W dniu 10 kwietnia 2019 r. studenci kierunku Zarządzanie i inżynierii produkcji, w tym członkowie Koła Naukowego EKOLOGUS, pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatka odbyli zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nowym Sączu-Zabełczu, należącej do Spółki „Sądeckie Wodociągi” reprezentowanej przez dr inż. Józefa Ciułę.

Studenci zostali zapoznani z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków, począwszy od mechanicznego do biologicznego, a także monitoringiem ich przebiegu. Ponadto mieli możliwość szczegółowego poznania technologii oczyszczania ścieków w osadniku wstępnym i wtórnym. Studenci zostali także zapoznani z produktem ubocznym oczyszczania ścieków, osadem ściekowym i dalszym kierunkiem jego zagospodarowania.

Duże znaczenie miało poznanie sposobu odzysku biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych, w formie energii skojarzonej, która zapewnia zasilanie w energię elektryczną większość urządzeń pracujących w oczyszczalni.

Podczas spotkania zgodnie z sugestią studentów została poruszona kwestia studenckich praktyk zawodowych i możliwości ich odbywania w oczyszczalni ścieków, przy uwzględnieniu przygotowania prac dyplomowych o charakterze praktycznym.

Odbyte zajęcia na terenie oczyszczalni ścieków, miały duże znaczenie poznawcze i umożliwiły pogłębienie świadomości ekologicznej uczestników, po osobistym poznaniu zanieczyszczenia ścieków i technologii ich oczyszczania, sprzyjającej ochronie środowiska wodnego.