeniami inwestycyjnymi Spółki związanymi m.in. budową instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy dla pozyskania energii.

Na zakończenie spotkania studenci zostali poinformowani przez władze Spółki o możliwości przygotowania prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym i odbyciu studenckich praktyk zawodowych.

 

 

 

Udział studentki z Koła Naukowego „Ekologus” na Konferencji pn. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W dniach 12-14 czerwca 2019 roku w Krynicy-Zdroju w Ośrodku Panorama, odbyła się 6 Międzynarodowa Konferencja „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, organizowana m.in. przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedrę Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE w tym gospodarkę odpadami i ciepłem.

W Konferencji wzięła udział studentka Instytutu Technicznego z Koła Naukowego „Ekologus” Emilia Basta wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek.

Podczas konferencji został przedstawiony referat :

Grzegorz Przydatek, Emilia Basta "Systemic Efficiency Assessment of Municipal Solid Waste Management in the Suburban Municipality".

Opracowany artykuł został przekazany do recenzji celem opublikowania w bazie Web of Science i Scopus.

 

Zajęcia terenowe studentów Instytutu Technicznego w Sądeckich Wodociągach

W dniu 10 kwietnia 2019 r. studenci kierunku Zarządzanie i inżynierii produkcji, w tym członkowie Koła Naukowego EKOLOGUS, pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatka odbyli zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nowym Sączu-Zabełczu, należącej do Spółki „Sądeckie Wodociągi” reprezentowanej przez dr inż. Józefa Ciułę.

Studenci zostali zapoznani z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków, począwszy od mechanicznego do biologicznego, a także monitoringiem ich przebiegu. Ponadto mieli możliwość szczegółowego poznania technologii oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym i wtórnym. Studenci zostali także zapoznani z produktem ubocznym oczyszczania ścieków, osadem ściekowym i dalszym kierunkiem jego zagospodarowania.

Duże znaczenie miało poznanie sposobu odzysku biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych, w formie energii skojarzonej, która zapewnia zasilanie w energię elektryczną większość urządzeń pracujących w oczyszczalni.

Podczas spotkania zgodnie z sugestią studentów została poruszona kwestia studenckich praktyk zawodowych i możliwości ich odbywania w oczyszczalni ścieków, przy uwzględnieniu przygotowania prac dyplomowych o charakterze praktycznym.

Odbyte zajęcia na terenie oczyszczalni ścieków, miały duże znaczenie poznawcze i umożliwiły pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, po osobistym poznaniu zanieczyszczenia ścieków i technologii ich oczyszczania, sprzyjającej ochronie środowiska wodnego.

 

Studenci Instytutu Technicznego na Międzynarodowej Konferencji „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

W dniach 20-22 czerwca 2018 roku w Krynicy w Ośrodku Panorama, odbyła się 5 Międzynarodowa Konferencja „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, organizowana m.in. przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedrę Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, Wydział Energetyki Uniwersytetu w Żylinie oraz Rolniczo - Techniczny Uniwerystet w Podiliya.

Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE w tym gospodarkę odpadami i ciepłem.

W Konferencji wzięli udział studenci z Koła Naukowego „Ekologus” Klaudia Ciągło i Katarzyna Gancarczyk wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek.

Podczas konferencji zostały przedstawione referaty :

 • Grzegorz Przydatek, Kludia Ciągło: Assessment of the variability of the landfill gas composition captured on a used landfill.
 • Grzegorz Przydatek, Katarzyna Gancarczyk: A comparative assessment of municipal waste accumulation in selected rural communes.

Opracowane artykuły zostały przekazane do recenzji celem opublikowania w formie monografii naukowej w indeksowanej bazie Web of Science.

 

Studenci Koła naukowego „Ekologus” na konferencji naukowej w Krynicy Zdrój

W dniach 20-23 czerwca 2017 r. w Krynicy Zdrój w Ośrodku Galicya, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, organizowana m.in. przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Katedrę Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE w tym gospodarkę odpadami i ciepłem.

W Konferencji wzięli udział studenci z Koła naukowego „Ekologus” inż. Danuta Kamińska, inż. Kinga Kostrzewa wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek.

Podczas konferencji został wygłoszony referat pt. „Analysis of municipal waste management in the chosen urban community on the basis of selectively collection”. Opracowany artykuł zostanie przekazany do recenzji celem opublikowania w formie monografii naukowej w indeksowanej bazie Web of Science.

 

Wizyta techniczna w Zakładzie Uzdatniania Wody w Starym Sączu

W dniu 24.04.2017r. studenci z Koła Naukowego "Ekologus" działającego przy Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły PWSZ w Nowym Sączu pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek odwiedzili po raz pierwszy Zakład Uzdatnia Wody w Starym Sączu.

Na wstępnie przedstawiciel Spółki Sądeckie Wodociągi mgr inż. Wiesław Trzajna zapoznał uczestników w formie multimedialnej z historią Spółki jak i obecnym etapem jej funkcjonowania, związanym z realizacją inwestycji przy znaczącym zaangażowaniu środków unijnych w zakresie z wodociągowania i skanalizowania miejsc na terenie Sądecczyzny, pozbawionych dostępu do wspominanych instalacji.

Studenci zostali również zapoznani z parametrami technicznymi Stacji, w tym wydajnością dobową wynoszącą do 14 tys. m3/dobę, a także z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami uzdatniania wody ujmowanej z rzeki Dunajec. W Stacji woda poddawana jest między innymi procesowi ozonowania i filtracji w filtrach ciśnieniowych ze złożem z węgla aktywnego. Węgiel aktywny usuwa zanieczyszczenia odpowiedzialne za nieprzyjemny smak, zapach i barwę, związki organiczne oraz metale ciężkie. Końcowym procesem uzdatniania wody, który został przedstawiony uczestnikom była dezynfekcja promieniami UV i chlorem gazowym.

Podczas wizyty został zaprezentowany również system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi uzdatnia wody w postaci aplikacji na komórki oraz inteligentnych programów na urządzeniach stacjonarnych.

Uczestnikom spodobała się organizacja pracy jak i zaawansowane technologie uzdatniania wody, która trafia każdego dnia do odbiorców z terenu Nowego Sącza i ościennych gmin.

 

 

Obóz naukowy w Tatrach

banner ekologusW dniach 20-22 maja 2016 r. studenci z Koła Naukowego "Ekologus" działającego przy Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły PWSZ w Nowym Sączu pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek oraz studenci Koła Naukowego "Środowisko" przy Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu pod opieką dr hab .inż Pawła Religa prof. nadzw. UTH, wzięli po raz pierwszy udział we wspólnych badaniach naukowych.

Studenci na wstępie zostali zapoznani z celem, zakresem, a także metodyką zaplanowanych badań, które obejmowały:

 • badanie jakościowo – ilościowe odpadów komunalnych pozostawionych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na wyznaczonych szlakach,
 • badanie ankietowe wśród turystów odwiedzających TPN, włącznie z liczeniem ich frekwencji na tych szlakach.

Na zakończenie uczestnicy obozu uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez dr hab. inż. Pawła Religa prof. nadzw. UTH, które dotyczyło realizowanego przez UTH projektu w TPN, w którym również mieli możliwość uczestniczyć studenci PWSZ.

Sformułowane pod koniec spotkania wnioski przez studentów, potwierdziły jednoznacznie zainteresowanie dalszym uczestnictwem we wspólnych badaniach na terenie TPN.