Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, również w naszej Uczelni w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu jej funkcjonowania.

W związku z powyższym od 25 maja 2020 r.:

  • do końca sesji letniej przedłuża się kształcenie studentów w formie zdalnej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 37/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

  • pracownicy administracyjni rektoratu i instytutów powracają do pracy stacjonarnej w godz. od 8.00 do 14.00. Na uzasadniony wniosek pracownika istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie zdalnym. Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy;

  • pracownicy techniczni oraz obsługi realizują swoje zadania w systemie zmianowym wg zasad określonych przez Kanclerza.

 

Zarz. Nr 36 w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w trakcie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019 2020

Zarz. Nr 37 w sprawie przywracania stanu funkcjonowania i działalności Uczelni

Zarz. Nr 38 w sprawie określ. warun. realiz. zajęć prowa. w siedzibie PWSZ w Nowym Sączu oraz warun. korzyst. z infrastruktury Uczelni zapew. bezp. osób prow. zajęcia i biorących w nich